Bigindicator

Sofia City Art Gallery

Venue  |  Exhibitions
20121222144450-fasada3_300
Sofia City Art Gallery
1, Gen. Gurko Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Venue Type: Museum
QUICK FACTS
Open hours
Tue-Sat 10-7; Sun 11-6
Phone
00359 2 9872181
DESCRIPTION

On 22 October 1928 Gen. Vladimir Vazov, the Mayor of Sofia, signed a decree by virtue of which a museum with three sections – a museum, a library and an archive – was established. A picture gallery was to be part of the museum.

A building that was subsequently pulled down near to where Graf Ignatieff Street and Rakovski Street intersect housed the library and the museum initially. In 1941 the library, museum, archive and gallery were moved to the building at 3 Banski Square. There the collection of pictures became the first permanent picture gallery in Bulgaria.

In 1948 part of the gallery’s exhibits were transferred to the newly established National Art Gallery. The Sofia Art Gallery (SAG) became an autonomous institution in 1952.

In 1973 the Sofia Art Gallery moved to what used to be the city casino at 1 Gurko Street. The exposition was officially opened in 1977.

Today the Sofia Art Gallery possesses some of the richest collections of Bulgarian art: 3500 paintings, 800 statues, 2800 graphics and  drawings. The Соntemporary Art and Photography department was founded in 2004.

The Gallery’s chief responsibility is to conserve, maintain and study art heritage. The staff members are specialists who look after the collections and arrange expositions and publish catalogs and other publications to present the works of art to the public.
 
With 1100 square meters of exposition space divided into four compartments the Gallery arranges some 30 exhibitions every year. Most of the exhibitions display works from the Gallery’s collections. In addition visiting one-man, group and general exhibitions of Bulgarian and foreign artists are arranged. The SAG calendar accommodates events and individual careers from late 19th/early 20th century down to the present day. Studies on present-day art and work with young artists became a special focus of the Gallery’s policy in recent years.
 
The SAG is a museum with longstanding traditions. Its role is to present the facts of Bulgarian cultural history in an analytical and modern way and to actively intervene in art developments by original and impressive projects.


На 22 октомври 1928 г. с разпоредба на Столичния общински кмет ген. Владимир Вазов се създава музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Обособяването на картинна галерия е част от дейността на музея.

Първоначално библиотеката и музеят се намират в несъществуваща днес сграда, близо до ъгъла на улиците Граф Игнатиев и Г. С. Раковски. През 1941 г. библиотеката, музеят, архивът и галерията са настанени в сграда на площад Бански 3. Там с художествената сбирка се урежда първата постоянна картинна галерия в България.

През 1948 г. част от фонда на галерията е прехвърлен в новообразуваната Национална художествена галерия. Като самостоятелна институция СГХГ се обособява през 1952 г.

През 1973 г. й е предоставена сградата на бившето градско казино на ул. Гурко 1. Официалното откриване на експозицията е през 1977 г.

Днес СГХГ притежава една от най-значителните колекции на българско изкуство: 3500 живописни творби, 800 скулптури, 2800 графики и рисунки. През 2004 г. е основан фонд "Съвременно изкуство и фотография".

Основната задача на СГХГ е съхраняването, опазването и проучването на художественото наследство. Специалистите, работещи в институцията, се грижат за нейната колекция и представянето й пред обществеността чрез изложби, каталози и публикации.
 
Галерията разполага с 1100 кв. м. изложбена площ, разпределена в четири обособени пространства. Годишно в тях се организират около 30 изложби. Съществена част заемат експозициите с творби от фондовете на галерията. Представят се и гостуващи индивидуални, колективни и общи изложби на български и чуждестранни художници. Програмата на СГХГ обхваща събития и личности от края на 19-ти и началото на 20-ти век до наши дни. През последните години специален акцент в нейната политика е изследването на изкуството на днешния ден и работата с млади автори.
 
СГХГ е музей с дългогодишна традиция. Нейната роля e да представя фактите от българската културна история по аналитичен и съвременен начин, както и да се намесва активно в художествените процеси чрез оригинални и запомнящи се проекти.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.