Bigindicator

Ermakov Photostudio: Photographer, Collector and Entrepeneur

Event  |  Reviews  |  Comments
20140504182329-1667
Collectie van het Nationaal Museum van GeorgiĆ« (Simon Janashia Museum) © Fotostudio Ermakov
Ermakov Photostudio: Photographer, Collector and Entrepeneur

in Las Palmas Building Wilhelminakade 332
3072 Rotterdam
Netherlands
June 14th, 2014 - August 31st, 2014
Opening: June 14th, 2014 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nederlandsfotomuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Rotterdam
EMAIL:  
info@nederlandsfotomuseum.nl
PHONE:  
+31 (0)10 203 04 05
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-5; Sat-Sun 11-5
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

From 14 June to 31 August 2014, the Nederlands Fotomuseum will present more than a hundred vintage prints from the archives of the photographer, collector and entrepreneur Dimitri Ermakov (Georgia, 1846-1916). This substantial collection consists of pictures that Ermakov made himself, supplemented by photos made by contemporaries from the Caucasus.

The pictures give a unique depiction of the Caucasus – which is still relatively unknown to many people in the Western Europe – at the end of the 19th century. Everyday life, the population and the landscapes, as well as the early modernization of the region, have been captured conscientiously and in great detail. Ermakov later opened a photostudio in Tbilisi (capital of Georgia) where he, as a modern entrepreneur, sold photos from his collection. Ermakov’s archives belong to the few reasonably complete photo archives to have survived from this period, and are therefore of great historical significance. The archives are kept in the National Museum of Georgia and have been restored and preserved by the restoration department of the National Museum of Georgia and the Nederlands Fotomuseum over the past ten years. Stichting Horizon has been closely involved in the restoration.

Ermakov as a traveller 
Ermakov began his career as a travelling photographer in around 1860. One of his first trips took him to Constantinople (now Istanbul), where he focused his lens on architecture and everyday urban life. In subsequent years, he travelled further through the Caucasus and surrounding regions, visiting Armenia, Azerbaijan and Persia (Iran), among other countries.

Photos of local crafts, markets and city scenes give a lively impression of 19th-century life in the Caucasus. The fact that Ermakov was already renowned in his own time is demonstrated by the fact that he was the official photographer to the Shah of erstwhile Persia.

Besides everyday scenes and portraits, Ermakov’s collection provides a very accurate picture of modernization in the Caucasus. The images illustrate the advance toward the 20th century, which is primarily oriented toward mobility and industrialization. There are shots of the construction of railways, stations and bridges, the oil fields near the city of Baku, and the opening of the first industrial exhibition in Tbilisi (1896).

Ermakov Photostudio
In 1880, Ermakov returned to Tbilisi, the capital of Georgia, where he opened a photostudio in the centre of town. He had in his possession a great many photos from the then Ottoman Empire (present-day Turkey), which he supplemented with new photographic collections from third parties in the course of time. His studio was a sales outlet to collectors. Travellers, too, came to his studio to buy a photo as a souvenir. There was a choice of photos of cities, landscapes and ethnic groups from the Caucasus. The archives also show that Ermakov continued to make portraits in his studio.

The detailed administration of the collection is rather exceptional. Every negative is accompanied by a title and a sequence number, and is stored in a numbered chest. Prints of the negatives are ordered according to theme or location, and clustered in numbered photo albums. All data are brought together in indices so that Ermakov could access a corresponding negative or print in a photo album with great ease.

Photostudio in the exhibition
The exhibition presents a copy of Ermakov’s photostudio, and contains some original material from his studio. The restoration studio of the Nederlands Fotomuseum is also on show, where the visitor can catch a glimpse of the specialist preservation and restoration work performed by the Nederlands Fotomuseum behind the scenes.

Ermakov collection on tour after the restoration
With more than 20,000 original prints, around 16,000 glass negatives, 13,000 stereo photocards, more than 100 photo albums and various cameras, the National Museum of Georgia is the proud owner of most of Ermakov’s collection. The rich archives are among the very few photo archives from that period that are relatively complete, thus making them of great historical significance.

From 1999 to 2010, the restoration studio of the Nederlands Fotomuseum worked with the National Museum of Georgia on the restoration, conservation and inventory of this archive, supported by a generous financial contribution from Stichting Horizon. An exceptional selection from Ermakov’s archives will be presented in the Nederlands Fotomuseum to conclude this substantial restoration project. The exhibition will later be on display in the Dahlem Museum in Berlin, the Historische Huizen in Ghent, and the National Museum of Georgia in Tbilisi.

The exhibition was made possible by the collaborative efforts of the National Museum of Georgia, the Nederlands Fotomuseum, and Stichting Horizon.

With thanks to:
Stichting Horizon | National Museum of Georgia | The Ministry of Education, Culture and Science | The Municipality of Rotterdam | the BankGiro Lottery | Prins Bernhard Culture Fund | Wertheimer Fund | OVG | Port of Rotterdam | Historische Huizen (Ghent)


Het Nederlands Fotomuseum presenteert van 14 juni tot en met 31 augustus 2014 meer dan honderd vintage afdrukken uit het archief van fotograaf, verzamelaar én ondernemer Dimitri Ermakov (Georgië, 1846 – 1916). De zeer omvangrijke verzameling bestaat uit beelden die Ermakov zelf heeft gemaakt, aangevuld met foto’s van tijdgenoten uit de Kaukasus.

De foto’s geven een uniek beeld van de voor velen in West-Europa nog steeds onbekende Kaukasus aan het einde van de 19de eeuw. Het dagelijks leven, de bevolking en landschappen, maar ook de vroege modernisering van het gebied is door Ermakov nauwgezet in beeld gebracht. Later opent Ermakov een fotostudio in Tbilisi (hoofdstad van Georgië), waar hij als moderne ondernemer foto’s uit zijn verzameling verkoopt. Ermakov’s archief is een van de weinig bewaard gebleven vrijwel complete fotoarchieven uit deze periode en is daarom van grote historische betekenis.
Het archief wordt bewaard in het Nationaal Museum van Georgië en is in de afgelopen tien jaar gerestaureerd en geconserveerd door de restauratie-afdelingen van het Nederlands Fotomuseum en het Nationaal Museum van Georgië. Bij de restauratie is Stichting Horizon nauw betrokken geweest.

Ermakov als reiziger
Rond 1860 start Ermakov zijn carrière als reizend fotograaf. Een van zijn eerste reizen is naar Constantinopel (Istanbul), waar hij zijn camera richt op de architectuur en het stadsleven. In de jaren daarna reist hij verder door de Kaukasus en omliggende gebieden en bezoekt hij onder meer Armenië, Azerbeidzjan en Perzië (Iran). Foto’s van lokale ambachten, markten en stadsgezichten geven een levendige indruk van het 19de-eeuwse leven in de Kaukasus. Dat Ermakov ook in zijn tijd een fotograaf van naam was blijkt uit het feit dat hij in het voormalig Perzië de officiële fotograaf van de Sjah is geweest.

Naast de dagelijkse taferelen en portretten, geeft de verzameling van Ermakov een zeer nauwkeurig beeld van de modernisering van de Kaukasus. De beelden illustreren de opmars naar de 20ste eeuw, waarin mobiliteit en industrialisatie centraal staan. Zo zijn er opnames van de aanleg van spoorwegen, stations en bruggen, de oliebronnen bij de stad Baku en de opening van de eerste industriële tentoonstelling van Tbilisi (1896).

Fotostudio Ermakov
In 1880 keert Ermakov terug naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, waar hij in het centrum een fotostudio opent. Hij beschikt dan over een grote hoeveelheid foto’s uit het toenmalige Ottomaanse Rijk (het huidige Turkije) die hij door de jaren heen aanvult met nieuwe fotoverzamelingen van derden. In zijn studio biedt hij de foto’s te koop aan aan verzamelaars. Ook reizigers komen langs de studio om een foto te kopen als souvenir. Er is keuze uit foto’s van steden, landschappen en bevolkingsgroepen uit Kaukasus. Uit het archief blijkt dat Ermakov ook portretten blijft maken in de studio.

Zeer uitzonderlijk is de nauwkeurige administratie van de verzameling. Iedere negatief is voorzien van een titel en volgnummer en in genummerde kisten opgeborgen. Afdrukken van de negatieven zijn geordend op thema of locatie en bijeengebracht in genummerde fotoalbums. Alle gegevens zijn samengebracht in indexen, zodat Ermakov op basis van een afdruk in een fotoalbum eenvoudig het bijhorende negatief of afdruk kan terugvinden.

Fotostudio in de tentoonstelling
In de tentoonstelling is de fotostudio van Ermakov nagebootst met onder meer originele materialen uit zijn studio. Ook is het restauratieatelier van het Nederlands Fotomuseum te zien, waar de bezoeker een kijkje achter de schermen wordt geboden van het specialistische conserverings- en restauratiewerk door het Nederlands Fotomuseum.

Collectie Ermakov na restauratie op tournee
Met meer dan 20.000 originele afdrukken, ongeveer 16.000 glasnegatieven, 13.000 stereo fotokaarten, meer dan 100 fotoalbums en diverse camera’s heeft het Nationaal Museum van Georgië het grootste deel van Ermakov’s verzameling in zijn bezit. Het rijke archief is een van de zeer weinig bewaard gebleven fotoarchieven uit die periode die nog compleet zijn en is daarom van grote historische betekenis.

Van 1999 tot en met 2010 heeft het restauratieatelier van het Nederlands Fotomuseum samen met het Nationaal Museum van Georgië en met genereuze financiële steun van Stichting Horizon gewerkt aan de restauratie, conservering en ontsluiting van dit archief. Ter afsluiting van dit omvangrijke restauratieproject wordt een bijzonder selectie uit het archief van Ermakov tentoongesteld in het Nederlands Fotomuseum. Later is de tentoonstelling te zien in het Dahlem Museum in Berlijn, de Historische Huizen in Gent en het Nationaal Museum van Georgië in Tbilisi.

De tentoonstelling is tot stand gekomen door hetNationaal Museum Georgië, het Nederlands Fotomuseum en Stichting Horizon.

Met dank aan: Stichting Horizon | Nationaal Museum Georgië | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | Prins Bernhard Cultuurfonds | Wertheimer Fonds | OVG | Port of Rotterdam | Historische Huizen (Gent)

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.