BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171023T082120Z UID:273215 DTSTART:20130427T000000 DTEND:20130623T000000 DESCRIPTION:

For The Right to the City guest curator Madelon van Schie selected work by seven artists from Latin America. The works all examine the use of urban space and life in the city in their own way. The artists see themse lves as allies of the marginalized city dwellers of Buenos Aires\, Lima\, M exico City\, Recife\, Santa Cruz de la Sierra and Brasilia\, respectively. With that alliance as their point of departure\, they deal with themes including the relati on between the centre and periphery\, squatting and self-construction\, and the design and use of the city. Each and every one of the artworks include d in the exhibition is a unique\, often unexpected\, and sometimes playful contribution to w hat ‘the right to the city’ means.

\n

Lat in America is the most urbanized region in the world\, where 80% of the pop ulation live in a city. The exponential growth of many cities in Latin Amer ica during the second half of the twentieth century led to tensions between official and unofficial urban development which remain a constant in the r egion down to this day. It is in part as a reflection of this that ‘le droi t à la ville’\, a concept enunciated in 1968 by the French philosopher and sociologist Henri Lefebvre (1901-1991) from which the title of this exhibit ion is derived\, has become highly influential in Latin America. The core o f the concept is the basic right to a ccess to space and to participate in urban life.

\n

Presen tly this concept is also understood in abroader sense. For instance\, the social geographer David Harvey argues that the ‘right to the city’ encompasses much more tha n just access to the city and full participation in urbanlife. It also includes\, he suggest s\, the right to change yourself by changing the city. The Right to the City connects principles of this sort with the work of the seven artist s both to illuminate the present situation in Latin American cities\, and t o provide examples of different ways in which an alternative use of the cit y could improve the lives of city dwellers.

\n

Jonathas de Andrade’s video The Uprising will have its premièr e in this exhibition. The work is a record of a clandestine horse race thro ugh the orderly\, modern city centre of Recife\, and the effects this race had there. The installationLembrança de Brasilia by Laercio Redondo\ , which is comprised of a mural\, printed panels and otherelements\, refers back spec ifically to the construction of Brazil’s capital. With his floor sculpture  Salta Charcos Oscar Abraham Pabón\, presently a resident at the Rijk sakademie\, provides a possible model for greater equality between resident s in the centre and the outer neighbourhoods of a metropolis. In similar wa ys\, all the works play with picking apart the powerrelationships that define the construction and represen tation of the city.

\n

\n

Madelon van Schie (1982\, Amsterdam\, The Nethe rlands) is an art historian who obtained her research master in Latin Ameri can studies at the University of Amsterdam. Previously she has been working as an independent (co)curator on the exhibition ‘May Your Wish Come True’ (2012) en ‘Into the Green’ (2011). Next to that she is co-author of Noti ties van Onderweg (2012)\, a publication about the life and work of Dutch artist Corneli us Rogge. In cooperation with the CEDLA she is working on a contribution fo r a publication on the changing society in Lima under the title The New Fac e of Lima. Patterns of Cholification. In this article she focuses on the influence  of these societal changes on contemporary art in Peru.

\n

‘The Right to the City’ is accompanied by SMBA Newsletter n r. 132\, with an introduction by Madelon van Schie and contribution by Chri stien Klaufus. The SMBA Newsletter is bilingual (EN/NL) and available for f ree in SMBA and as pdf on www.smba.nl.

\n
\n

Voor  The Right to the City selecteerde gastcurator Madelon van Schie werk va n zeven kunstenaars uit Latijns-Amerika. Zij affiliëren zich met gemarginal iseerde stedelingen in respectievelijk Buenos Aires\, Lima\, Mexico-Stad\, Recife\, Santa Cruz de la Sierra en Brasilia en brengen van daar uit vraagstukken aan de or de over de verhouding tussen centrum en periferie\, kraken en zelfbouw en d e stedelijke vorm geving. De in de tentoonstelling opgenomen kunstwerken zijn stuk voor stuk unieke\, vaak onverwachte\, en soms speelse invullingen van ‘het recht op d e stad’. Ze getuigen van het vermogen van het individu om de stad op kleinschalig niv eau naar eigen  hand te zetten.

\n

Latijns-Amerika is de meest geürbaniseerde regio ter wereld\, waar tachtig procent van de bevolki ng in een stad woont. De exponentiële groei van veel steden in Latijns-Amer ika in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft een tot op de dag van v andaag voortdurende spanning tussen officiële en informele stadsuitbreiding en tot gevolg. Mede daardoor heeft het principe van ‘le droit à la ville’ u it 1968 van de Franse filosoof en socioloog Henri Lefebvre\, waaraan de tit el van de tentoonstelling is ontleend\, veel invloed in Latijns-Amerika gek regen. De kern ervan bestaat uit hetbasisrecht op toegang tot ruimte en participatie in het stedelijk leven.

\ n

\n

Tegenwoord ig wordt dit concept ook wel in bredere zin begrepen. Sociaalgeograaf David Harvey beto ogt bijvoorbeeld dat het ‘recht op de stad’ veel meer behelst dan toegang t ot de stad en een volwaardige deelname aan het stedelijke< span style="color: #000000\;">leven alleen. Het omvat\, zo stelt hij\, ook het recht om jezelf te veranderen door de stad te veranderen. The Right to the City verbindt zulke principes met het werk van de zev en kunstenaars om zowel de huidige situatie in Latijns-Amerikaanse steden t e belichten\, als om voorbeelden te geven van de verschillende manieren waa rop een alternatief gebruik van de stad het leven voor de stedeling kan verbeteren.< /p>\n

De video The Uprising van Jonathas de Andrade gaat op deze tentoonstelling in première. Het werk is een registrat ie van een clandestiene paardenrace in het moderne\, ordentelijke stadscent rum van Recife en wat deze race daar teweegbrengt. De installatie Lembrança de Brasilia van Laercio Redondo\, dat onder andere uit een wandschilde ring en bedrukte panelen bestaat\, brengt specifiek de bouw van de Braziliaanse hoo fdstad in de herinnering. Oscar Abraham Pabón\, momenteel resident aan de R ijksakademie\, geeft met zijn vloersculptuurSalta Charcos een mogeli jk model voor een grotere gelijkheid tussen inwoners in het centrum en de b uitenwijken van de metropool. Op vergelijkbare wijze spelen alle werken met het tornen van de machtsverhoudingen die de opbouw en de representatie van een stad bepale n.

\n

\n

Madelon van Schie (1982\, Amsterdam) is kunsthistoricus en rondd e een onderzoeksmaster Latijns-Amerika studies af aan de Universiteit van A msterdam. Eerder werkte ze als zelfstandig (co)curator aan de tentoonstelli ngen ‘May Your Wish Come True’ (2012) en ‘Into the Green’ (2011). Daarnaast is ze coauteur van ‘Notities van Onderweg’ (2012)\, een publicatie over he t werk van de Nederlandse kunstenaar Cornelius Rogge. Op dit moment werkt z e samen met het CEDLA aan de afronding van een bijdrage voor een bundel ove r de veranderende samenleving in Lima\, getiteld ‘The New Face of Lima. Pat terns of Cholification’. Hierbij richt ze zich op de invloed van deze socia le veranderingen op de hedendaagse kunst in Peru.

\n

Bij ‘The Right to the City’ verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 132 met een introductie door Madelon van Schie en een essay van Christien Klau fus. Deze nieuwsbrief is tweetalig Nederlands/Engels en gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling\, en online op www.smba.nl.

\n

LOCATION:Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)\,Rozenstraat 59 \nAmsterdam\, 1016 NNNetherlands SUMMARY:The Right to the City\, Abraham Cruzvillegas\, Jonathas de Andrade\ , Alfredo Márquez\, Leticia El Halli Obeid\, Oscar Abraham Pabón\, Wilfredo Prieto\, Laercio Redondo END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171023T082120Z UID:273216 DTSTART:20130427T170000 DTEND:20130427T190000 LOCATION:Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)\,Rozenstraat 59 \nAmsterdam\, 1016 NNNetherlands SUMMARY:The Right to the City\, Abraham Cruzvillegas\, Jonathas de Andrade\ , Alfredo Márquez\, Leticia El Halli Obeid\, Oscar Abraham Pabón\, Wilfredo Prieto\, Laercio Redondo END:VEVENT END:VCALENDAR