Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
New York

Wang Guangyi

D5079171l Minsheng Musings   Pick-button-0f29c6c075c514ef3a12253f1d60018e
by
Shi Chong, Wang Chuan, Zhou Chunya, Cheng Conglin, Chen Danqing, Fei Dawei, Shao Dazhen, Peng De, Fan Dian, Jia Fangzhou, Yang Feiyun, Chao Ge, WEI Guangqing, Wang Guangyi, Hou Hanru, Lu Hong, Yu Hong, Wang Huangsheng, Wu Hung, Xu Jiang, Geng Jianyi, Yin Jinan, Zhao Li, Fang Lijun, Wang Lin, Meng Luding, Zhong Ming, Gao Minglu, Yue Minjun, Lv Peng, Wen Pulin, Zhu Qingsheng, Shu Qun, Li Shan, Jin Shangyi, Gao Shiming, Yin Shuangxi, Liao Wen, Li Xianting, Liu Xiaochun, Liu Xiaodong, Zhang Xiaogang, Li Xiaoshan, Ai Xuan, Mao Xuhui, Ding Yi, Yi Ying, Yu Youhan, Yin Zhaoyang, Luo Zhongli, Huang Zhuan at Minsheng Art Museum April 19th, 2010 - July 18th, 2010
Posted 4/26/10

      Last week saw the grand opening of the Minsheng Art Museum, an institution owned by a private bank that has been producing exhibitions for almost two years. The proper opening was given over to an exhibition entitled Thirty Years of Chinese Contemporary Art, 1979-2009, a multi-generational survey of the development of oil painting apparently devised without the help of a curator, as none was credited anywhere within the space or in the catalog. The narrative largely stuck by the now-canonical... [more]

Is this your profile?
Click here to claim your profile
Main-addtags-e34eec31c32d9b3d6d0f704be2c1d8be add to mylistWarn16_1-74f74bcef3e4988600cddc35e070bc1e report abuseMain-help-a4a5bbe5ed1f90845e14fcde7ee9776a contact us for help

Copyright © 2006-2012 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.