Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
New York

Wang Guangyi

D5079171l Minsheng Musings   Pick-button-5bf6c1b36c3b74ec8f312c7c9f6f1ae3
by
Shi Chong, Wang Chuan, Zhou Chunya, Cheng Conglin, Chen Danqing, Fei Dawei, Shao Dazhen, Peng De, Fan Dian, Jia Fangzhou, Yang Feiyun, Chao Ge, WEI Guangqing, Wang Guangyi, Hou Hanru, Lu Hong, Yu Hong, Wang Huangsheng, Wu Hung, Xu Jiang, Geng Jianyi, Yin Jinan, Zhao Li, Fang Lijun, Wang Lin, Meng Luding, Zhong Ming, Gao Minglu, Yue Minjun, Lv Peng, Wen Pulin, Zhu Qingsheng, Shu Qun, Li Shan, Jin Shangyi, Gao Shiming, Yin Shuangxi, Liao Wen, Li Xianting, Liu Xiaochun, Liu Xiaodong, Zhang Xiaogang, Li Xiaoshan, Ai Xuan, Mao Xuhui, Ding Yi, Yi Ying, Yu Youhan, Yin Zhaoyang, Luo Zhongli, Huang Zhuan at Minsheng Art Museum April 19th, 2010 - July 18th, 2010
Posted 4/26/10

      Last week saw the grand opening of the Minsheng Art Museum, an institution owned by a private bank that has been producing exhibitions for almost two years. The proper opening was given over to an exhibition entitled Thirty Years of Chinese Contemporary Art, 1979-2009, a multi-generational survey of the development of oil painting apparently devised without the help of a curator, as none was credited anywhere within the space or in the catalog. The narrative largely stuck by the now-canonical... [more]

Is this your profile?
Click here to claim your profile
Main-addtags-924c433b10d7fa1e798f459a6c516fec add to mylistWarn16_1-acea3e816f6ab6f7c1ff67db4fe34a36 report abuseMain-help-83f1644dca34c1af4fed1d49d175d955 contact us for help

Copyright © 2006-2012 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.