Bigindicator

Optimundus

Event  |  Reviews  |  Comments
20130327121410-video_still_2
still from Les énigmes de Saarlouis (The Riddles of Saarlouis) , 2012 Video 00:18:00 © Courtesy the artists, Galerie Micheline Szwajcer, Private Collection
20130103154338-large_image_4714
Les énigmes de Saarlouis, 2012 Video Stil © Courtesy of the Artists and MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp
20130211075155-large_image_4754
Fritz , 2013 © Courtesy the artists, Galerie Isabella Bortolozzi / photo MuHKA
20130211075243-large_4756
Hildegard , 2013 © Courtesy the artists, Galerie Isabella Bortolozzi / photo MuHKA
Optimundus

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
February 8th, 2013 - May 19th, 2013
Opening: February 8th, 2013 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
TAGS:  
installation, video-art

DESCRIPTION

"There are different theories. One of them states that the parallel world is a mirror of the real world and every attack from the parallel world would therefore be a form of self-destruction."

– from Jos de Gruyter & Harald Thys’s video 'About the Relationship between the Real World and the Parallel World', 2010

Jos de Gruyter & Harald Thys’s art casts a merciless perspective on reality. Through their numerous artistic approaches – including installations, video, drawing, sculpture, performance and photographs – de Gruyter & Thys visualise their imaginings of the parallel world inherent within the modern human psyche, along with how it manifests itself in the everyday aspects of life and civic conformity. Everything from work, leisure and family, to social class, masculinity and marginalization are envisaged through convening an unlikely cast of non-professional actors, family members, friends, beards, objects and mannequins alike, often in banal, homespun settings that are rife with awkward power dynamics.

Their major exhibition at M HKA entitled OPTIMUNDUS – will be the broadest presentation of their work in Belgium and internationally to date, followed by a second chapter at Kunsthalle Wien early in 2014. The artists will create an environment bringing together a key selection of their works in all media, alongside a number of new works. OPTIMUNDUS will be a kind of panorama of de Gruyter & Thys’s practice, bringing their unique conception of the alternative reality into the realm of an exhibition scenario. Form balances the work of de Gruyter & Thys on the edge of the idiotic. Ragged mannequins are made to share common space with traced drawings of trams, the cries of animals, polystyrene heads with false facial hair, and monotonous monologues about renovations. Visitors to OPTIMUNDUS will also be joined by these and a cast of existing and new mannequins from the artists’ own universe.

The artists are inspired by myriad sources – like key scenes in films by Visconti or Fassbinder; reality television; the arsenal of videos that YouTube offers, ranging from Russian road rage to the home videos of Chechen President Ramzan Kadyrov; as well as traumatic events the artists have experienced over the years with various people and places. Their videos are often set within the confines of spaces where the emotion of relationships is expressed and a heart of bleakness is palpable. They are works that not only reflect on the broad issues of social class and deprivation but also consider our ways of dealing with life through the logic of our inner worlds. The works Der Schlamm von Branst (The Clay from Branst, 2008); Ten Weyngaert (2007); and The Frigate (2008), for example, portray the banal, tense environments of community spaces designated for people to participate in artistic activity as forms of social interaction and therapy. However, straightforward dialogue is replaced by events of the perverse and supernatural kind, seemingly occurring through curious, aggressive processes of sublimation.

In their most recent works, human characters are replaced altogether by makeshift dummies with limited features, inhuman computerised voices and a certain emptiness at their core. For example, the video Das Loch (The Hole, 2010), presents an all-mannequin cast, and will also here incorporate a constellation of related mannequins and installations. This deadpan work describes the complex rivalry between two artists – Johannes, who believes in the universal expression of painting, and who feels insecure by the success of his friend Fritz, a red macho-man with an HD camera. Whereas in their recent video Les Énigmes de Saarlouis (The Riddles of Saarlouis, 2012), the twin characters Kitty & Katty confront us with a series of impossible riddles. It is this internal, ungraspable logic that each of us possess that we are persistently reminded of in the work of de Gruyter & Thys, and which will be at the core of OPTIMUNDUS.


"Er bestaan hierover verschillende theorieën. Eén ervan stelt dat de parallelle wereld een spiegel van de echte wereld is en iedere aanval vanuit de parallelle wereld zou zodoende een vorm van zelfvernietiging zijn."


– uit de video van Jos de Gruyter & Harald Thys 'About the Relationship between the Real World and the Parallel World', 2010

Het werk van Jos de Gruyter & Harald Thys werpt een genadeloze blik op de realiteit. Aan de hand van video’s, installaties, tekeningen, sculpturen, performances en fotografie geven de kunstenaars gestalte aan hun verbeelding van de parallelle wereld, hoe die leeft in de hedendaagse menselijke psyche en hoe die zich manifesteert in het alledaagse en in maatschappelijk conformisme. Verhalen rond arbeid, vrije tijd, gezin, sociale klasse, mannelijkheid en marginalisering worden verbeeld door een cast van niet-professionele acteurs, familieleden, vrienden, baarden, objecten en poppen, vaak in banale interieurs, geladen met gestoorde machtsverhoudingen.

De tentoonstelling OPTIMUNDUS in het M HKA wordt de meest uitgebreide en ambitieuze presentatie van hun werk in België en het buitenland tot op heden, en krijgt in het begin van 2014 een vervolg in Kunsthalle Wien. De kunstenaars brengen een opmerkelijk overzicht hun artistieke praktijk bestaande uit een selectie sleutelwerken van de voorbije jaren en enkele nieuwe werken. OPTIMUNDUS vormt een panorama van de kunstpraktijk van de Gruyter & Thys en brengt zo hun unieke voorstelling van een alternatieve realiteit in een tentoonstellingsomgeving.
Vormelijk balanceert het werk van de Gruyter & Thys op de rand van de idiotie: lappenpoppen delen de ruimte met gecalqueerde tekeningen van tramstellen, dierlijke kreten, en monotone monologen over renovaties, en piepschuimen koppen met valse baarden. Bezoekers van OPTIMUNDUS worden door deze en andere figuren uit het universum van de Gruyter & Thys vergezeld.

Het werk vindt haar oorsprong in zeer uiteenlopende inspiratiebronnen, gaande van bepaalde sleutelscènes in de films van Fassbinder en Visconti, over clandestiene reality-programma’s, het alsmaar groeiende arsenaal van anoniem geproduceerde films op YouTube – van Russian Road Rage tot de home video’s van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov maar ook traumatiserende confrontaties die ze in de loop van de jaren ervoeren met welbepaalde plaatsen en individuen. De films van de Gruyter & Thys spelen zich vaak af binnen de muren van ruimten waar intermenselijke spanningen zich opbouwen en een uitgesproken somberheid in het hart van de uitzonderlijke maatschappelijke verbeelding van beide kunstenaars voelbaar wordt. Toch bezinnen de werken niet enkel over de grote vraagstukken van sociale klasse en ontbering, maar zijn ze tevens obsessieve observaties van innerlijke processen. De werken Der Schlamm von Branst (2008), Ten Weyngaert (2007) en The Frigate (2008) bij voorbeeld portretteren de gespannen omgeving van een gemeenschapscentrum waar men verondersteld wordt kunst te beoefenen als vorm van sociale interactie en therapie. Dialoog wordt hier echter vervangen door perverse en bovennatuurlijke gebeurtenissen, die verschijnen door bizarre, agressieve processen van sublimatie.

In hun meest recente werken zijn de menselijke personages geheel vervangen door in elkaar geknutselde poppen, die door hun minimale gelaatstrekken en onmenselijke computerstemmen een apathische leegte uitstralen. Zo worden alle rollen in Das Loch (2010) gespeeld door poppen die ook elders in de tentoonstelling opduiken. In een laconieke verteltrant beschrijft dit werk de complexe rivaliteit tussen Johannes, een schilder die gelooft in de universele expressie van de schilderkunstige traditie en Fritz, een kleine rode macho met een high-definition camera. In hun recente video Les Énigmes de Saarlouis (De Raadsels van Saarlouis, 2012) bedwelmt de tweeling Kitty & Katty ons met een reeks onoplosbare raadsels die ze in chorus afratelen. In het werk van de Gruyter & Thys worden we namelijk voortdurend herinnerd aan een interne, moeilijk te definiëren logica die binnen ieder van ons leeft, en die centraal staat in OPTIMUNDUS.


« Il y a différentes théories à ce sujet. L’une d’entre elles affirme que le monde parallèle est un miroir du monde réel et que toute attaque venant du monde parallèle serait par conséquent une forme d’autodestruction. »

– extrait de la vidéo de Jos de Gruyter & Harald Thys 'About the Relationship between the Real World and the Parallel World', 2010

L’œuvre de Jos de Gruyter & Harald Thys porte un regard sans complaisance sur la réalité. Par le biais de la vidéo, l’installation, le dessin, la sculpture, la performance et la photographie, le duo d’artistes donne corps à leur conception imaginaire du monde parallèle, à la manière dont celui-ci vit dans la psyché humaine contemporaine et se manifeste dans la vie quotidienne et le conformisme social. Des histoires de travail, de loisirs, et de famille, ainsi que des questions concernant la classe sociale, la virilité et la marginalisation sont représentées par une distribution d’acteurs non professionnels, composée de membres de la famille, d’amis, d’objets, de barbes et de marionnettes, le plus souvent dans des intérieurs assez banals, chargés de rapports de force troublés et troublants.

L’exposition OPTIMUNDUS au M HKA constitue la présentation la plus étendue et la plus ambitieuse de leur œuvre à ce jour, tant en Belgique qu’à l’étranger, et connaîtra une suite au début de l’année 2014 à la Kunsthalle Wien. Pour ce remarquable panorama de leur pratique, les artistes ont opéré une sélection d’œuvres clés des années précédentes et réalisé quelques nouvelles pièces, offrant ainsi une rétrospective exclusive de leur réalité alternative dans un contexte d’exposition muséale. Sur le plan formel, l’œuvre du duo se situe au bord de l’absurdité : des poupées de chiffon partagent l’espace avec des dessins calqués de rails de tramway, des cris d’animaux, des monologues monotones sur des rénovations, et des têtes en polystyrène affublées de fausses barbes. Ces personnages et bien d’autres figures issues de l’univers de De Gruyter & Thys accompagneront les visiteurs de l’exposition OPTIMUNDUS lors de leur parcours.

L’œuvre s’inspire de sources très diverses, allant de certaines scènes cultes de films de Fassbinder ou de Visconti, à des émissions de téléréalité clandestines, en passant par l’arsenal intarissable de films produits anonymement et postés sur YouTube – de Russian Road Rage à des vidéos amateurs du président tchétchène Ramzan Kadyrov, outre des face à face traumatisants qu’ils ont vécu dans certains lieux ou avec certains individus au cours des années. Les films de De Gruyter & Thys se déroulent souvent dans des espaces confinés où les tensions interpersonnelles s’accentuent et rendent tangible une mélancolie explicite qui est au cœur des représentations sociales si particulières des deux artistes. Leurs œuvres ne se penchent toutefois pas seulement sur les grandes questions relatives à la classe sociale et la privation, mais constituent tout autant des observations obsessionnelles de processus intérieurs. Les œuvres Der Schlamm von Branst (2008), Ten Weyngaert (2007) et The Frigate (2008), par exemple, brossent le tableau de l’atmosphère tendue qui règne dans un centre communautaire où l’on est censé pratiquer l’art comme forme de thérapie et interaction sociale. Le dialogue est cependant remplacé par des événements pervers et surnaturels, qui se manifestent à travers des processus de sublimation étranges et agressifs.

Dans leurs œuvres les plus récentes, les personnages humains sont tous remplacés par des marionnettes confectionnées assez sommairement, dont les traits très estompés du visage et les voix synthétiques d’ordinateur dégagent vacuité et apathie. Ainsi, tous les rôles de Das Loch (2010) sont joués par des marionnettes qui apparaissent ailleurs dans l’exposition. Dans un style narratif laconique, cette œuvre décrit la rivalité complexe entre Johannes, un peintre qui a foi en l’expression universelle de l’art pictural, et Fritz, un petit macho roux doté d’une caméra vidéo haute définition. Dans leur vidéo récente, Les Énigmes de Saarlouis (2012), les jumelles Kitty & Katty nous abreuvent d’énigmes insolubles qu’elles ânonnent en chœur. L’œuvre de De Gruyter et Thys évoque sans cesse une logique intérieure, difficile à définir, que chacun de nous porte en soi et qui est cœur de l’exposition OPTIMUNDUS.