Bigindicator

Léopold Rabus & Guests "Tiré d'une Histoire Vraie" - "Based on a True Story"

Event  |  Reviews  |  Comments
20120904121310-rabus2
Colmatage d'un seuil, 2011 Oil On Canvas 280 X 500 X 6 Cm © Courtesy of Aeroplastics contemporary
20120822083620-banner_groupe___logo_pr_facebook
Léopold Rabus & Guests "Tiré d'une Histoire Vraie" - "Based on a True Story"
Curated by: Léopold Rabus

32 rue Blanche
1060 Brussels
Belgium
September 8th, 2012 - October 27th, 2012
Opening: September 7th, 2012 6:00 PM - 10:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.aeroplastics.net
NEIGHBORHOOD:  
Center - Uptown
EMAIL:  
contact@aeroplastics.net
PHONE:  
32(0)25372202
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 1-6:30; Sat 2-6
TAGS:  
photography, mixed-media, digital, installation, video-art, pop, landscape, surrealism, figurative, modern, sculpture

DESCRIPTION

Opening-preview during Brussels Art Days
opening Friday Sept 7th / 18 - 22h

Saturday 8th and Sunday 9th / 12 - 19h 
exhibition until Oct 27

 

The first individual exhibition of Léopold Rabus at the Aeroplastics gallery is cast under the double spell of proximity and light-and-shade. The interest of the artist for his immediate environment, the evocation of the countryside on the edges Lake Neufchâtel and the small town of Cortaillod where he resides, the choice of portraying those closest to him – these characteristic traits are already present in his earlier work. But his hallucinated visions of deformed figures, at once grotesque and unsettling, have evolved towards less tormented compositions, though still imprinted with the same strangeness. This evolution has been accompanied by new work very much concerned with light: raw and uniform lighting has made way for plays of shadow and more nuanced tones. This change had already been signalled in works from 2009 like Personnages derrière une serre (Figures Behind a Greenhouse) orGrand-mère plantant un clou (Grandmother Hammering a Nail), and expresses itself fully today. Léopold Rabus also continues working in very large formats, something that often leads him to divide the composition into two canvases placed side-by-side (the diptych format often had as purpose to punctuate the narrative; here it serves to unify it). Le colmatage d’un seuil (Plugging a Threshold), from 2011, the painting that first greets visitors to the exhibition, itself assembles all of these elements. The subject is directly linked to the pastoral life (the repair of a small dyke at the river’s edge), and the protagonists are acquaintances of the artist. The dramatic light confers this banal scene with a quasi-Biblical air, a process directly inspired by Caravaggio. This homage to the master of chiaroscuro couples with another reference, perhaps unwittingly, to Gustave Courbet: the father of Realism created a scandal by using for his Enterrement à Ornans (A Burial at Ornans) the giant scale usually reserved for the “noble” genre of History painting…

The matter of cemeteries is also broached in the 2012 work Dépôt de gerbe (Wreath Laying), a painting that brings two distinct scenes together: farm buildings and grain silo, and an elderly woman placing flowers at a tombsite. This last image served as point of departure for the painter (future restorers will perhaps discover, under the pictorial layer, the representation of a cemetery in the Swiss countryside), who then transposes this to his familiar environs. The result is not a simple addition, the protagonist keeping an autonomous form. The term “fusion” is perhaps that which best describes this method, and is something we again encounter inTroupeau de vaches (Cow Herd) – a priori a simple rural scene, but nonetheless resists submitting to any too-rapid reading. The patch of orange-red that attracts one’s attention is described by the artist as the ear of a herdsman close to a fire, and so one understands that two worlds are in permanent co-existence in the painting of Léopold Rabus, like in a waking dream. As forL’homme plantant une arbre (Man Planting a Tree) from 2011, the only truly diurnal composition, it is dominated by a strange, seemingly illogical construction of “branches”, but which trace upon the sky blue a network of funerary crosses no doubt in reference to the figure recumbent on the ground.

The 2012 work, Moineaux se disputant du pain dans un poulailler (Sparrows Fighting over Bread in a Chicken Coop) adopts the monumental format of Colmatage d’un seuil. Aside from being work of a similar nature on Light, it illustrates the quite particular way that Léopold Rabus envisions the rendering of movement: the birds seem suspended in both time and space, as though it has to do with the sequential decomposition of the flight of a single sparrow. The painter introduces a shift of the same sort, and extremely subtly so, in the portraits of his “birds of cage and aviary” (the title of the work from which they are drawn – one may ask oneself, along with the artist, what distinguishes the one from the other). It is only the attentive observer who will note the presence of a double-pupil in the eye of a parrot or a parakeet, in the manner of a photograph of a bird in motion suffering from a too-short pause. The painted works of Léopold Rabus are never really as they seem.

PY Desaive


De eerste individuele tentoonstelling van Léopold Rabus in galerie Aeroplastics staat zowel in het teken van nabijheid als van clair-obscur. De interesse van de kunstenaar voor zijn directe omgeving, de evocatie van het platteland op de oevers van het Meer van Neufchâtel en het stadje Cortaillod waar hij woont, het portretteren van de mensen rondom hem, deze typische kenmerken waren al in zijn vroegere werk terug te vinden. Maar zijn hallucinante visioenen van tegelijk groteske en verontrustende vervormde personages evolueerden naar minder getormenteerde, hoewel nog altijd bevreemdende composities. Deze evolutie ging gepaard met een nieuwe interesse voor het licht: de harde en uniforme belichting heeft plaats gemaakt voor een spel van schaduwen en meer genuanceerde tinten.

Deze verandering kondigde zich al aan in werken van 2009 – zoals Personnages derrière une serre [Personages achter een serre] of Grand-mère plantant un clou [Grootmoeder slaat een spijker in] – en heeft zich thans volop doorgezet. Léopold Rabus kiest ook verder voor heel grote formaten, wat hem er geregeld toe brengt om de compositie over twee naast elkaar geplaatste doeken te verdelen (het diptiekformaat wordt vaak gebruikt om een verhaal te fraseren; bij Rabus dient het om te verenigen). Le colmatage d'un seuil [Het dichten van een bres] (2011), het werk waarmee de tentoonstelling opent, bevat al deze elementen.

Het thema houdt direct verband met het plattelandsleven (de reparatie van een muurtje op de oever van een rivier), en de protagonisten zijn kennissen van de kunstenaar. Het dramatische licht geeft de banale scène een bijna Bijbelse uitstraling, een procedé dat rechtstreeks aan Caravaggio is ontleend. Deze hommage aan de meester van het chiaroscuro wordt gekoppeld aan een, misschien onbewuste, referentie aan Gustave Courbet – de vader van het realisme die schandaal maakte door voor zijn Begrafenis in Ornans afmetingen te gebruiken die waren gereserveerd voor het 'edele' genre van de historieschilderkunst …

Over een kerkhof gaat het in Dépôt de gerbe [Neerlegging van een bos bloemen] (2012), een schilderij waarin twee afzonderlijke scènes samenkomen: de gebouwen van een boerderij en een graansilo, en een oude vrouw die bloemen legt op een graf. Dit laatste beeld was het uitgangspunt van de schilder (toekomstige restaurateurs zullen misschien onder de picturale laag de voorstelling vinden van een kerkhof op het Zwitserse platteland), dat hij heeft getransponeerd naar zijn vertrouwde omgeving. 

Het resultaat is niet zomaar een eenvoudige optelling, het personage behoudt een vorm van autonomie. Dit procédé is wellicht het beste te omschrijven met het begrip fusie. Het is ook terug te vinden in Troupeau de vaches [Kudde koeien] – een eenvoudig plattelandstafereel bij uitstek, dat zich echter verzet tegen een al te snelle lezing. De oranjerode vlek die de aandacht trekt, wordt door de kunstenaar beschreven als het oor van een herder die vlak bij het vuur zit.

En dan begrijpen we dat in de schilderkunst van Léopold Rabus constant twee werelden samen bestaan, als in een wakende droom. L'homme plantant un arbre [Man die een boom plant] (2011), de enige compositie die echt overdag is gesitueerd, wordt dan weer gedomineerd door een vreemde takkenstructuur die aan geen enkele logica lijkt te beantwoorden, maar tegen de blauwe hemel een netwerk van doodskruisen tekent die wellicht betrekking hebben op het op de grond liggende personage.

Moineaux se disputant du pain dans un poulailler [Mussen vechten om een stuk brood in een kippenhok] (2012) heeft hetzelfde monumentale formaat als Colmatage d'un seuil [Het dichten van een bres]. Naast een gelijkaardige lichtbehandeling illustreert het de manier waarop Léopold Rabus beweging wil weergeven: de vogels lijken stil te hangen in tijd en ruimte, alsof het een decompositie in sequenties is van de vlucht van één enkele vogel.

In de portretten van zijn 'oiseaux de cage et de volière' [kooi- en volièrevogels] (de titel van het boek waaraan ze zijn ontleend – we zouden ons samen met de kunstenaar kunnen afvragen wat het onderscheid is tussen beide), introduceert de schilder een gelijkaardige verschuiving. Alleen de oplettende kijker ziet een dubbele pupil van een parkiet of papegaai, weergegeven als een foto van een bewegende vogel met een te korte sluitertijd. De schilderkunst van Léopold Rabus is nooit echt wat ze lijkt te zijn.

 

P-Y Desaive


Le premiere exposition personnelle de Léopold Rabus à la galerie Aeroplastics est placée sous le double signe de la proximité et du clair-obscur. L'intérêt de l'artiste pour son environnement immédiat, l'évocation de la campagne des bords du lac de Neufchâtel et de la petite ville de Cortaillod où il réside, le choix de portraiturer ses proches, sont des traits caractéristiques déjà présents dans ses œuvres antérieures. Mais ses visions hallucinées de personnages déformés, grotesques et inquiétants à la fois, ont évolué vers des compositions moins tourmentées, quoique toujours empreintes de la même étrangeté.

Cette évolution s'est accompagnée d'un nouveau travail sur la lumière : l'éclairage cru et uniforme a fait place à des jeux d'ombres et à des teintes plus nuancées. Ce changement est déjà amorcé dans des œuvres de 2009 telles que Personnages derrière une serreou Grand-mère plantant un clou, et s'affirme pleinement aujourd'hui. Léopold Rabus poursuit également dans la voie des très grands formats, ce qui l'amène régulièrement à répartir la composition sur deux toiles mises côte à côte (le format du diptyque a souvent pour but de ponctuer la narration ; ici, il sert à l'unifier). Le colmatage d'un seuil (2011), œuvre qui accueille le visiteur dans l'exposition, rassemble à elle seule tous ces éléments.

Le sujet est directement lié à la vie champêtre (la réparation d'un muret au bord d'une rivière), et les protagonistes sont des connaissances de l'artiste. La lumière dramatique confère à cette scène banale un côté quasi biblique, un procédé directement inspiré du Caravage. Cet hommage au maître du chiaroscurose double d'une référence, peut-être involontaire, à Gustave Courbet : le père du Réalisme créa le scandale en usant pour son Enterrement à Ornansdes dimensions réservées au genre « noble » de la peinture d'histoire…

De cimetière il est justement question dans Dépôt de gerbe(2012), un tableau qui fait se rencontrer deux scènes distinctes : les bâtiments d'une ferme et un silo à grains, et une femme âgée déposant des fleurs sur une tombe. Cette dernière image consistait le sujet de départ du peintre (des restaurateurs du futur découvriront peut-être, sous la couche picturale, la représentation d'un cimetière dans la campagne suisse), qui l'a transposé dans son environnement familier. Le résultat n'est pas une simple addition, le personnage gardant une forme d'autonomie. Le terme de fusion est peut-être celui qui décrit le mieux ce procédé, et que l'on retrouve dans Troupeau de vaches– a priori une simple scène champêtre, mais pourtant rétive à toute lecture rapide. 

La tache d'un rouge orangé qui retient l'attention est décrite par l'artiste comme l'oreille d'un berger à proximité d'un feu, et l'on comprend alors que deux mondes coexistent en permanence dans la peinture de Léopold Rabus, comme dans un rêve éveillé. Quant à L'homme plantant un arbre (2011), seule composition véritablement diurne, elle est dominée par une étrange structure de branchages qui ne semble répondre à aucune logique, mais trace sur le bleu du ciel un réseau de croix funèbres renvoyant au personnage couché sur le sol.

Moineaux se disputant du pain dans un poulailler (2012) adopte le format monumental du Colmatage d'un seuil. un travail similaire sur la lumière, il illustre la façon très particulière dont Léopold Rabus envisage le rendu du mouvement : les oiseaux semblent suspendus dans le temps et dans l'espace, comme s'il s'agissait de la décomposition en séquences du vol d'un moineau unique. Le peintre introduit un décalage du même type, de manière très subtile, dans les portraits de ses « oiseaux de cage et de volière » (le titre de l'ouvrage d'où ils sont tirés – l'on peut se demander, avec l'artiste, ce qui distingue les uns des autres) : seul l'observateur attentif percevra la présence d'une pupille double dans l'œil d'une perruche ou d'un perroquet, à la manière d'une photographie d'un oiseau en mouvement souffrant d'un temps de pause trop court. La peinture de Léopold Rabus n'est jamais vraiment ce qu'elle semble être.

P-Y Desaive