Bigindicator

We live in the flicker

Event  |  Reviews  |  Comments
20121016054443-20121001_026_web
Going into the yellow , 2012 © Courtesy of the Artist and Meessen De Clercq
20121128201600-l
From green to orange , 2012 © Courtesy of the Artist and Meessen De Clercq
20121128201809-ll
Rainbow herbicides #1 , 2012 © Courtesy of the Artist and Meessen De Clercq
We live in the flicker

2 rue de l'Abbaye
1000 Brussels
Belgium
November 9th, 2012 - December 8th, 2012
Opening: November 8th, 2012 6:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.meessendeclercq.be
NEIGHBORHOOD:  
Center - Uptown
EMAIL:  
info@meessendeclercq.be
PHONE:  
003226443454
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6

DESCRIPTION

For her first solo exhibition at the gallery, Thu Van TRAN (Ho Chi Minh City, 1979) takes over the first floor with a title taken from a book: Heart of Darkness by Joseph Conrad. Published in 1899, this novel chronicles the slow journey up a river in Africa by a young British officer on behalf of a Belgian company. Based on observations made by Conrad himself, this book develops the inner experience and perception of the world by the young sailor linking them to the description of wild and oppressive nature. The reference to this story enables Tran to initiate and shape a process of reflection about the colonial past of nations such as Belgium and France, but also to allude to the devastating presence of the U.S. Army in Vietnam.

The artist has organized this exhibition by weaving many links between each work. In the alcove, one piece which embodies lightness and pressure combines squares of plaster in particular colours with struts made of hevea wood, from the famous rubber-producing tree which was planted intensively by French settlers in Indochina or Belgians in the Congo. The colours refer to defoliating agents (called "Rainbow Herbicides") used by the U.S. Army in Vietnam from 1961 to 1971, the bestknown being Agent Orange. The all-out chemical warfare by the U.S. Army consisted of destroying crops and plants by bombing them with potent herbicides in areas where they expected to find the Viet Cong. Formal allusions can be found in two rooms with works on paper: drawings, inkjet prints, photos of jungle treated with rust. The pencil drawings (clouds or volcanic pyroclastic surges?) are deliberately distorted by the artist who colours them with spray paint, representing the various "Rainbow herbicide" agents, or who finely hatches the subject itself.

The relationship to colour is of a different order with Chinatown displayed in the passageway at the rear of the alcove. Brought back from New York (Chinatown), this label representing an Asian landscape is obviously an allusion to her country of origin and gives a fine scale ratio: small label for a large poster/small image for large memories. By exhibiting in broad daylight for weeks, the artist's desire was to allow the sun to perform its work slow of absorption and erasure of the colours. The memory of the place of childhood will fade sooner or later. Forgetfulness will make way for a void, but a void to be filled with new memories. The survival of buried images, a dream landscape is found throughout Tran's work. We find these flashes of lucidity in large photograms which, being "burned" by the light, only reveal extracts of Heart of Darkness relating to light or darkness. Light blinds but also makes things visible. That light that Camus talks about in L'Etranger, another key book shown in fine precarity, poised on a pedestal of cracked and mangled plaster.


As for the two copies of Heart of Darkness soaked in black ink, they seem to ooze or soak up all the darkness of that period of history which, is gradually resurfacing like a patch of oil. A fine approach to the concept of contamination. Sabena, Vous y seriez déjà is another ambiguous work with archive pictures rendered half-visible under shapes made of hevea. A powerful metaphor for Belgian history suggests the difference between history that is taught from books and the history actually lived in the Belgian Congo.

Here we are in the presence of an artist who, imbued with different cultures, is able to ask relevant questions without adopting a partisan stance.


Voor haar eerste solotentoonstelling in de galerie neemt Thu Van Tran (Ho Chi Minh City, 1979) de eerste verdieping in met We live in the flicker, titel ontleend aan het boek Heart of Darkness van Joseph Conrad. Gepubliceerd in 1899, verhaalt deze roman het trage opvaren van een Afrikaanse rivier door een jonge Engelse officier voor rekening van een Belgisch bedrijf. Gebaseerd op observaties van Conrad zelf, wordt in dit boek de innerlijke ervaring en de perceptie van de wereld door de jonge zeeman ontwikkeld, gekoppeld aan de beschrijving van een wilde en benauwende natuur. De verwijzing naar dit verhaal laat Tran toe vorm te geven aan een reflectie over het koloniale verleden van naties zoals België of Frankrijk, maar ook om te verwijzen naar de vernietigende passage van het Amerikaanse leger in Vietnam. De kunstenaar structureerde deze tentoonstelling door talrijke verbanden te weven tussen elk werk. In de alkoof ziet men een werk waar lichtheid en druk samengaan, dat plaasteren platen verbindt met stutten gemaakt uit heveahout. De hevea is de boom die rubber voortbrengt en die intensief geplant werd door de Franse kolonisten in Indochina. De kleuren verwijzen naar ontbladeringsmiddelen (“Rainbow herbicides” genoemd) die werden gebruikt door het Amerikaanse leger in Vietnam van 1961 tot 1971, met als bekendste “agent orange”. De chemische oorlogsvoering van het Amerikaanse leger bestond eruit om culturen en planten te vernietigen door ze te bombarderen met krachtige onkruidverdelgers in de regio’s waar de Vietcong zich bevond. Vormelijke toespelingen bevinden zich in de twee ruimtes via de werken op papier: tekeningen, inkjetprints, foto’s van de jungle behandeld met roest. Potloodtekeningen worden door de kunstenaar vrijwillig beklad met een aerosol, in de verschillende kleuren van de “Rainbow herbicides”. Op andere werd het onderwerp zelf onzichtbaar gemaakt door fijne doorhalingen. De verhouding met kleur is van een andere orde in Chinatown, geplaatst in de passage achter de alkoof.


Meegebracht van New York (Chinatown), stelt dit etiket een Aziatisch landschap voor dat uiteraard het land van oorsprong oproept en een mooie schaalverhouding weergeeft: klein etiketje voor een grote poster - klein beeld ervoor grote herinneringen. De blootstelling aan vol zonlicht gedurende weken zorgde voor dat kleuren vervaagden. Herinneringen aan de kindertijd vervagen vroeg of laat.

Het vergeten maakt plaats voor de leegte, maar een leegte te vullen met nieuwe herinneringen. Het overleven van het verborgen beeld, het droomlandschap doorkruist het werk van Tran. Men vindt dit eveneens terug in de grote fotogrammen die ‘verbrand’ door het licht, slechts die uittreksels uit Heart of Darkness doen verschijnen waarin naar licht of obscuriteit verwezen wordt. Het licht verblindt, maar maakt ook zichtbaar. Dit licht waarover Camus het heeft in L’Etranger, een ander sleutelwerk dat getoond wordt in een mooie onzekerheid, in evenwicht op een beschadigde ontwrichte plaasteren sokkel. Met betrekking tot de twee exemplaren van Heart of Darkness doordrenkt van zwarte inkt, lijkt het wel of al het zwart van deze historische periode door de boeken werd opgeslorpt. Het zwart dat, beetje bij beetje, terug aan de oppervlakte komt als een olievlek. Een mooie benadering van het begrip besmetting. Sabena is een ander ambigu werk met archieffoto’s die slecht voor de helft zichtbaar zijn onder de vormen gemaakt uit Hevea. Sterke metafoor voor de Belgische geschiedenis die de afstand toont tussen de onderwezen geschiedenis en de manier waarop diezelfde geschiedenis werkelijk beleefd werd in Belgisch Kongo. Men bevindt zich hier in het gezelschap van een kunstenaar die, doordrongen van verschillende culturen, erin slaagt pertinente vragen te stellen zonder daarom expliciet partij te kiezen.


Pour sa première exposition personnelle à la galerie, Thu Van TRAN (Ho Chi Minh City, 1979)
investit le premier étage avec un titre extrait du livre Heart of Darkness de Joseph Conrad. Publié en 1899, ce roman relate la lente remontée d’un fleuve d’Afrique par un jeune officier anglais pour le compte d’une société belge. Basé sur des observations faites par Conrad lui-même, ce livre développe l’expérience intérieure et la perception du monde par le jeune marin les reliant à la description d’une nature sauvage et oppressante. La référence à ce récit permet à Tran d’activer et de mettre en forme une réflexion sur le passé colonial des nations comme la Belgique ou la France mais aussi de faire allusion au passage dévastateur de l’armée américaine au Vietnam.


L’artiste a structuré cette exposition en tissant de nombreux liens reliant chaque oeuvre. Dans l’alcôve, une pièce, où légèreté et pression cohabitent, associe carreaux de plâtre aux couleurs déterminées à des étais fabriqués dans du bois d’hévéa, fameux arbre duquel provient le caoutchouc qui fut intensivement planté par les colons français en Indochine. Les couleurs font référence aux défoliants (nommés « Rainbow herbicides ») employés par l’armée américaine au Vietnam de 1961 à 1971 dont le plus connu reste l’agent orange. La guerre chimique de l’armée américaine consistait à détruire cultures et plantes en bombardant des herbicides puissants sur les régions où se trouvait le Viêt-Cong. Des allusions formelles se retrouvent dans les deux salles avec des oeuvres sur papier : dessins, tirages au jet d’encre, photos de jungle traitées avec de la rouille. Les dessins à la mine de plomb sont dénaturés volontairement par l’artiste qui y pulvérise de la couleur à la bombe représentant les différents agents du « Rainbow herbicides » ou qui hachure finement le sujet en lui-même.

Le rapport à la couleur est d’un autre ordre avec Chinatown placé dans le passage à l’arrière de l’alcôve. Ramenée de New York (Chinatown), cette étiquette représentant un paysage asiatique est évidemment une évocation du pays d’origine et confère un beau rapport d’échelle : petite étiquette pour un grand poster / petite image pour grands souvenirs. En l’exposant en pleine lumière pendant des semaines, le souhait de l’artiste était de permettre au soleil d’exécuter son lent travail d’absorption et d’effacement des couleurs. La mémoire du lieu d’enfance s’effacera tôt ou tard.

L’oubli laissera place au vide, mais un vide à remplir de nouveaux souvenirs. La survivance des images enfouies, du paysage rêvé traverse le travail de Tran. On retrouve ces éclairs de lucidité dans les grands photogrammes qui, « brûlés » par la lumière, ne laissent apparaître que des extraits d’Heart of Darkness qui ont trait à la lumière ou l’obscurité. La lumière aveugle mais rend également visible.


Cette lumière dont parle Camus dans L’Etranger, autre livre-clé montré dans une belle précarité, en équilibre sur un socle en plâtre fissuré et disloqué.

Quant aux deux exemplaires de Heart of Darkness imbibés d’encre noire, ils semblent diffuser ou pomper toute la noirceur de cette période historique qui, peu à peu, refait surface comme une tache de pétrole. Belle approche de la notion de contamination. Avec Sabena, vous y seriez déjà est une autre oeuvre ambiguë avec des photos d’archive rendues à moitié visibles sous des formes en hévéa. Forte métaphore de l’histoire de la Belgique qui suggère le décalage entre l’histoire enseignée et l’histoire réellement vécue au Congo belge.

Nous sommes ici en présence d’une artiste qui, imprégnée de cultures différentes, arrive à poser des questions pertinentes sans toutefois prendre position de façon partisane.