Bigindicator

Creationism’s Kiss

Event  |  Reviews  |  Comments
20120923210551-2479
A collision central to our imagination, a god of one, one particle without mission clapping bones, clatter, freed red fruit for a million seasons, 2012 Mixed Media On Paper 28,5 X 38 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Nathalie Obadia - Bruxelles
20120923210821-2480
Friendly Fertility and Fuel - when she twinkled the stars signaled and swallowed like they where eating green pickles. This and that went past one million years perhaps one pinky and truly inky clou, 2012 Mixed Media On Paper 38,5 X 29 Cm © Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia
20120923210923-2482
Extraordinary silliness, her inability or just unwillingness was very permanent and grew from the bareness of his fragile intelligence, he who drew fences around her sudden creative madness thus eleva, 2012 Mixed Media On Paper 38,3 X 29 Cm © Courtesy of the artist and Galerie Nathalie Obadia
Creationism’s Kiss

Rue Charles Decoster 8
1050 Brussels
Belgium
September 8th, 2012 - November 3rd, 2012
Opening: September 7th, 2012 4:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.galerie-obadia.com
NEIGHBORHOOD:  
Center - Uptown
EMAIL:  
infobxl@galerie-obadia.com
PHONE:  
+32 (0) 2.648.14.05
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-6; Sat 2-6 and by appointment
TAGS:  
works on paper, mixed-media, sculpture

DESCRIPTION

Exceptional opening of the gallery on the occasion of the Brussels Art Days,Saturday 8 and Sunday 9 September 12h to 19h

The Nathalie Obadia Gallery is delighted to support Rina Banerjee on the occasion of her second exhibition in its premises in Brussels.

Born in Calcutta, India, in 1963, the American artist will show a set of drawings and small sculptures that attest to her reflection on the theory of Creationism. Widespread in the United States, and actually opposed to the theory of evolution, this religious doctrine defends the belief according to which men and women were created by God. A scientist by training, Rita Banerjee has watched with alarm the rise of this fundamentalism in decisive political stakes – education, freedom of opinion and beliefs. In line with an artistic production that denounces the globalisation of cultural perceptions and identities between East and West – locally and globally, the artist warns us here about the risk of a literal reading of the original Creation.


Through her drawings and sculptures, Rina Banerjee evokes the birth of a universe prior to which there was no particle nor molecule and no life. In imagining that there was something that was nothing if not suspect, she calls The Kiss the explosion that saved us from nothingness. Since then, man has borne the burden of his loneliness, denying death and desiring his Creator, in search of that moment which marked the beginning of infinite worlds it gave us to see.


The visual seduction of Rina Banerjee’s works on paper is a lure, an aesthetic trap that beckons the viewer not to be satisfied with what is given to see, and therefore to believe, but to interpret the hybrid nature of these figures. Grotesque and monstrous, Rina Banerjee’s silhouettes are created with a precise delineation that chisels the contours delicately by means of richly coloured ink, where the composition is airy, with traits of female figures, and what is at times an ornamental motif. As in The Temptation of Saint Anthony by Hieronymus Bosch, where hybrid half-man, half-animal creatures denounce the heretics “who resemble all those who are opposed to the righteous truth and holy doctrine, and find new opinions and inventions through which they wish to darken the law of God” (Robert Delevoy, citing Ruysbroeck, author of the Liber de Tabernaculo, 14th century), the sensuality of Rina Banerjee’s chimeric figures must not lead us to forget the metaphorical dimension.


The profile of faces in the style of Indian miniature, the personal mythology of the artist, scientific discoveries, man who travels, knowledge: Rina Banerjee’s universal referencing system in the works on show at the exhibition fuels the viewer’s eternal thinking about the ever disappointing quest of man to identify his origins.


Met heel veel genoegen werkt Galerie Nathalie Obadia opnieuw samen met Rina Banerjee, ter gelegenheid van haar tweede tentoonstelling in deze galerie in Brussel.


Deze Amerikaanse kunstenares werd in 1963 in India geboren, in Kolkata (Calcutta). Zij presenteert in Brussel een reeks tekeningen en kleine sculpturen die getuigen van haar ideeën over de theorie van het Creationisme. Deze geloofsovertuiging, de tegenhanger van de Evolutietheorie, is sterk verspreid in de Verenigde Staten. De aanhangers van deze leer geloven dat de mensen en het universum door God geschapen zijn in hun huidige gedaante. Rina Banerjee is wetenschappelijk geschoold en zij merkt met stijgende ongerustheid dat dit fundamentalisme aan belang wint in het onderwijs, de publieke opinie en de godsdienst. In lijn met haar artistieke productie die de mondialisering van percepties en culturele identiteit tussen Oost en West aanklaagt – zowel lokaal als wereldwijd – waarschuwt de kunstenares ons voor het risico van een letterlijke interpretatie van de Schepping.


In haar tekeningen en sculpturen verwijst Rina Banerjee naar het ontstaan van een wereld uit de totale, levensloze leegte, zonder deeltjes of moleculen. Zij beeldt zich in dat het enige wat bestond, een verdacht niet-zijn was en zij noemt De Kus de explosie die ons van het niets heeft gered. Sindsdien draagt de mens de last van zijn eenzaamheid, verloochent hij de dood en verlangt hij naar zijn Schepper, op zoek naar dit moment waarop oneindige werelden ontstaan, die zij voor ons op een kier opent.


De visuele verleiding van de werken van Rina Banerjee op papier is een droombeeld, een esthetische valstrik die de toeschouwer uitnodigt om zich niet tevreden te stellen met wat hij te zien krijgt en dus zou kunnen geloven, maar om het hybride van deze figuren te interpreteren. De groteske en monsterlijke silhouetten van Rina Banerjee ontstaan langs een nauwgezette lijn die hun contouren fijn ciseleert met kleurrijke inkten. De compositie is luchtig, de attributen van de figuren zijn vrouwelijk en het motief soms decoratief. De sensualiteit van de gefantaseerde personages van Rina Banerjee mag hun metaforische dimensie niet camoufleren. In deze zin vertoont haar werk gelijkenissen met De Verzoeking van de Heilige Antonius van Jeroen Bosch, die met zijn half menselijke, half dierlijke hybride wezens de ketters aanklaagt, voorbeelden voor “al wie zich verzet tegen de integere waarheid en heilige leer, en nieuwe meningen en vondsten bedenkt om de wet van God te verdoezelen” (Robert Delevoy die Ruysbroeck citeert, de auteur van het Liber de Tabernaculo, 14e eeuw).


Het profiel van de gezichten zoals op de Indische miniaturen, de persoonlijke mythologie van de kunstenares, de wetenschappelijke ontdekkingen, de mens die reist, de kennis: het universele referentiekader van Rina Banerjee zoals het spreekt uit haar werken op de tentoonstelling Creationism’s Kiss, voedt de eeuwige bespiegelingen van de toeschouwer over de altijd ontgoochelende zoektocht van de mens naar zijn oorsprong.


Ouverture exceptionelle de la galerie à l'occasion des Brussels Art Days,  le samedi 8 et dimanche 9 septembre de 12h à 19h

La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse d’accompagner Rina Banerjee à l’occasion de sa deuxième exposition dans sa galerie à Bruxelles.


Née en 1963 à Calcutta en Inde, l’artiste américaine présentera un ensemble de dessins et de petites sculptures, qui témoignent de sa réflexion quant à la théorie du Créationisme. Très répandue aux Etats-Unis et s’opposant de fait à la théorie de l’Évolution, cette doctrine religieuse défend la croyance selon laquelle les hommes et l’univers seraient des produits de Dieu. Scientifique de formation, Rina Banerjee constate avec inquiétude la montée de ce fondamentalisme aux enjeux politiques déterminants – enseignement, liberté d’opinion et de croyances. Dans la lignée d’une production artistique qui dénonce la mondialisation des perceptions et identités culturelles entre l’Orient et l’Occident - localement et globalement, l’artiste nous alerte ici sur le risque d’une lecture littérale de la Création originelle.


À travers ses dessins et ses sculptures, Rina Banerjee évoque la naissance d’un univers avant lequel il n’existait ni particule, ni molécule ; aucune vie. En imaginant qu’il y avait quelque chose qui n’était rien, sinon suspect, elle nomme Le Baiser l’explosion qui nous a sauvés du néant. Depuis, l’homme porte le fardeau de sa solitude, renie la mort, et désire son Créateur, à la recherche de ce moment qui a marqué le commencement de mondes infinis qu’elle nous donne à voir.


La séduction visuelle des œuvres sur papier de Rina Banerjee est un leurre, un piège esthétique qui invite le spectateur à ne pas se satisfaire de ce qui est donné à voir et donc à croire, mais à interpréter l’hybridité de ces figures. Les silhouettes de Rina Banerjee, grotesques et monstrueuses se constituent avec un tracé précis qui cisèle délicatement les contours au moyen d’encres richement colorées, la composition en est aérienne, les attributs des figures féminins, et le motif parfois ornemental. À l’instar de La Tentation de St Antoine de Jérôme Bosch, dont les hybridations mi-hommes, mi-animaux dénoncent les hérétiques à qui « ressemblent tous ceux qui s’opposent à la vérité intègre et à la sainte doctrine, et trouvent des opinions et inventions nouvelles par lesquels ils veulent obscurcir la loi de Dieu » (Robert Delevoy, citant Ruysbroeck, auteur du Liber de Tabernaculo, XIVème siècle), la sensualité des personnages chimériques de Rina Banerjee ne doit pas en faire oublier la dimension métaphorique.


Le profil des visages à la façon des miniatures indiennes, la mythologie personnelle de l’artiste, les découvertes scientifiques, l’homme qui voyage, la connaissance : le système de référencement universel de Rina Banerjee dans les œuvres présentées à l’occasion de l’exposition Creationism’s Kiss alimente l’éternelle réflexion du spectateur sur la quête toujours décevante de l’homme pour identifier ses origines.