Bigindicator

Film as Sculpture

Event  |  Reviews  |  Comments
20130520171324-film-as-sculpture
Boundaries of Consumption, 2012 2 × Metal Globes, 16 Mm Projector, 16 Mm Film Loop, Film Canisters © Courtesy of the artist
20130608034217-1
O2, 2006 Vhs Magnetic Tape, Fan Dimensions Variable © Courtesy of the artist and Yvon Lambert, Paris
20130608034314-2
AA, 2010 Wood, Bubble Wrap, Cardboard, Acrylic, Tennis Shirt, A/V Cart, Dvd Player, Speakers, Projector, Extension Cord, Five Hair Rollers, Pack Of Gum, Ear Plugs, And American Apparel Video, Color, Sound 18 Minutes © Courtesy of the artist, Greene Naftali, New York and Regen Projects, Los Angeles / Photography by Brian Forrest
Film as Sculpture
Curated by: Elena Filipovic

Av. Van Volxemlaan 354
1190 Bruxelles
Belgium
June 7th, 2013 - August 18th, 2013
Opening: June 6th, 2013 7:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.wiels.org/
NEIGHBORHOOD:  
Center - Downtown
EMAIL:  
micha.pycke@wiels.org
PHONE:  
+32 (0)2 340 00 50
OPEN HOURS:  
Wednesday through Sunday: 11:00 – 18:00
TAGS:  
video-art, sculpture

DESCRIPTION

Film as Sculpture looks at a new generation of artists and the ‘problem’ that a number of them seem to be insistently grappling with: how to create works that either sit between or somehow address two seemingly contradictory mediums: one of art history’s most classical forms, sculpture, and its apparent opposite, film (or video). For while film is typically thought of as being essentially moving, temporal and immaterial, an infinitely reproducible collection of fleeting images and flickering light (or, in the case of video, pixels and equally immaterial digital code), sculpture, almost by definition, is a solid, obdurate thing, nothing if not the literal attempt to give lasting form to matter. This group show investigates the growing interest among young artists to think through the specificities of sculpture and film by creating hybrid objects that respond to, inhabit, and question both traditions at once. Indebted to the legacy of 1970s expanded cinema, and resurgent at a moment when the 16 mm celluloid that many of them use is itself facing extinction, the fantastic constructions on view at WIELS foreground the slippery relations between the moving image and the sculptural object.

The response of these visual artists to what we might call ‘film’ or ‘sculpture’ varies considerably from case to case. The selection represents a sampling of some of the most interesting examples from around the world by artists who have seized the task of thinking through both mediums and made it the very centre of their practice. Neither merely filmic nor only sculptural, each of these projects, however different they may be from each other, achieve the critical effect of shifting film from its traditionally conceived (temporal) image-producing function to its (spatial) sculptural possibilities, and vice versa. The consequence is that neither medium remains pure, calcified or unquestioned, instead, they become building blocks to be used in new ways and given new meaning.


Le film est généralement considéré comme un medium essentiellement immatériel, comme une collection infiniment reproductible d’images éphémères et de lumière clignotante, tandis que la sculpture semble, presque par définition, un objet inflexible, une tentative de production de formes. Cette exposition thématique examine ces médias qui semblent contradictoires, et l’intérêt d’un groupe de jeunes artistes internationaux pour les caractéristiques spécifiques de la sculpture et du film. Redevables à l’héritage du cinéma des années 70, les structures rassemblées au WIELS aborderont le potentiel historique et matériel d’un dialogue entre l’image en mouvement et l’objet sculptural.


Film as Sculpture kijkt naar een nieuwe generatie kunstenaars en het 'probleem' waar een aantal onder hen hardnekkig mee lijkt te worstelen: hoe werken creëren die ofwel tussen de twee schijnbaar tegenstrijdige media – namelijk een van meest klassieke vormen uit kunstgeschiedenis, beeldhouwkunst en haar schijnbaar tegendeel, film (of video) – inzitten, ofwel ze op een of andere manier behandelen. Want hoewel film meestal in wezen wordt gezien als bewegend, temporeel en immaterieel, een oneindig reproduceerbare verzameling van vluchtige beelden en flikkerend licht (of, in het geval van video, pixels, en een al even immateriële digitale code), is beeldhouwkunst bijna per definitie een solide, halsstarrig ding, niets minder dan de letterlijke poging om een blijvende vorm te geven aan materie. Deze groepstentoonstelling onderzoekt de groeiende belangstelling van jonge kunstenaars om doorheen de specifieke kenmerken van beeldhouwkunst en film te denken, door hybride objecten te creëren die op beide tradities tegelijk reageren,  ze beide bewonen en bevragen.

De respons van deze beeldende kunstenaars op wat we 'film' of 'sculptuur' zouden kunnen noemen, varieert aanzienlijk van geval tot geval. De selectie vertegenwoordigt een staalkaart van enkele van de meest interessante voorbeelden uit de hele wereld. Het betreft werken van kunstenaars die de taak op zich hebben genomen om doorheen beide media te denken en die deze onderneming centraal hebben geplaatst in hun praktijk. De hier getoonde werken zijn noch louter filmisch, noch uitsluitend sculpturaal. Elk van deze projecten, hoezeer ze ook van elkaar mogen verschillen, slaagt erin een kritisch effect te bereiken: ze verschuiven film van zijn traditioneel geconcipieerde (temporele) beeld-producerende functie, in de richting van zijn (ruimtelijke) sculpturale mogelijkheden, en omgekeerd gebeurt hetzelfde met sculptuur. Het gevolg is dat geen van beide mediazuiver of verkalkt is, noch onaangevochten blijft, maar dat ze in plaats daarvan bouwstenen worden die op nieuwe manieren gebruikt worden, en die nieuwe betekenissen genereren.