Bigindicator

Speculative Art Histories Symposium

Event  |  Reviews  |  Comments
20130422154716-the-1958-pittsburgh-international-exhibition-of-contemporary-painting-and-sculpture_web
The 1958 Pittsburgh International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture (detail) © Courtesy of the artist
Speculative Art Histories Symposium

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
May 2nd, 2013 - May 4th, 2013

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside areas listed)
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation

DESCRIPTION

As part of our ongoing collaboration since June 2012, Witte de With Center for Contemporary Art and the Centre for Art and Philosophy of Erasmus University in Rotterdam are proud to join forces and present Speculative Art Histories, a three-day international research symposium bringing together renowned philosophers and art historians.

With keynote speakers: Reza Negarestani, Bertrand Prévost (University of Bordeaux), Elisabeth von Samsonow (Akademie Bildende Künste Wien), Lars Spuybroek (NOX, Georgia Tech), and Kerstin Thomas (University of Mainz).
With participants: Armen Avanessian, Joost de Bloois, Erik Bordeleau, Fleur Courtois-l’Heureux, Rick Dolphijn, Adi Efal, Bram Ieven, Vlad Ionescu, Sarah Kolb, Charlotte de Mille, Henk Oosterling, Andrej Radman, Sjoerd van Tuinen, Kamini Vellodi.

Program:
2 May 2013: Speculative philosophy and art
3 May 2013: Diagrammatics and the radical picturesque and Speculative conceptions
4 May 2013: Speculative presences and Speculative expressions

Download the full program HERE.

Following the recent ‘speculative turn’ in Continental philosophy, prepared by thinkers such as Gilles Deleuze and Alain Badiou and elaborated by philosophers Quentin Meillassoux, Brian Massumi, Isabelle Stengers and Reza Negarestani among many others, the aim of this conference is to propose a counter-discourse of speculative approaches to art and, especially, to art history.

How could today’s materialist, realist, pragmatist, vitalist or object-oriented speculations offer alternatives to the mere complementarity of philosophy of art and art history, which is often based on mutual recognition and critical limitation rather than imaginative crossovers? What new intermedial methodologies for art and art historical writing do they provide? Or vice versa, how can the encounter with art induce new forms of philosophy? How do speculative concepts of time, past and contingency challenge typically modern engagements with art’s ‘history’?

Is there, for example, an unexpected contemporary relevance for pre-modern, e.g. or mannerist or gothic theories of art? And what is the speculative potential of works of art themselves? Does the speculative open up new ways of extending art into fields of biology, mathematics or the digital? What is the ‘thing’ or ‘object’ of art, whether inanimate or animate? What does it mean to have an ‘idea’? And finally, what remains of ‘beauty’ and ‘expressivity’, after decades of critical mistrust and deconstruction?

The guiding intuition of this conference is that both the modern gap between philosophy and art history and the postmodern call for more interdisciplinarity are inspired by a consensual abhorrence of more speculative approaches to art. That things could be otherwise can be learned from early formalist art historians such as Heinrich Wölfflin and Aloïs Riegl, who combined vitalist philosophy with empirical research in an almost proto-structuralist way and whose tradition was continued well into the 20th century by the likes of Henri Focillon and Henri Maldiney.

During the symposium on May 3 and 4 Insurgence (2013), a documentary by Épopée – groupe d’action en cinéma, which accounts the event of the Printemps Érable (the 2012 student protests in Montreal) will be on view in relation to symposium participant Erik Bordeleau (member of Épopée)’s speculative reading of the cinematographic medium.

Speculative Art Histories Symposium is the outcome of the Speculative Art Histories reading group, which meets twice a month at Witte de With to discuss an important text for art theory, be it a philosophical text by contemporary philosophers such as Brian Massumi or Graham Harman or a canonical text from the field of art history by for example Michael Fried or John Dewey.

The Speculative Art Histories reading group is initiated by the Centre for Art and Philosophy upon the invitation of Witte de With Center for Contemporary Art.

Supported by:

Erasmus Universiteit Rotterdam           Erasmus Trustfonds


Als deel van de doorlopende samenwerking sinds juni 2012 tussen Witte de With Center for Contemporary Art en het Centre for Art and Philosophy presenteren wij met trots Speculative Art Histories, een driedaags internationaal onderzoek symposium met filosofen en kunsthistorici.

Keynote sprekers: Reza Negarestani, Bertrand Prévost (University of Bordeaux), Elisabeth von Samsonow (Akademie Bildende Künste Wien), Lars Spuybroek (NOX, Georgia Tech), and Kerstin Thomas (University of Mainz).
Deelnemers: Armen Avanessian, Joost de Bloois, Erik Bordeleau, Fleur Courtois-l’Heureux, Rick Dolphijn, Adi Efal, Bram Ieven, Vlad Ionescu, Sarah Kolb, Charlotte de Mille, Henk Oosterling, Andrej Radman, Sjoerd van Tuinen, Kamini Vellodi.

Programma:
2 mei 2013: Speculative philosophy and art
3 mei 2013: Diagrammatics and the radical picturesque en Speculative conceptions
4 mei 2013: Speculative presences en Speculative expressions

Download het volledige programma HIER.

In navolging van de recente ‘speculatieve wending’ in de Continentale filosofie, die werd voorbereid door Gilles Deleuze en Alain Badiou en wordt uitgewerkt door onder andere Quentin Meillassoux, Brian Massumi, Isabelle Stengers en Reza Negarastani, stelt deze conferentie zich tot doel een contradiscours van speculatieve benaderingen van kunst, en in het bijzonder kunstgeschiedenis, voor te stellen.

Hoe kunnen hedendaagse materialistische, realistische, pragmatische, vitalistische of objectgeoriënteerde speculaties alternatieven bieden voor de complementaire relatie tussen kunstfilosofie en kunstgeschiedenis, die veelal is gebaseerd op wederzijdse erkenning en kritische afbakening in plaats van op verbeeldingsrijke kruisbestuivingen? Welke nieuwe, ‘intermediale’ methodologieën kunnen deze speculaties bieden aan de kunst en aan het kunsthistorische discours? Of omgekeerd, hoe kan de ontmoeting met kunst leiden tot nieuwe vormen van filosofie? Op welke manier vormen speculatieve concepten van tijd, verleden en contingentie een uitdaging voor typisch moderne verhoudingen tot de ‘geschiedenis’ van de kunst?

Hebben bijvoorbeeld premoderne kunsttheorieën, zoals maniëristische of gotische kunsttheorieën, een onverwachte hedendaagse relevantie? En wat is het speculatieve potentieel van kunstwerken? Opent het speculatieve de deur naar nieuwe mogelijkheden om kunst uit te breiden naar gebieden zoals biologie, wiskunde of de digitale wereld? Wat is het esthetische ‘ding’ of ‘object’, zij het geanimeerd of niet? Wat betekent het om een idee te hebben? En tot slot, wat blijft er over van ‘schoonheid’ en ‘expressiviteit’ na decennia van kritisch wantrouwen en beschaamde deconstructie?

De leidende intuïtie achter deze conferentie, is dat zowel de moderne kloof tussen filosofie en kunstgeschiedenis, als de postmoderne roep om meer interdisciplinariteit, geïnspireerd zijn door de afkeer van meer speculatieve benaderingen van kunst. Dat het ook anders kan leren we van vroege formalistische kunsthistorici, zoals Heinrich Wölfflin en Aloïs Riegl, die op haast constructivistische wijze vitalististische filosofie en empirisch onderzoek met elkaar verbonden en wier traditie tot ver in de twintigste eeuw werd voortgezet door mensen zoals Henri Focillon en Henri Maldiney.

Op 3 en 4 mei zal tijdens het symposium Insurgence (2013) te zien zijn. Deze documentaire door Épopée – groupe d’action en cinema, handelt over de gebeurtenissen tijdens de Printemps Érable (de protestacties door studenten in Montreal, 2012). Insurgence wordt getoond in relatie tot de presentatie van Épopée-lid Erik Bordeleau waarin hij een speculatieve lezing van het cinematografische medium uiteenzet.

Het Speculative Art Histories Symposium is het resultaat van de Speculative Art Histories leesgroep die tweemaal per maand samenkomt bij Witte de With om belangrijke kunsttheoretische teksten te bespreken, gaande van recente filosofische teksten door filosofen als Brian Massumi of Graham Harman tot teksten uit het canon van de kunstgeschiedenis door bijvoorbeeld Michael Fried of John Dewey.

De Speculative Art Histories leesgroep is tot stand gekomen door de samenwerking tussen het Center for Art and Philosophy (CAP) en Witte de With Center for Contemporary Art.

Gesteund door:

Erasmus Universiteit Rotterdam           Erasmus Trustfonds