BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171022T021130Z UID:259530 DTSTART:20130216T000000 DTEND:20130407T000000 DESCRIPTION:

It is with great pride that Stedelijk Museum Bureau Ams terdam announces the solo exhibition by Elian Somers. By using photography and historical documentation\, Border Theories investigates the rela tionship between architecture\, politics and history in three Russ ian cities. In the 20th century Birobidzhan\, Kaliningrad and Yuzhno-Sakhal insk were designed\, built and redeveloped under the Soviet regime\, with t he utopian vision of a socialist city as the guiding principle. By examining their development\, Somers reveals how visions of u rban planners\, nourished by political convictions\, could control but neve r fully overwrite a city and its history. Coincidentally the exhib ition is held in the Netherlands-Russia year\, in which both countries deep en and intensify their relations.

\n

Som ers recorded these cities with an eye for the urban planning experi ments of the past. Rather than using photography as a vehicle fo r architectural idolatry\, she places her photographic observations in the context of archival material\, text fragments and urban designer's plans. In this way she unfolds an account of how arch itecture is employed as a political instrument\, to rewrite history in an urban landscape. Border Theories brings to light the several political agendas that lie behind these specific cities\, but are not alwa ys equally visible or expressly present on the surface.

\n

All the blueprints and urban planning visions that were developed over the course of time from different political convictions all conflict with one another\, and are selectively erased or deployed. Here Somers’s investigation touches upon a practice that is still very much with us today\, because any succession of urban planning project s is ultimately a reflection of constantly changing political ambitions. Border Theories can be seen as a collection of such aspirations\, and ultimately poses the question: from what convictions are ci ties and buildings designed and built\, and how are these convictions made visible or\, on the contrary\, hidden?

\n

During the opening of the exhibition Elian Somers's book Border Theorie s will also be presented. This publication is the result of the artistic investigation Somers undertook into the inter< a href="http://www.smba.nl/en/dictionary/play/" class="dic" alt="171 defini tions of play" style="color: #00ff00\;">play of ideology\, history and urban planning in three citi es on the extreme boundaries of Russia. Photographs and texts cast light on the shadowy zone between plan and reality in Birobidzhan\, Kaliningrad and Yuzhno-Sakhalinsk\, and the way in which urban planning is employed as a p olitical instrument to write – and rewrite – history in the landsc ape.

\n

Border Theories: Photography: Elian Somers\; Texts: Hester van Gent\, Elian Somers\, Kerstin Winking\; Translation: Sylvie Hoyinck\, Eric Wulfert\; Graphic Design: Hans Gremmen\; Printing: Drukkerij Mart.Spru ijt\; Publisher: Fw:Books

\n

\n

Elian Somers (1975\, Sprang-Capelle\, The Netherlands) took her Masters in Architecture at the University of Delft a nd her Masters in Photography at AKV|St. Joost in Breda. Her photographic w ork is often a component of a long-term project in which she investigates t he ideological foundations and hi story of an (urban) landscape. In these projects she frequently makes connections between photography and te xts and other archival material\, for instance to reflect o n the modernistic utopia. Recent group exhibitions in which her work has ap peared include ´Between The Map and The Territory´\, TENT\, Rotterdam\; ´Le arning from... Rotterdam´\, Kunsthalle Wilhelmshaven\, Wilhelmshaven\, Germ any (2012).

\n

< span style="font-size: small\; color: #000000\;">Border Theories is accompa nied by SMBA Newsletter nr. 131 with an introduction by Joram Kraaijeveld a nd contribution by Roef Griffioen. The SMBA Newsletter is bilingual (EN/NL) and available for free in SMBA and as pdf on www.smba.nl.

\n

The work Border Theories has been made possible by the Mondriaan Fund.

\n

The lecture of Bert Hoppe is kindly supported by the Goethe Institut.

\n

Stedelijk Museum Bureau Amsterd am is a project space of the Stedelijk Museum.

\n
\n

Met trots kondigt Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de solotentoonstelling van Elian Somers aan. Border Theories onderzoek t de verhouding tussen architectuur\, politiek en geschiedenis in drie Russische steden met behulp van fotografie en historisc he documenten. Tijdens het Sovjetbewind in de vorige eeuw zijn Birobidzjan\ , Kaliningrad en Joezjno-Sakhalinsk ontworpen\, gebouwd en herontwikkeld me t de utopie van een socialistische stad als leidraad. Door in te gaan op hu n ontwikkeling laat Somers zien hoe stedenbouwkundige visies\, gevo ed door politieke overtuigingen\, een stad en haar geschiedeni s in bedwang kunnen houden\, maar nooit volledig kunnen overschr ijven. Toevalligerwijs vindt de tentoonstelling plaats in het Nederland-Rus landjaar\, waarin beide landen de betrekkingen verdiepen en intensiveren.

\n

Somers legde deze plaatsen vast met het oog op de stedenbouwkundige experimenten uit het verleden. In plaats van f otografie als voertuig voor architectuur-idolatrie te gebruiken\, zet zij h aar fotografische observaties in relatie tot archiefmateriaal\, tekstfragme nten en stedenbouwkundige plannen. Zo ontvouwt zich een verhaal over hoe architectuur wordt ingezet als politiek middel\, om geschiedenis te herschrijven in het (stads)landschap. Border Theories brengt de vele politieke agenda’s die in deze specifiek e steden besloten liggen\, maar niet altijd even zichtba ar of nadrukkelijk aanwezig zijn\, aan de oppervlakte.

\n

Alle blauwdrukken en stedenbouwkundige visi es die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld vanuit verschillende overtuigingen liggen met elkaar overhoop en worden selectief uitgeschakeld of ingezet. Daardoor refereert Somers’ onderzoek aan een praktijk die nog s teeds aan de orde van de dag is. Want de opeenvolging van stedenbouwkundige projecten is uiteindelijk een weerslag van steeds veranderende politieke a mbities. Border Theories is te zien als een verzameling van zulke aspiraties en stelt uiteindelijk de vraag: Vanuit welke over tuiging worden nu steden en gebouwen ontworpen\, gebouwd en zichtbaar gemaa kt of juist verborgen gehouden?

\n

Tijden s de opening van de tentoonstelling wordt tevens Border Th eories van Elian Somers gepresenteerd. Deze publicatie is het resultaat van het artistieke onderzoek van Somers naar de wisselwerking van ideologi e\, geschiedenis en stedenbouw in drie steden in de uiterste grenszones van Rusland. Met foto’s en teksten komt het schemergeb ied tussen plan en werkelijkheid aan het licht in Birobidzjan\, Kaliningrad en Joezjno-Sachalinsk\, en de wijze waarop stedenbouw wordt ingez et als politiek middel om geschiedenis te (her)schr ijven in het landschap.

\n

Border Theories: Fotografie: Elian Some rs\; Teksten: Hester van Gent\, Elian Somers\, Kerstin Winking\; Vertaling: Sylvie Hoyinck\, Eric Wulfert\; Design: Hans Gremmen\; Druk: Drukkerij Mar t.Spruijt\; Uitgever: Fw:Books

\n

\n

< span style="font-size: small\; color: #000000\;">Elian Somers (1975\ , Sprang-Capelle) behaalde haar Master in architectuur aan de universiteit van Delft en haar Master in fotografie aan de AKV|St.Joost in Breda. Haar f otografisch werk is vaak ingebed in een langlopend project waarin ze de ide ologische gronden en geschiedenis van een (stads)la ndschap onderzoekt. Hierbij richt ze zich op de transformaties die een land schap heeft ondergaan\, en is het de vraagin hoeverre elementen ui t deze veranderingen zichtbaar zijn of verborgen blijven. Recente groepsten toonstellingen waarin haar werk is opgenomen zijn onder andere: ´Between Th e Map and The Territory´\, TENT\, Rotterdam\; ´Learning from... Rotterdam´\ , Kunsthalle Wilhelmshaven\, Wilhelmshaven\, Duitsland (2012).

\n

www.eliansomers.nl

\n

\n

Bij Border Theories verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 131 met een intro ductie door Joram Kraaijeveld en een bijdrage van Roel Griffioen. Deze nieu wsbrief is tweetalig Nederlands/Engels en gratis verkrijgbaar bij de tentoo nstelling.

\n

Het werk Border Theories is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

\n

De lezing van Bert Hoppe wordt genereus onders teund door het Goethe Institut.

\n

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is de projectruimte van het Stedelijk Museum.

LOCATION:Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)\,Rozenstraat 59 \nAmsterdam\, 1016 NNNetherlands SUMMARY:Border Theories\, Elian Somers END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171022T021130Z UID:259531 DTSTART:20130216T170000 DTEND:20130216T190000 LOCATION:Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)\,Rozenstraat 59 \nAmsterdam\, 1016 NNNetherlands SUMMARY:Border Theories\, Elian Somers END:VEVENT END:VCALENDAR