BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171215T070426Z UID:243572 DTSTART:20121117T000000 DTEND:20130331T000000 DESCRIPTION:

This winter de Appel arts centre simultaneously presents solo projects b y the Belgian photographer/filmmaker Dirk Braeckman and the British artist Zarina Bhimji at the same time. Braeckmans sensitive\, large-scale photogra phs in shades of grey do not tell elaborate stories but are charged with at mosphere which makes them “tick away like time bombs”\, in the words of the author Luc Sante. The suggestive force and narrative potential of images a re just as essential for Bhimji\, whose latest film Yellow Patch (2011) has its Dutch premiere in de Appel arts centre. 

Since the early 1990s Dirk Braeckman (Belgium\, 1958) has built up an oeuvre of enigmatic photographs\, large prints in black an d white and shades of grey that reveal ambiguous images: desolate areas\, r eflecting wallpaper\, a blurred painting\, a fragment of a nude. Braeckman gives central place to atmosphere\, texture and suggestion. The photographs have a snapshot-like\, ephemeral quality\, while each image is actually co mposed in a very precise way. Every detail is important: the cropping\, the light\, colour and texture\, the lack of focus\, and the material on which the photograph is printed. Braeckman approaches and treats photography lik e a painter. 

In this ex hibition Braeckman presents a carefully chosen selection of new photographs culled from the untitled publication recently released by Roma Publication s (a cross between an artist’s book and a catalogue raisonné). From his ext ensive archive of negatives Braeckman selected “new images”\, that have nev er been printed and that will have their premiere in de Appel arts centre. Braeckman equally reveals one of the lesser well-known aspects of his oeuvr e in de Appel: a new film for the first time\, which elaborates on previous film experiments. 

In Z arina Bhimji’s work (UGA\, 1963) beauty merges with politics and poetry so something new emerges. Her work is characterised by a deliberate use of vis ual ambiguity. The works reflect spaces\, micro details and the light of di stant interiors. The location of light is an important and intricate elemen t of Bhimji’s composition. The stillness and suspension of everyday life. T he atmosphere is tactile\, a moist light. The spaces refer to disconnection \, incompleteness and belatedness.

Yellow Patch is Bhimji’s second large film production\, co-produ ced by e.g. de Appel arts centre\, Outset Contemporary Art Fund\, The New A rt Gallery Walsall with executive producers Artsadmin. Additional support w as provided from Arts Council England\, Framestore and individual donors. T he 35mm film was entirely shot in India and was inspired by trade and immig ration routes across the Indian Ocean. Beautiful close-ups of desolate Have li palaces and colonial offices in the port of Mumbai are coupled with atmo spheric images of the desert and the sea and accompanied by an evocative so undtrack. 

The exhibitio n develops in two phases: from 16 November 2012 till February 3 de Appel pr emieres Bhimji's new production Yellow Patch\, from February 5 to March 31 de Appel showcases the installation Waiting from 2007. This film was filmed in a factory used to process Sisal and has an abstraction that hovers some where between film and painting. The washed-out colour of the hair-like mat erial\, the light\, and the interior of the factory create a saturated mono chrome that\, combined with the film's soundtrack\, becomes immersive.

In Braeckman and Bhimji’s wo rk\, ambiguous and “open” recordings of architecture\, landscapes\, objects and spaces are the signifiers. They seem to emphasise the intrinsic expres sive power of the image and invite the audience to a ‘slow’ reading of the work. 

Zarina Bhimji’s e xhibition in de Appel arts centre is supported by Outset Contemporary Art F und

A day after the open ing at de Appel arts centre\, Kunsthalle Erfurt presents a retrospective ex hibition of Braeckman’s work from 18 November 2012 to 13 January 2013. www.kunsthalle-erfur t.de

\n

17 Nov 2012 — 31 Mar 2013
11 am - 10 pm
Moes

\n

At Moes\, in the basement of de Appel\, a documentary is shown about the life and work of Dirk Braeck man from the Belgian series Goudvis\, portraits of high-profile Belgian art ists.

\n
\n

Deze winter presenteert de Appel arts centre gelijktijdig solopro jecten van de Belgische fotograaf/filmmaker Dirk Braeckman en de Britse kun stenaar Zarina Bhimji. Braeckman maakt verstilde\, sensibele foto’s in grij stinten op groot formaat. Beelden die geen uitgesponnen verhalen vertellen\ , maar die geladen zijn met een bepaalde sfeer en daardoor “als tijdbommen wegtikken”\, zoals auteur Luc Sante het formuleert. De suggestieve kracht e n het verhalende potentieel van sfeervolle beelden zijn net zo essentieel v oor Bhimji\, die in de Appel haar nieuwste film Yellow Patch (2011) de Nede rlandse première laat beleven.

Dirk Braeckman (BE\, 1958) heeft sinds de vroege jaren negentig een zeer herkenbaar oeuvre opgebouwd van enigmatische foto’s. Grote afdrukken i n zwart/wit en grijze tinten tonen ambigue beelden: desolate ruimtes\, refl ecterend behang\, een vage schildering\, een fragment van een naakt. Zijn s ensibele fotowerken zijn vaak gebaseerd op onderwerpen uit zijn eigen leefw ereld of omgeving\, maar verbeelden besloten en mysterieuze werelden. Braec kman vermijdt anekdotes en stelt sfeer\, textuur en suggestie centraal. De foto’s bezitten een snapshot-achtige vluchtigheid\, terwijl ieder beeld jui st heel precies is opgebouwd. Elk detail is van belang: de afsnijdingen\, h et licht\, kleur en textuur\, de onscherpte\, het materiaal waarop het is a fgedrukt. Braeckman lijkt de fotografie te benaderen en te behandelen als e en schilder.

In deze ten toonstelling presenteert Braeckman op basis van de recent door Roma Publica tions uitgeven titelloze publicatie (die het midden houdt tussen een kunste naarsboek en een catalogue raisonné) een uitgekiende selectie nieuwe foto’s . Uit zijn omvangrijke archief aan negatieven selecteerde hij opnamen waarv an nog nooit afdrukken waren gemaakt. Ze beleven hun primeur in de Appel ar ts centre. Een minder bekend aspect van Braeckmans oeuvre zijn films waarbi j hij opnames maakte van zijn eigen foto’s. In de Appel arts centre toont B raeckman voor het eerst\, wat uitzonderlijk is\, een film waarin hij op dez e experimenten verder borduurt.

In het werk van Zarina Bhimji (UGA\, 1963) vervloeit schoonheid met trauma\, tragiek\, verlies en melancholie. Aaneenschakelingen van verleide lijke en sensuele beelden verbeelden op treffende wijze de lange en vaak in ktzwarte schaduw van het kolonialisme in Afrika\, India en Europa. De wijze waarop Zarina Bhimji de wereld en het verleden tracht te begrijpen is door met haar “ogen te luisteren”. Haar indrukken verwerkt ze tot visuele poëzi e\, waarin niet woorden maar beelden (historische) verhalen vertellen. In h aar werk worden geen feiten of informatie aangereikt\, maar worden geschied enissen gesuggereerd door opnames van verlaten ruimtes of beklemmende lands chappen.

Yellow Patch is de tweede grote filmproductie van Bhimji\, geco-produceerd door de Appels arts centre en Outset Contemporary Art Fund. De 35mm film is geheel geschot en in India en geïnspireerd op handels- en immigratieroutes over de Indisch e Oceaan. Prachtige close-ups van desolate Haveli paleizen en koloniale kan toren in de haven van Mumbai\, gaan gepaard met atmosferische beelden van d e woestijn en de zee\, begeleid door een evocatieve soundtrack. De film com plementeert de uitermate positief ontvangen film Out of Blue uit 2002\, waa rin de traumatische ervaring van Aziaten die door Idi Amin Uganda werden ui tgezet in 1972 wordt geëvoceerd.

De tentoonstelling wordt opgesplitst in twee delen: van 17 novembe r tot 3 februari toont de Appel exclusief de nieuwe productie 'Yellow Patch '\, van 5 februari tot 31 maart is in de Appel de installatie Waiting uit 2 007 te zien\, gefilmd in een sisal-fabriek in de buurt van Mombassa (Kenia) . De film refereert indirect aan de geschiedenis van de Duitse kolonies in Oost-Afrika maar heeft door de bijzondere lichtwerking\, langzame cameravoe ring en uitgesproken soundtrack een abstractie die ergens tussen schilderku nst en film in hangt.

In het werk van Braeckman en Bhimji zijn ambigue en ‘open’ registraties van a rchitectuur\, landschappen\, objecten of ruimtes de dragers van betekenis. Hun beelden en films lijken onbewust bij de kijker een primair\, bijna lich amelijk gevoel te veroorzaken. Braeckman en Bhimji onderstrepen in hun werk de intrinsieke zeggingskracht van het beeld. Ze nodigen uit tot traag\, la ngdurig en intensief kijken.

Van 18 november 2012 tot 13 januari 2013 presenteert Kunsthalle Erfurt tevens een retrospectief van het werk van Braeckman. Zie www.kunsthalle-erfurt.de

De tentoonstelling van Zarin a Bhimji in de Appel arts centre wordt ondersteund door Outset Contemporary Art Fund

\n

 

\n

17 nov 2012 — 31 mrt 2013
11.00 tot 22.00 u
Moe s

\n

In het souterrai n van de Appel\, bij Moes\, is een documentaire te zien over het leven en w erk van Dirk Braeckman uit de Belgische reeks Goudvis\, portretten van spra akmakende Belgische kunstenaars.

Goudvis is een reeks televisiep ortretten van Belgische topkunstenaars met een internationale uitstraling d ie zijn uitgezonden op Canvas. De derde jaargang die uitgezonden werd in 20 11 focuste op de beeldende kunsten. Goudvis portretteerde Belgische topkuns tenaars van vandaag. In deze derde reeks werd opnieuw gehengeld naar het go ud in de vijver van de actuele kunst van eigen bodem. Kunstenaars met een v aak grote internationale uitstraling\, want hun talent wordt ook opgevist i n het buitenland.

In de documentaires zijn werkbeelden aangevuld met indringende gesprekken met de kunstenaars thuis\, buiten het lawaai va n de publieke scène. Hoe zijn ze geëvolueerd? Wat zijn hun obsessies? Wat b eschouwen ze zelf als successen en mislukkingen? Daarnaast komt ook telkens een rits kenners\, collega’s en intimi aan het woord over de kunstenaar in kwestie.

Goudvis brengt geen traditionele ‘biopics’\, maar fiet st kriskras doorheen het leven en werk van de kunstenaar. Geregeld wordt er op de vluchtheuvel van het leven halt gehouden\, om achterom te kijken en vooruit te blikken

DIRK BRAECKMAN\, Uitzending op zondag 20 nove mber 2011
In zijn vaak zwart-witte beelden behandelt Dirk Braeckman de fotografie als een schilder. Als hij al in opdracht werkt\, maakt hij beel den die je niet van zo’n opdracht verwacht\, zoals bij de portretten van de Belgische koning en de koningin. Welke plaats neemt de fotografie in zijn leven in? Goudvis probeerde het te achterhalen. Eén ding wou de jonge Dirk Braeckman (°1958) nooit worden: fotograaf. Niet de man van familiefeesten\, die in het middelpunt van de belangstelling de omgeving naar zijn hand zet . Neen\, dan liever de discretie van een schilder\, experimenterend in de s tilte van zijn atelier. Vandaag weten we hoe het Braeckman verliep. Zijn we rk bestaat uit vaak grote\, met grijswaarden opgebouwde en op mat papier af gedrukte beelden. Het evolueerde van wilde\, bijna expressionistische portr etten tot sterk gestileerde en tegelijk emotioneel geladen stills van hotel kamers\, bedden\, lobby’s en zelfs behangselpapier. Ver weg van de traditio nele documentaire- en reportagefotografie. Maar er zijn ook installaties en het mooiste portret van een koningspaar ooit. Braeckman is een fotograaf d ie werkt als een schilder. Zelf zegt hij daarover: “Het is niet wat ik foto grafeer dat belangrijk is\, maar de manier waarop. Niet de opname\, maar wa t er met een opname gebeurt”. Begin oktober 2011 opende in het Leuvense M-M useum een solotentoonstelling van Dirk Braeckman. Goudvis volgde de kunsten aar bij de voorbereidingen en blikt terug op zijn meer dan vijfendertig jar ige loopbaan. Van Gent naar New York\, van analoog naar digitaal en terug. Met medewerking van Luc Sante (Amerikaans-Belgische fotokenner/essayist)\, Stefan Hertmans (schrijver)\, Carl de Keyzer (Magnum-fotograaf / vriend) e. a. Regie: Jan Blondeel Interview: Chantal Pattyn

\n

 

LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Solo Exhibition\, Dirk Braeckman END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171215T070426Z UID:243573 DTSTART:20121116T180000 DTEND:20121116T210000 LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Solo Exhibition\, Dirk Braeckman END:VEVENT END:VCALENDAR