Bigindicator

The Right to the City

Event  |  Reviews  |  Comments
20130423175344-jonathas-de-andrade-the-uprising-photo-josivan-rodrigues-low-res-
The Uprising, 2012/2013 Production Still Photopgraph By Josivan Rodrigues © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
The Right to the City
Curated by: Madelon van Schie

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
April 27th, 2013 - June 23rd, 2013
Opening: April 27th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
video-art

DESCRIPTION

For The Right to the City guest curator Madelon van Schie selected work by seven artists from Latin America. The works all examine the use of urban space and life in the city in their own way. The artists see themselves as allies of the marginalized city dwellers of Buenos Aires, Lima, Mexico City, Recife, Santa Cruz de la Sierra and Brasilia, respectively. With that alliance as their point of departure, they deal with themes including the relation between the centre and periphery, squatting and self-construction, and the design and use of the city. Each and every one of the artworks included in the exhibition is a unique, often unexpected, and sometimes playful contribution to what ‘the right to the city’ means.

Latin America is the most urbanized region in the world, where 80% of the population live in a city. The exponential growth of many cities in Latin America during the second half of the twentieth century led to tensions between official and unofficial urban development which remain a constant in the region down to this day. It is in part as a reflection of this that ‘le droit à la ville’, a concept enunciated in 1968 by the French philosopher and sociologist Henri Lefebvre (1901-1991) from which the title of this exhibition is derived, has become highly influential in Latin America. The core of the concept is the basic right to access to space and to participate in urban life.

Presently this concept is also understood in abroader sense. For instance, the social geographer David Harvey argues that the ‘right to the city’ encompasses much more than just access to the city and full participation in urbanlife. It also includes, he suggests, the right to change yourself by changing the city. The Right to the City connects principles of this sort with the work of the seven artists both to illuminate the present situation in Latin American cities, and to provide examples of different ways in which an alternative use of the city could improve the lives of city dwellers.

Jonathas de Andrade’s video The Uprising will have its première in this exhibition. The work is a record of a clandestine horse race through the orderly, modern city centre of Recife, and the effects this race had there. The installationLembrança de Brasilia by Laercio Redondo, which is comprised of a mural, printed panels and otherelements, refers back specifically to the construction of Brazil’s capital. With his floor sculpture Salta Charcos Oscar Abraham Pabón, presently a resident at the Rijksakademie, provides a possible model for greater equality between residents in the centre and the outer neighbourhoods of a metropolis. In similar ways, all the works play with picking apart the powerrelationships that define the construction and representation of the city.

Madelon van Schie (1982, Amsterdam, The Netherlands) is an art historian who obtained her research master in Latin American studies at the University of Amsterdam. Previously she has been working as an independent (co)curator on the exhibition ‘May Your Wish Come True’ (2012) en ‘Into the Green’ (2011). Next to that she is co-author of Notities van Onderweg (2012), a publication about the life and work of Dutch artist Cornelius Rogge. In cooperation with the CEDLA she is working on a contribution for a publication on the changing society in Lima under the title The New Face of Lima. Patterns of Cholification. In this article she focuses on the influence of these societal changes on contemporary art in Peru.

‘The Right to the City’ is accompanied by SMBA Newsletter nr. 132, with an introduction by Madelon van Schie and contribution by Christien Klaufus. The SMBA Newsletter is bilingual (EN/NL) and available for free in SMBA and as pdf on www.smba.nl.


Voor The Right to the City selecteerde gastcurator Madelon van Schie werk van zeven kunstenaars uit Latijns-Amerika. Zij affiliëren zich met gemarginaliseerde stedelingen in respectievelijk Buenos Aires, Lima, Mexico-Stad, Recife, Santa Cruz de la Sierra en Brasilia en brengen van daar uit vraagstukken aan de orde over de verhouding tussen centrum en periferie, kraken en zelfbouw en de stedelijke vormgeving. De in de tentoonstelling opgenomen kunstwerken zijn stuk voor stuk unieke, vaak onverwachte, en soms speelse invullingen van ‘het recht op de stad’. Ze getuigen van het vermogen van het individu om de stad op kleinschalig niveau naar eigen hand te zetten.

Latijns-Amerika is de meest geürbaniseerde regio ter wereld, waar tachtig procent van de bevolking in een stad woont. De exponentiële groei van veel steden in Latijns-Amerika in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft een tot op de dag van vandaag voortdurende spanning tussen officiële en informele stadsuitbreidingen tot gevolg. Mede daardoor heeft het principe van ‘le droit à la ville’ uit 1968 van de Franse filosoof en socioloog Henri Lefebvre, waaraan de titel van de tentoonstelling is ontleend, veel invloed in Latijns-Amerika gekregen. De kern ervan bestaat uit hetbasisrecht op toegang tot ruimte en participatie in het stedelijk leven.

Tegenwoordig wordt dit concept ook wel in bredere zin begrepen. Sociaalgeograaf David Harvey betoogt bijvoorbeeld dat het ‘recht op de stad’ veel meer behelst dan toegang tot de stad en een volwaardige deelname aan het stedelijkeleven alleen. Het omvat, zo stelt hij, ook het recht om jezelf te veranderen door de stad te veranderen. The Right to the City verbindt zulke principes met het werk van de zeven kunstenaars om zowel de huidige situatie in Latijns-Amerikaanse steden te belichten, als om voorbeelden te geven van de verschillende manieren waarop een alternatief gebruik van de stad het leven voor de stedeling kan verbeteren.

De video The Uprising van Jonathas de Andrade gaat op deze tentoonstelling in première. Het werk is een registratie van een clandestiene paardenrace in het moderne, ordentelijke stadscentrum van Recife en wat deze race daar teweegbrengt. De installatie Lembrança de Brasilia van Laercio Redondo, dat onder andere uit een wandschildering en bedrukte panelen bestaat, brengt specifiek de bouw van de Braziliaanse hoofdstad in de herinnering. Oscar Abraham Pabón, momenteel resident aan de Rijksakademie, geeft met zijn vloersculptuurSalta Charcos een mogelijk model voor een grotere gelijkheid tussen inwoners in het centrum en de buitenwijken van de metropool. Op vergelijkbare wijze spelen alle werken met het tornen van de machtsverhoudingen die de opbouw en de representatie van een stad bepalen.

Madelon van Schie (1982, Amsterdam) is kunsthistoricus en rondde een onderzoeksmaster Latijns-Amerika studies af aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte ze als zelfstandig (co)curator aan de tentoonstellingen ‘May Your Wish Come True’ (2012) en ‘Into the Green’ (2011). Daarnaast is ze coauteur van ‘Notities van Onderweg’ (2012), een publicatie over het werk van de Nederlandse kunstenaar Cornelius Rogge. Op dit moment werkt ze samen met het CEDLA aan de afronding van een bijdrage voor een bundel over de veranderende samenleving in Lima, getiteld ‘The New Face of Lima. Patterns of Cholification’. Hierbij richt ze zich op de invloed van deze sociale veranderingen op de hedendaagse kunst in Peru.

Bij ‘The Right to the City’ verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 132 met een introductie door Madelon van Schie en een essay van Christien Klaufus. Deze nieuwsbrief is tweetalig Nederlands/Engels en gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling, en online op www.smba.nl.