Bigindicator

Thinking and Speaking

Event  |  Reviews  |  Comments
20130330004314-00420130330
© Courtesy of Galerie Nordenhake
Thinking and Speaking
Curated by: Stefanie Hessler

Hudiksvallsgatan 8
SE-113 30 Stockholm
SE
April 5th, 2013 - May 12th, 2013
Opening: April 4th, 2013 5:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nordenhake.com
COUNTRY:  
Sweden
EMAIL:  
stockholm@nordenhake.com
PHONE:  
+46 8 21 18 92
OPEN HOURS:  
Tues-Fri 11-6, Sat 12-4

DESCRIPTION

“Just as the imaginary situation has to contain rules of behavior, so every game with rules contains an imaginary situation.” ~ Lev Vygotsky in “Mind in Society”

The exhibition “Thinking and Speaking” takes its title from Lev Vygotsky's founding work of constructivist psychology from 1934. It brings together different attempts by artists to appropriate language and invent new idioms as a means for understanding systems and creating new worlds. 

Language is at the base of societal power structures, and – as Michel Foucault has pointed out – power itself is exercised through discourse. If speech is crucial for determining societal systems and the constitution of subjects, and norms are so embedded as to be beyond our notice, a way to rethink them may be by altering the use of language itself. The exhibition “Thinking and Speaking” looks at modes of appropriating and experiencing idiomatic systems from a meta-linguistic perspective and with an emphasis on play.

The artists in the exhibition playfully analyse and question language as we take it for granted. Some invert aesthetically orchestrated and manipulated signs used to exercise power. Others address the relation between speech and temporality. Some deal with the impossibility to translate abstract ideas and dreams into oral speech. Still others point to the formal relationship between diction and physicality, or create abstract and visual forms of poetry. The exhibited works are not all connected to idiomatic language, but build their own regimes by bringing forth objects that do not fit into any category, and expressions of ideas that do not yet have any corresponding semiotic signifier.

Play and appropriation can be so associative and replete as to overbear the possibilities of translation from thought to speech completely. By contriving new patterns of expression that transgress or modify existing ones, deadlocked structures may be detected and discarded.

“Just as the imaginary situation has to contain rules of behavior, so every game with rules contains an imaginary situation.” ~ Lev Vygotsky in “Mind in Society”

Utställningen “Thinking and Speaking” har lånat sin titel från Lev Vygotskys tongivande verk om konstruktivistisk psykologi från 1934. Den för samman konstnärers olika försök att konstruera och tillägna sig språk genom att uppfinna nya idiom som ett medel för att förstå system och skapa nya världar.

Språket är grundläggande för sociala maktstrukturer, och – som Foucault påpekade – makt i sig utövas genom diskurser. Om tal är avgörande för att determinera sociala system och konstitutionen av subjekt, och normer är så pass djupt inrotade att vi inte lägger märke till dem, kan ett sätt att omtolka dem vara att förändra språket. Utställningen “Thinking and Speaking” iakttar metoder för att anpassa och uppleva idiomatiska system ur ett metalingvistiskt perspektiv och genom en emfas på lek. 

På ett lekfullt sätt analyserar och bestrider de deltagande konstnärerna språket, så som vi tar det för givet. Några verk är estetiskt omkastade, orkestrerade och manipulerade symboler, nyttjade för att utöva makt. Några behandlar relationen mellan tal och världslighet. Andra berör omöjligheten att omsätta abstrakta idéer och drömmar till muntligt tal. Ytterligare andra pekar på formella relationer mellan diktion och fysikalitet, eller skapar abstrakta och visuella former av poesi. Alla verk i utställningen är inte kopplade till idiomatiskt språk, men de konstruerar sina egna ordningar genom att föra fram objekt som inte ryms inom någon kategori, ett uttryck av idéer som ännu inte har en motsvarande semiotisk beteckning. 

Lek och bemäktigande kan vara så pass associativt och överfullt att möjligheterna till översättning från tanke till tal kuvas fullständigt. Genom att utforma nya uttrycksmönster som överskrider eller modifierar redan existerande sådana, så kan strukturer i dödläge upptäckas och sorteras bort.