BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171217T083409Z UID:290002 DTSTART:20130822T000000 DTEND:20130929T000000 DESCRIPTION:

Meriç\; Algü\;n Ringborgs fö\;rsta utstä\; llning på\; galleriet ä\;r genererad ur en och samma
ö\;v ergripande metodologi och begrä\;nsning: att skapa ett konstverk genom att enbart anvä\;nda
exempelmeningar ur Oxford English Dictionary. Algü\;n Ringborg utforskar skrivakten med
liknande metoder som Ge orges Perec och andra medlemmar i Oulipo-gruppen en gå\;ng
gjorde \, i hennes fall att skapa genom att inte skriva eller att kreera nå\; got alls. Varje skrivet ord
och handling stå\;r istä\;llet re dan fö\;reskrivet i ordboken. Projektet undersö\;ker fö\;rfatta rskapet
som koncept\, den skrivande rollen och dä\;rigenom ocks&ar ing\; rollen som konstnä\;r.
Utstä\;llningen inbegriper tre ce ntrala verk: en miljö\;\, en ljudberä\;ttelse och ett romanmanuskri pt
&ndash\; samtliga konstruerade av exempelmeningar frå\;n ordbo ken. Tillsammans kä\;nnetecknar de
idé\;n om en fö\;rfat tare.
En miljö\;\, till en bö\;rjan sammanstä\;lld i en li sta av fö\;remå\;l hä\;mtade ur ordboken\, uppenbarar
sig sedan fysiskt i utstä\;llningsrummet och å\;terspeglar tanken p&a ring\; en fö\;rfattares rum som ett
ramverk fö\;r skapandeproc essen. Ljudberä\;ttelsen med titeln Metatext ekar i utrymmet och
f ö\;rmedlar den skrivande akten\, som i ett sjä\;lvreflekterande man uskript undersö\;ker sin egen
tillblivelse genom vad det uttrycker och antyder. Hä\;r mö\;ter vi den skenbara fö\;rfattaren d&ari ng\; den
talar om en nyligen fö\;rfattad bok: I was toying with th e idea of writing a book. A work of fiction.
I didnʼt know what I was doing. And I have to say. The first sentence is so hard to
compose. (J ag lekte med idé\;n om att skriva en bok\, ett skö\;nlitterä\ ;rt verk. Jag visste inte vad
jag gjorde. Och jag må\;ste sä\ ;ga att den fö\;rsta meningen ä\;r så\; svå\;r att kompon era.)
Med tiden utvecklas en roman\, hä\;r presenterad som ett man us och som anvä\;nder sig av
samma metodologi dä\;r inget &aum l\;r skrivet utan endast sammanstä\;llt. I en detektivliknande
his toria få\;r vi fö\;lja karaktä\;rerna Maria\, Mark och Peter. Kä\;rleksrelationer utvecklas till ett
drama\, ett mord och allt a nnat som man vanligtvis kan fö\;rvä\;nta sig av en mer generisk
deckare eller kä\;rleksroman. Den gå\;tfulla stilen avtä\;ck er fö\;rfattandets metodologi allteftersom
berä\;ttelsen fortg å\;r.
Meriç\; Algü\;n Ringborg fö\;ddes i Istanbul och bor och ä\;r verksam i Stockholm. De kontrastrika
skillnaderna i sammansä\;ttningen av de bå\;da stä\;derna &ndash\; Istanbu l och Stockholm &ndash\;
sä\;rskilt socialt och politiskt\, liksom hennes fö\;rflyttningar mellan de två\;\, spelar en viktig roll i
hennes arbete. Hennes verk fokuserar på\; frå\;gor kring id entitet\, grä\;nser\, byrå\;krati\, språ\;k och
ö\;v ersä\;ttningar genom readymades och approprierade texter\, samlingar oc h arkiv. Tidigare
och kommande utstä\;llningsplatser inkluderar Ku nstverein Hannover och Contemporary Art
Gallery\, Vancouver\, Maraboup arken\, Stockholm\; MoCA\, Detroit\; Museum of Applied Arts\,
Wien\; A rt in General\, New York (2013)\; CCA Wattis\, San Francisco\; Witte de Wit h\,
Rotterdam\; Malmö\; Konsthall\, Malmö\; (2012) och den tol fte Istanbulbiennalen (2011).

\n

Algü\;n Ringborg's first exhibiti on at the gallery is generated through a single comprehensive
methodol ogy involving the making of an artwork according to a particular constraint : that of
being exclusively made up from the exemplifying sentences in the Oxford English Dictionary.
With reference to writers like Georges Perec and other members of the Oulipo group\, Algü\;n
Ringborg se t out to explore the act of writing and that of creating by not writing or making
anything. Rather\, each written word or action is prescribed by the dictionary. The project
explores the concept of authorship\, the role of the writer and thereby that of the artist.
The exhibition comp rises 3 main bodies of work: an environment\, an audio narrative\, and a
manuscript for a novel &ndash\; all characterizing the idea of an author and constructed using
exemplifying sentences from the dictionary.
The environment\, first compiled as a list of objects then manifested phy sically in the space\,
reflect the idea of an authorsʼ space and makes for a framework for the act of making. The
audio narrative\, titled M etatext\, echoing in the space\, mediates on the act of writing itself.
Almost like a self-reflective script\, it explores writing through its ow n making and through what
it says and intimates. Here we encounter the apparent author speaking of a book recently
written: I was toying wit h the idea of writing a book. A work of fiction. I didnʼt know what I wasdoing. And I have to say. The first sentence is so hard to compose.
Finally\, a novel\, presented in manuscript form within the environment u ses the same
methodology in which nothing is written but rather compil ed. It tells a detective-like story
following the characters Maria\, M ark and Peter. Romantic relationships develop into drama\,
murder and whatever else one might find in a more generic crime\, romance or thriller book.
The puzzling manner of writing reveals the methodology of its au thoring as the story
progresses.
Meriç\; Algü\;n Ringbo rg was born in 1983 in Istanbul and currently lives and works in
Stock holm. The contrasting differences between the make-up of both cities &ndash \; Istanbul and
Stockholm &ndash\; particularly socially and political ly\, as well as her movement between the two\,
play a key role in her practice. Her work concentrates on issues of identity\, borders\,
bure aucracy\, language and translation through appropriated and &ldquo\;ready-m ade&rdquo\; texts\,
collections and archives. Forthcoming and recent e xhibition venues include Kunstverein
Hannover and Contemporary Art Gal lery\, Vancouver\, Marabouparken\, Stockholm\; MoCA\,
Detroit\; Museum of Applied Arts\, Vienna\; Art in General\, New York (all 2013)\; CCA Watt is\,
San Francisco\; Witte de With\, Rotterdam\; Malmö\; Konsthall \, Malmö\; (all 2012) and the 12th
Istanbul Biennial (2011).

LOCATION:Galerie Nordenhake\,Hudiksvallsgatan 8 \nStockholm\, SE-113 30SE SUMMARY:A Work of Fiction\, Meriç Algün Ringborg END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171217T083409Z UID:291015 DTSTART:20130822T170000 DTEND:20130822T200000 LOCATION:Galerie Nordenhake\,Hudiksvallsgatan 8 \nStockholm\, SE-113 30SE SUMMARY:A Work of Fiction\, Meriç Algün Ringborg END:VEVENT END:VCALENDAR