BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171214T194737Z UID:77711 DTSTART:20091024T000000 DTEND:20091101T000000 DESCRIPTION:

Videos from the Stedelijk Coll ection including work by Sam Taylor Wood\, Marijke van Warmerdam\, Peter Bo gers\, Douglas Gordon\, Ulay and Marina Abramovic\, and Job Koelewijn.  On view for 10 days at Huize Frankendael.

\n

The Living : 24 oktober - 1 novembe r 2009 

\n

In The Livi ng vormt het 17de-eeuwse huis Frankendael de setting voor z es film- en videokunstwerken uit de collectie van het Stedelijk Museum Amst erdam. De selectie onderstreept de diversiteit van die collectie\, variëren d van performanceregistraties tot complexe multi-channel-installat ies\, van rafelige conceptuele video's tot schilderachtige werken. 

\n

The Living ontvouw t zich als een verhaal\, met voor ieder werk een eigen kamer. De kamers ade men de geschiedenis van het voormalige woonhuis Frankendael en de inhoud va n de werken lijkt daarbij aan te sluiten. Personen in de films en video's n emen de rol aan van voormalige bewoners. Ze brengen de overigens lege ruimt en weer tot leven. Fragmenten uit het dagelijkse bestaan bevolken de benede nverdieping\, terwijl boven is ingezoomd op de ledenmaten van de personages . Een abstrahering van de handeling\, die zich afspeelt in de intimiteit va n de slaapvertrekken.

\n

Huize Frankenda el kende vele eigenaars\, onder wie kunstverzamelaars en -liefhebbers. In d e jaren zeventig was de buitenplaats een populaire hang-out voor k unstenaars. De verbondenheid met kunst is er nog altijd voelbaar. 

\n

Sam Taylor Wood Travesty of a Mockery\, 1995 

\n

In Tra vesty of a Mockery raken een man en een vrouw in de keuken steeds verd er in een discussie verwikkeld. Langzaam maar zeker loopt de woordenstrijd uit de hand: hun lichaamshoudingen worden feller\, hun handelingen meer aan vallend. Maar omdat beide personen gevangen zitten in hun eigen projectiesc herm\, kunnen ze elkaar niet bereiken\; ze kunnen slechts objecten over en weer gooien.

\n

De plaatsing van de sche rmen in een hoek versterkt het gevoel van beklemming. De toeschouwer bevind t zich letterlijk tussen de twee ruziemakers in\, als een stille getuige di e onmogelijk kan ingrijpen. Na tien minuten video ontspoort de situatie vol ledig. Wat klein en herkenbaar begon\, eindigt onthutsend agressief.

\n< p style="text-align: justify\;">De Engelse kunstenaar Sam Taylor Wood (1967 ) verkent in haar geënsceneerde video's en fotografische werken de sociale en psychologische aard van de mens. Haar scenario's roepen vaak een sterke spanning op.

\n


< /p>\n

Marijke van Warmerdam Handstand\, 1992

\n

Handstand heeft ie ts verleidelijks. Je kijkt naar het ontwapenende beeld van een spelend meis je - dat zich van jou niets aantrekt. Haar wegvallende jurk geeft de situat ie een iets ongemakkelijke lading: de kijker is voyeur. De herhaling van de handeling isoleert het spel tot een zeer concreet beeld en tegelijkertijd tot een dromerige\, oneindige vlucht uit de werkelijkheid. 

\n

Marijke van Warmerdam (1959) brengt beelden uit het dagelijkse leven in een eindeloos herhalende beweging. Haar korte films zij n loops zonder verhaal. Het voortdurend repeterende beeld veroorzaakt een r itme\, dat de toeschouwer in zijn ban krijgt: de tijd verstrijkt\, maar lij kt ook stil te staan\, observeren gaat over in staren. Zoals veel van haar filmwerken heeft Van Warmerdams Handstand een sterk sculpturaal karakter en maakt de projector nadrukkelijk deel uit van de presentatie.

\n

Peter Bogers Heaven\, 1995

\n

Heaven< /em> was oorspronkelijk gemaakt voor een Utrechtse woning die op de schop z ou gaan. In drie kamers stonden zestien kleine zwart-wit-monitors. Als muse ale installatie heeft het Stedelijk het werk later aangekocht. In The L iving maakte Peter Bogers een aangepaste versie voor deze salon\, waar mee het werk weer terugkeert naar zijn originele omgeving: een woonhuis.

\n

De fysieke ervaring van het huis staat centraal in Heaven. Bogers toont close-up-observaties van leven en ritme in de diverse ruimten. In deze salon staan de beeldschermen verspreid\, terwijl elke monitor een eigen fragment van enkele seconden ei ndeloos herhaalt. Sommige monitoren hebben een subtiel geluid\, maar niet a lle geluiden klinken op hetzelfde moment. Ze zwellen aan en ebben weg\, zod at een mysterieuze soundtrack ontstaat. Nu eens zijn een tikkende klok\, een mauwende kat en een piepende deur hoorbaar\, dan weer smelten ze samen tot het geluid van een bonkend hart.

\n

Begonnen als performancekunstenaar legde Peter Bogers (1956) zich to e op videokunst en -installaties en op sculpturen. In zijn performances en installaties onderzoekt hij de fysieke en psychologische conditie van het m enselijk lichaam.

\n

Douglas Gordon Hand and Foot\, 1995

\n

Links in de hoek klemt een hand onder een voet . Meteen is duidelijk dat het voor de hand geen vrijwillige actie is. De vo et domineert en houdt de hand tegen de grond. De hand lijkt zelfs af te ste rven\, maar krijgt dan weer even lucht. Zo ontspint zich een dramatisch gev echt tussen twee ledematen - waarvan je je kunt afvragen of ze misschien to t hetzelfde lichaam behoren. De bron van de strijd blijft buiten beeld.

\n

In deze kamer overleed in 1961 de stadsa rchitect Ben Merkelbach\, die Frankendael vanaf 1956 bewoonde. Nog altijd d einzen mensen hier op de drempel terug. De strijdende ledematen versterken de negatieve lading van de ruimte.

\n

De Schotse kunstenaar Douglas Gordon (1966) werkte de afgelopen jaren in uite enlopende media\, waaronder film\, fotografie\, tekst en beeldhouwkunst. Ve el van zijn werken gaan over de herinnering\, waarbij herhaling een belangr ijke rol speelt.

\n

Ulay en Marina Abramovic  Breathing Out\, Breathing In\, 1978 

\n

Boven in de gang is het lome ademhalen al hoorbaar. Eenmaal binnen zie je een man en e en vrouw - de kunstenaars - in kleermakerszit met de monden strak op elkaar \, elkaars adem inhalerend. De ademhaling gaat steeds moeizamer. Naarmate m eer zuurstof verdwijnt\, neemt de beklemming toe. De performance is even in tiem als competitief. Geen van beiden wenst op te geven.

\n

Performancekunstenaars Ulay (1943) en Marina Abramovic (1946) deelden lange tijd een relatie in liefde en werk. I n hun Relation Works onderzochten ze de verhouding tussen twee men sen\, meestal in de vorm van performances waarbij het uithoudingsvermogen v an beiden op de proef wordt gesteld - en daarmee hun synergie en partnersch ap. Breathing Out\, Breathing In maakten de kunstenaars op verzoek van het Stedelijk. Recent dook naast de zwart-wit-versie onverwacht een ko pie in kleur op\, die hier voor het eerst monumentaal te zien is. 

\n

Job Koelewijn Jump\ , 2005

\n

In deze video probeert de kuns tenaar vanuit een diep gat in de grond zo hoog te springen dat hij met zijn hoofd boven het aardoppervlak verschijnt. De sprong herhaalt zich eindeloo s. Eerst bestaat de naïeve illusie dat de man misschien uít het gat zal spr ingen. Als dit niet gebeurt\, volgt de conclusie dat de sprong zelf het mid delpunt is. Het gaat om het proces: door de geïsoleerde herhaling blijven a lleen het lichaam en de handeling over - een parallel met de video van Mari jke van Warmerdam in de ruimte hier recht onder.

\n

Job Koelewijn (1962) maakt vooral conceptuele kunst\, die vaak een directe\, persoonlijke lading heeft. Zijn werk varieert van foto's en f ilms tot architectonische constructies\, van kleine objecten tot ruimtevull ende installaties.

\n
LOCATION:Huize Frankendael\,Middenweg 72 \nAmsterdam\, 1097Netherlands SUMMARY:The Living: 10 Days of Video Art (part of Stedelijk in de Stad)\, U lay and Marina Abramovic\, Peter Bogers\, Douglas Gordon\, Job Koelewijn\, Marijke van Warmerdam\, Sam Taylor Wood END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171214T194737Z UID:77712 DTSTART:20091024T180000 DTEND:20091024T200000 LOCATION:Huize Frankendael\,Middenweg 72 \nAmsterdam\, 1097Netherlands SUMMARY:The Living: 10 Days of Video Art (part of Stedelijk in de Stad)\, U lay and Marina Abramovic\, Peter Bogers\, Douglas Gordon\, Job Koelewijn\, Marijke van Warmerdam\, Sam Taylor Wood END:VEVENT END:VCALENDAR