BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171213T191122Z UID:253346 DTSTART:20130208T000000 DTEND:20130519T000000 DESCRIPTION:

"There are different theories. One of them states that the parallel worl d is a mirror of the real world and every attack from the parallel world wo uld therefore be a form of self-destruction."

– from Jos de Gruyter &\; Harald Thys’s video 'Ab out the Relationship between the Real World and the Parallel World'\, 2010< /span>

\n

Jos de Gruyter &\; Harald Thys’s art casts a merciless perspective on reality. Through their numerous artistic approaches – including installati ons\, video\, drawing\, sculpture\, performance and photographs – de Gruyte r &\; Thys visualise their imaginings of the parallel world inherent wit hin the modern human psyche\, along with how it manifests itself in the eve ryday aspects of life and civic conformity. Everything from work\, leisure and family\, to social class\, masculinity and marginalization are envisage d through convening an unlikely cast of non-professional actors\, family me mbers\, friends\, beards\, objects and mannequins alike\, often in banal\, homespun settings that are rife with awkward power dynamics.
< br /> Their major exhibition at M HKA enti tled OPTIMUNDUS – will be the broadest presentation of their work in Belgium and internationally to date\, followed by a second chapter at Ku nsthalle Wien early in 2014. The artists will create an environment bringin g together a key selection of their works in all media\, alongside a number of new works. OPTIMUNDUS will be a kind of panorama of de Gruyter &\; Thys’s practice\, bringing their unique conception of the alternati ve reality into the realm of an exhibition scenario. Form balances the work of de Gruyter &\; Thys on the edge of the idiotic. Ragged mannequins ar e made to share common space with traced drawings of trams\, the cries of a nimals\, polystyrene heads with false facial hair\, and monotonous monologu es about renovations. Visitors to OPTIMUNDUS will also be joined b y these and a cast of existing and new mannequins from the artists’ own uni verse.

The artists are inspired by myriad sources – like key scenes in films by Visconti or Fassb inder\; reality television\; the arsenal of videos that YouTube offers\, ra nging from Russian road rage to the home videos of Chechen President Ramzan Kadyrov\; as well as traumatic events the artists have experienced over th e years with various people and places. Their videos are often set within t he confines of spaces where the emotion of relationships is expressed and a heart of bleakness is palpable. They are works that not only reflect on th e broad issues of social class and deprivation but also consider our ways o f dealing with life through the logic of our inner worlds. The works De r Schlamm von Branst (The Clay from Branst\, 2008)\; Ten Weyngaert (2007)\; and The Frigate (2008)\, for example\, portray the banal\, tense environments of community spaces designated for people to par ticipate in artistic activity as forms of social interaction and therapy. H owever\, straightforward dialogue is replaced by events of the perverse and supernatural kind\, seemingly occurring through curious\, aggressive proce sses of sublimation.

I n their most recent works\, human characters are replaced altogether by mak eshift dummies with limited features\, inhuman computerised voices and a ce rtain emptiness at their core. For example\, the video Das Loch (T he Hole\, 2010)\, presents an all-mannequin cast\, and will also here incor porate a constellation of related mannequins and installations. This deadpa n work describes the complex rivalry between two artists – Johannes\, who b elieves in the universal expression of painting\, and who feels insecure by the success of his friend Fritz\, a red macho-man with an HD camera. Where as in their recent video Les Énigmes de Saarlouis (The Riddles of Saarlouis\, 2012)\, the twin characters Kitty &\; Katty confront us with a series of impossible riddles. It is this internal\, ungraspable logic th at each of us possess that we are persistently reminded of in the work of d e Gruyter &\; Thys\, and which will be at the core of OPTIMUNDUS.

\n
\n

"Er bestaan hier over verschillende theorieën. Eén ervan stelt dat de parallelle wereld een spiegel van de echte wereld is en iedere aanval vanuit de parallelle wereld zou zodoende een vorm van zelfvernietiging zijn."

\n


– uit de video van Jos de Gruyter &\; Harald Thys 'About the Relationship between the Real World and the Parallel World'\, 2010

\n

Het werk van Jos de Gruyter &a mp\; Harald Thys werpt een genadeloze blik op de realiteit. Aan de hand van video’s\, installaties\, tekeningen\, sculpturen\, performances en fotogra fie geven de kunstenaars gestalte aan hun verbeelding van de parallelle wer eld\, hoe die leeft in de hedendaagse menselijke psyche en hoe die zich man ifesteert in het alledaagse en in maatschappelijk conformisme. Verhalen ron d arbeid\, vrije tijd\, gezin\, sociale klasse\, mannelijkheid en marginali sering worden verbeeld door een cast van niet-professionele acteurs\, famil ieleden\, vrienden\, baarden\, objecten en poppen\, vaak in banale interieu rs\, geladen met gestoorde machtsverhoudingen.

De tentoonstelling OPTIMUNDUS in het M H KA wordt de meest uitgebreide en ambitieuze presentatie van hun werk in Bel gië en het buitenland tot op heden\, en krijgt in het begin van 2014 een ve rvolg in Kunsthalle Wien. De kunstenaars brengen een opmerkelijk overzicht hun artistieke praktijk bestaande uit een selectie sleutelwerken van de voo rbije jaren en enkele nieuwe werken. OPTIMUNDUS vormt een panorama van de kunstpraktijk van de Gruyter &\; Thys en brengt zo hun unieke vo orstelling van een alternatieve realiteit in een tentoonstellingsomgeving.< /span>
Vormelijk balanceert het werk van de Gruyter &\; Thys op de rand van de idiotie: lappenpoppen delen d e ruimte met gecalqueerde tekeningen van tramstellen\, dierlijke kreten\, e n monotone monologen over renovaties\, en piepschuimen koppen met valse baa rden. Bezoekers van OPTIMUNDUS worden door deze en andere figuren uit het universum van de Gruyter &\; Thys vergezeld.

Het werk vindt haar oorsprong in zeer uit eenlopende inspiratiebronnen\, gaande van bepaalde sleutelscènes in de film s van Fassbinder en Visconti\, over clandestiene reality-programma’s\, het alsmaar groeiende arsenaal van anoniem geproduceerde films op YouTube – van Russian Road Rage tot de home video’s van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov maar ook traumatiserende confrontaties die ze in de loop van de ja ren ervoeren met welbepaalde plaatsen en individuen. De films van de Gruyte r &\; Thys spelen zich vaak af binnen de muren van ruimten waar intermen selijke spanningen zich opbouwen en een uitgesproken somberheid in het hart van de uitzonderlijke maatschappelijke verbeelding van beide kunstenaars v oelbaar wordt. Toch bezinnen de werken niet enkel over de grote vraagstukke n van sociale klasse en ontbering\, maar zijn ze tevens obsessieve observat ies van innerlijke processen. De werken Der Schlamm von Branst (20 08)\, Ten Weyngaert (2007) en The Frigate (2008) bij voor beeld portretteren de gespannen omgeving van een gemeenschapscentrum waar m en verondersteld wordt kunst te beoefenen als vorm van sociale interactie e n therapie. Dialoog wordt hier echter vervangen door perverse en bovennatuu rlijke gebeurtenissen\, die verschijnen door bizarre\, agressieve processen van sublimatie.

In h un meest recente werken zijn de menselijke personages geheel vervangen door in elkaar geknutselde poppen\, die door hun minimale gelaatstrekken en onm enselijke computerstemmen een apathische leegte uitstralen. Zo worden alle rollen in Das Loch (2010) gespeeld door poppen die ook elders in d e tentoonstelling opduiken. In een laconieke verteltrant beschrijft dit wer k de complexe rivaliteit tussen Johannes\, een schilder die gelooft in de u niversele expressie van de schilderkunstige traditie en Fritz\, een kleine rode macho met een high-definition camera. In hun recente video Les Éni gmes de Saarlouis (De Raadsels van Saarlouis\, 2012) bedwelmt de tweel ing Kitty &\; Katty ons met een reeks onoplosbare raadsels die ze in cho rus afratelen. In het werk van de Gruyter &\; Thys worden we namelijk vo ortdurend herinnerd aan een interne\, moeilijk te definiëren logica die bin nen ieder van ons leeft\, en die centraal staat in OPTIMUNDUS.

\n
\n

« Il y a différentes théories à ce sujet. L’une d’entre elles affir me que le monde parallèle est un miroir du monde réel et que toute attaque venant du monde parallèle serait par conséquent une forme d’autodestruction . »

– extrait de la vid éo de Jos de Gruyter &\; Harald Thys 'About the Relationship between the Real World and the Parallel World'\, 2010

\n

L’œuvre de Jos de Gruyter &am p\; Harald Thys porte un regard sans complaisance sur la réalité. Par le bi ais de la vidéo\, l’installation\, le dessin\, la sculpture\, la performanc e et la photographie\, le duo d’artistes donne corps à leur conception imag inaire du monde parallèle\, à la manière dont celui-ci vit dans la psyché h umaine contemporaine et se manifeste dans la vie quotidienne et le conformi sme social. Des histoires de travail\, de loisirs\, et de famille\, ainsi q ue des questions concernant la classe sociale\, la virilité et la marginali sation sont représentées par une distribution d’acteurs non professionnels\ , composée de membres de la famille\, d’amis\, d’objets\, de barbes et de m arionnettes\, le plus souvent dans des intérieurs assez banals\, chargés de rapports de force troublés et troublants.

L’exposition OPTIMUNDUS au M HKA constitue la présentation la plus étendue et la plus ambitieuse de leur œuvre à ce jour \, tant en Belgique qu’à l’étranger\, et connaîtra une suite au début de l’ année 2014 à la Kunsthalle Wien. Pour ce remarquable panorama de leur prati que\, les artistes ont opéré une sélection d’œuvres clés des années précéde ntes et réalisé quelques nouvelles pièces\, offrant ainsi une rétrospective exclusive de leur réalité alternative dans un contexte d’exposition muséal e. Sur le plan formel\, l’œuvre du duo se situe au bord de l’absurdité : de s poupées de chiffon partagent l’espace avec des dessins calqués de rails d e tramway\, des cris d’animaux\, des monologues monotones sur des rénovatio ns\, et des têtes en polystyrène affublées de fausses barbes. Ces personnag es et bien d’autres figures issues de l’univers de De Gruyter &\; Thys a ccompagneront les visiteurs de l’exposition OPTIMUNDUS lors de leu r parcours.

L’œuvre s ’inspire de sources très diverses\, allant de certaines scènes cultes de fi lms de Fassbinder ou de Visconti\, à des émissions de téléréalité clandesti nes\, en passant par l’arsenal intarissable de films produits anonymement e t postés sur YouTube – de Russian Road Rage à des vidéos amateurs du présid ent tchétchène Ramzan Kadyrov\, outre des face à face traumatisants qu’ils ont vécu dans certains lieux ou avec certains individus au cours des années . Les films de De Gruyter &\; Thys se déroulent souvent dans des espaces confinés où les tensions interpersonnelles s’accentuent et rendent tangibl e une mélancolie explicite qui est au cœur des représentations sociales si particulières des deux artistes. Leurs œuvres ne se penchent toutefois pas seulement sur les grandes questions relatives à la classe sociale et la pri vation\, mais constituent tout autant des observations obsessionnelles de p rocessus intérieurs. Les œuvres Der Schlamm von Branst (2008)\, Ten Weyngaert (2007) et The Frigate (2008)\, par exemple\, brossent le tableau de l’atmosphère tendue qui règne dans un centre communa utaire où l’on est censé pratiquer l’art comme forme de thérapie et interac tion sociale. Le dialogue est cependant remplacé par des événements pervers et surnaturels\, qui se manifestent à travers des processus de sublimation étranges et agressifs.

Dans leurs œuvres les plus récentes\, les personnages humains sont tous remplacés par des marionnettes confectionnées assez sommairement\, dont les traits très estompés du visage et les voix synthétiques d’ordinateur dégag ent vacuité et apathie. Ainsi\, tous les rôles de Das Loch (2010) sont joués par des marionnettes qui apparaissent ailleurs dans l’exposition . Dans un style narratif laconique\, cette œuvre décrit la rivalité complex e entre Johannes\, un peintre qui a foi en l’expression universelle de l’ar t pictural\, et Fritz\, un petit macho roux doté d’une caméra vidéo haute d éfinition. Dans leur vidéo récente\, Les Énigmes de Saarlouis (201 2)\, les jumelles Kitty &\; Katty nous abreuvent d’énigmes insolubles qu ’elles ânonnent en chœur. L’œuvre de De Gruyter et Thys évoque sans cesse u ne logique intérieure\, difficile à définir\, que chacun de nous porte en s oi et qui est cœur de l’exposition OPTIMUNDUS.

LOCATION:MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp\,Leuvenstraat 32 \nAntwer p\, 2000Belgium SUMMARY:Optimundus\, Jos de Gruyter and Harald Thys END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171213T191122Z UID:253347 DTSTART:20130208T100000 DTEND:20130208T170000 LOCATION:MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp\,Leuvenstraat 32 \nAntwer p\, 2000Belgium SUMMARY:Optimundus\, Jos de Gruyter and Harald Thys END:VEVENT END:VCALENDAR