Bigindicator

ShanghART Gallery (main gallery)

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2018
December 15th, 2018 - February 17th
Carte Blanche: Awkward
Chen Chen Chen, Du Chenyan, Hu Chenyu, Ash Ding, Zhi Hao, Gu Jiatu, Wang Jiyu, Wenjie Junjie, Huang Kui, Pinkeye, Liu Stu, Si Tu, Sun Wenhao, Ding Xi, Song Xi, Chen Xin, Zhang Xun, Mu Yan, Wu Ye, Shao Yixiao, Cai Yuening, Tang Yuzhen, Shu Zhang, Huang Zhe
October 27th, 2018 - December 9th, 2018
August 17th, 2018 - October 7th, 2018
Continuous Terminus
Hsiung Cheng-Kai (nenghuo), Mao Haonan
June 30th, 2018 - August 11th, 2018
Carte Blanche: 切今
Wang Haibiao, Peng Tao, Wang Weijue, Xu Ye
May 12th, 2018 - June 24th, 2018
Living Room
Lin Shan
March 10th, 2018 - April 30th, 2018
2017
November 25th, 2017 - February 5th, 2018
Decoherence
Wu Houting, Xiao Jiang, Zheng Tianming, Ge Yan
September 3rd, 2017 - November 19th, 2017
Christmas Island, Naturally
Robert Zhao Renhui
May 7th, 2017 - July 30th, 2017
Qfwfq
Lin Yuqi
March 10th, 2017 - April 30th, 2017
SOW: Spring Ocean Wave
Xiao Longhua, Zheng Wenxin, Jin Yanan, Liu Yi
2016
September 10th, 2016 - October 23rd, 2016
Grace
Jiang Pengyi
July 16th, 2016 - August 31st, 2016
The Uncertain, or the Shelved...
Birdhead, Ouyang Chun, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Han Feng, Yang Fudong, WEI Guangqing, Tang Guo, Zhu Jia, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Lu Lei, Xiang Liqing, Tang Maohong, Jiang Pengyi, Shi Qing, Zhang Qing, Robert Zhao Renhui, Liang Shaoji, Xue Song, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, Zhao Yang, Ding Yi, Shao Yi, Wu Yiming, Wang Youshen, Yuan Yuan, Liang Yue, Liu Yue, Xu Zhen (MadeIn Company), Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
May 22nd, 2016 - July 1st, 2016
March 18th, 2016 - May 3rd, 2016
Zao
Zhao Yang
2015
December 24th, 2015 - March 6th, 2016
November 4th, 2015 - December 19th, 2015
September 6th, 2015 - October 18th, 2015
Solo Exhibition
Zhang Enli
July 25th, 2015 - August 23rd, 2015
Summer Cinema
Yang Fudong, Zhu Jia, Hu Jieming, Yang Zhenzhong
May 10th, 2015 - June 30th, 2015
March 9th, 2015 - May 2nd, 2015
My Story
Ouyang Chun
January 11th, 2015 - February 18th, 2015
The Nature Collector
Robert Zhao Renhui
2014
November 11th, 2014 - December 26th, 2014
September 27th, 2014 - October 26th, 2014
Back to Origin
Liang Shaoji
June 12th, 2014 - September 6th, 2014
Metal Matters: Reflection to Oxidation
Zhang Enli, Shen Fan, Shi Qing, Liang Shaoji, Shi Yong, Xu Zhen, Yang Zhenzhong
April 19th, 2014 - June 8th, 2014
February 28th, 2014 - April 10th, 2014
Selected Works
Han Feng
January 10th, 2014 - February 17th, 2014
Starlight
Nobuyoshi Araki, Birdhead, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Yang Fudong, Zhu Jia, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Pinghu, Shi Qing, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Zhu Weibing, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, Ding Yi, Shao Yi, Wu Yiming, Shi Yong, Yu Youhan, Wang Youshen, Yuan Yuan, Liang Yue, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
2013
November 23rd, 2013 - January 5th, 2014
New Works
chris gill
August 26th, 2013 - November 3rd, 2013
Group Exhibition
Zhang Enli, Geng Jianyi, Pu Jie, Xiang Liqing, Tang Maohong, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Sun Xun, Ding Yi, Yu Youhan, Liang Yue, Yang Zhenzhong
July 5th, 2013 - August 26th, 2013
ShanghART Summer Show
MadeIn Company, Yang Fudong, Hu Jieming, Shi Qing, Zhou Tiehai, Mao Yan, Wu Yiming, Yu Youhan, Liang Yue, Yang Zhenzhong
May 11th, 2013 - July 3rd, 2013
March 23rd, 2013 - April 29th, 2013
ShanghART Group Show
Nobuyoshi Araki, Tang Guo, Pu Jie, Xiang Liqing, Shi Qing, Sun Xun, Wu Yiming, Yuan Yuan, Liang Yue
February 3rd, 2013 - March 20th, 2013
Whateverland
MadeIn Company, Xiang Liqing, Zhu Weibing, Ji Wenyu
2012
November 24th, 2012 - January 31st, 2013
Queen LiLi 's Garden
Yang Fudong, Bird Head, Geng Jianyi, Chen Xiaoyun, Sun Xun, Liang Yue
October 12th, 2012 - November 20th, 2012
Place of Residence-with Artists from Brazil and China
Adriana Barreto, Zhang Enli, Jin Feng, Ni Jun, DING Li, Pablo Lobato, Mariana Manhaes & Tian Mansha, Katia Maciel & Andre Parente, Marina Rheingantz, Jin Shan, Juliana Stein, Tof, Alexandre Vogler, Liang Wei, Shi Yong, Yang Zhenzhong
September 1st, 2012 - October 7th, 2012
ShanghART Group Exhibition
MadeIn Company, Geng Jianyi, Xiang Liqing, Pujie, Liang Shaoji, Chen Xiaoyun, Wu Yiming, Yu Youhan
July 13th, 2012 - August 23rd, 2012
ShanghART Group Exhibition in Summer
MadeIn Company, Zhang Enli, Shen Fan, Yang Fudong, Li Shan, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Sun Xun, Ding Yi, Yu Youhan
June 2nd, 2012 - July 1st, 2012
ShanghART Group Exhibition
Liu Weijian, Sun Xun, Zhou Zixi
April 15th, 2012 - May 20th, 2012
March 5th, 2012 - April 6th, 2012
Revitalising , An Exhibition upon Awakening of Insects
MadeIn Company, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Pu Jie, Xiang Liqing, Shi Qing, Chen Xiaoyun, Shao Yi, Yang Zhenzhong
February 6th, 2012 - March 1st, 2012
2011
December 27th, 2011 - February 3rd, 2012
ShanghART Winter Group Exhibition
MadeIn Company, Huang Kui, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Pinghu, Xue Song, Liang Yue
December 19th, 2011 - December 25th, 2011
Great Internet Format — reality mix No.2
Wang Changchun, Shi Chuan, Hu Jia, Shen Ligong, Guo Xi, Hua Zi
November 12th, 2011 - December 12th, 2011
October 18th, 2011 - November 5th, 2011
ShanghART Gallery Autumn Group Show
Lu Chunsheng, MadeIn Company, Zhang Enli, Yang Fudong, Bird Head, Huang Kui, Shi Qing, Zhang Qing, Zhou Tiehai, Sun Xun, Mao Yan, Wu Yiming, Yu Youhan
September 6th, 2011 - October 8th, 2011
Follow! Follow! Follow!
JI Wenyu & ZHU Weibing
July 15th, 2011 - August 30th, 2011
ShanghART Gallery Summer Group Show
Shen Fan, WEI Guangqing, Tang Guo, Bird Head, Pu Jie, Huang Kui, Zhang Qing, Zhou Tiehai, JIN Weihong, Liu Weijian, Sun Xun, Ding Yi, Wu Yiming
June 10th, 2011 - July 10th, 2011
Night Tales
Xiang Liqing
March 24th, 2011 - June 7th, 2011
ShanghART Group Show
Lu Chunsheng, MadeIn Company, Shen Fan, Shi Qing, Xue Song, Sun Xun, Wu Yiming, Yu Youhan, Xu Zhen, Yang Zhenzhong
February 18th, 2011 - March 24th, 2011
A Pile of Passion
MadeIn Company, Zhang Ding, Xiang Liqing, Shi Qing, Zhang Qing, Shi Yong, Yang Zhenzhong
2010
December 19th, 2010 - February 10th, 2011
one by one--Shanghart group show
MadeIn Company, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, WEI Guangqing, Tang Guo, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Xiang Liqing, Feng Mengbo, Shi Qing, Li Shan, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, JIN Weihong, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, CHEN Yanyin, Ding Yi, Wu Yiming, Shi Yong, WANG Yousheng, GU Zhenhua, Zhou Zixi
October 23rd, 2010 - December 1st, 2010
July 31st, 2010 - August 30th, 2010
Portrait
Group Show
June 23rd, 2010 - July 16th, 2010
ShanghART Group Show
Zhang Enli, Yang Fudong, Bird Head, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, MadeIn, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Sun Xun, Wu Yiming, Zhou Zixi
April 10th, 2010 - June 20th, 2010
All about the Bed
Zhang Enli, Yang Fudong, WEI Guangqing, Liang Shaoji, JI Wenyu & ZHU Weibing, JIN Weihong, Liu Weijian, Sun Xun, HU Yang, Shi Yong, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
2009
December 29th, 2009 - March 28th, 2010
Group Show
Zhang Enli, Shen Fan, Pu Jie, Ziang Liqing, Xue Song, Zhou Tiehai, Zhu Weibing, Ji Wenyu, Ding Yi, Wu Yiming, Yu Youhan, Xu Zhen
November 13th, 2009 - December 12th, 2009
ShanghART Group Show
Zhang Enli, Yang Fudong, Pu Jie, Ding Yi MadeIn, Tang Maohong, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, Liu Weijian, Sun Xun, Wu Yiming
November 13th, 2009 - December 13th, 2009
October 18th, 2009 - November 8th, 2009
Autumn Group Show
Shen Fan, Yang Fudong, WEI Guangqing, Pu Jie, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, Liu Weijian, Ji Wenyu, Ding Yi, Wu Yiming, Yu Youhan, Wang Youshen
September 6th, 2009 - October 10th, 2009
July 21st, 2009 - August 26th, 2009
Summer Exhibition
Zhang Enli, Shen Fan, Huang Kui, Tang Maohong, Xue Song, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Ji Wenyu
ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.