Bigindicator

Platform China

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2011
August 1st, 2011 - August 1st, 2011
June 5th, 2011 - July 3rd, 2011
Half Rabbit
Maria Castro, Experimenter En Couleur, Leslie Deere, Felicity Ford, Gogo J, Sui Jianguo, Yan Jun, Christian Krupa, Catherine Shakespeare Lane, Alex McLean, Chris Moon, Ruan Qianrui, Neil Webb, Ron Wright, Ding Xin, Jun Yuan
May 1st, 2011 - May 1st, 2011
Half Rabbit Exhibition Beijing(Local Whispers Exhibition 2)
Maria Castro, Catherine Shakespeare Lane´╝îNeil Webb´╝îExperimenter En Couleur, Leslie Deere, Felicity Ford, Sheng Jie, Yan Jun, Christian Krupa, Alex McLean, Ruan Qianjun
March 12th, 2011 - May 31st, 2011
19 Solo Shows About Painting
Jia Aili, Xiao Bo, Wu Guangyu, Liao Guohe, Xiao Jiang, Bi Jianye, Ma Ke, Huang Liang, Qin Qi, Li Qing, Xu Ruotao, Jin Shan, Lin Yen Wei, Liu Weijian, Sun Wen, Qi Wenzhang, Sun Xun, Zhou Yilun, Song Yuanyuan
ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.