ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/brx/Events/show en-us 40 Kasper Bosmans - S.M.A.K. - June 25th - September 4th <p style="text-align: justify;">In most cases he focuses intuitively on specific, sometimes fragile, sometimes playful facts and stories that are close to ordinary life but which, despite their significance, turn out to be undervalued. Finds that stimulate him during his investigations form the occasion for an artistic interplay between acquired knowledge and a feeling for poetry.</p> <p style="text-align: justify;">The&nbsp;<em>Specimen Days</em>&nbsp;exhibition focuses on Bosmans&rsquo;<em>legend paintings</em>, a series of works on small wooden panels, all the same format, which he started in 2013 and is still working on. He has developed an almost na&iuml;ve painting style, inspired by traditional heraldry, in which he unpretentiously juxtaposes personal, local, art historical and universal elements. The series brings together several of the core motifs in Bosmans&rsquo; oeuvre as if a form of source code. Some of these motifs often crop up in his sculptural work too. The series is surprising for its candid visual and conceptual references and combinations.</p> <p style="text-align: justify;">The occasion for this exhibition is the publication of a book by&nbsp;<em>Posture Editions</em>&nbsp;that includes all Bosmans&rsquo;<em>legend paintings</em>&nbsp;so far. The exhibition is set out on the basis of a design by Bosmans himself and also includes other works.</p> <p style="text-align: justify;">In association with&nbsp;<em><a href="http://www.posture-editions.com/" target="_blank">Posture Editions</a></em></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Meestal focust hij daarbij intu&iuml;tief op specifieke, soms fragiele, soms ludieke feiten en verhalen die dicht bij het gewone leven staan maar ondanks de betekenis die ze in zich dragen ondergewaardeerd blijken. Vondsten die hem tijdens zijn onderzoek prikkelen vormen de aanleiding tot een artistiek spel tussen verworven kennis en gevoel voor po&euml;zie.</p> <p style="text-align: justify;">De tentoonstelling&nbsp;<em>Specimen Days</em>&nbsp;focust op Bosmans&rsquo;&nbsp;<em>legendeschilderijen</em>, een in 2013 gestarte reeks werken op houten paneeltjes met een vast formaat waaraan hij nog altijd voortwerkt. Ge&iuml;nspireerd op de traditionele wapenschildkunde ontwikkelde de kunstenaar een bijna na&iuml;eve schilderstijl waarin hij persoonlijke, lokale, kunsthistorische en universele elementen pretentieloos naast elkaar plaatst. De reeks brengt verschillende kernmotieven uit Bosmans&rsquo; oeuvre samen als ware het een broncode. Vaak duiken motieven eruit ook op in zijn sculpturaal werk. De reeks verrast in haar vrijmoedige visuele en conceptuele verwijzingen en combinaties.</p> <p style="text-align: justify;">De uitgave van een boek door&nbsp;<em>Posture Editions</em>&nbsp;waarin alle&nbsp;<em>legendeschilderijen</em>&nbsp;die Bosmans tot nu schilderde zijn opgenomen, vormde de aanleiding voor deze tentoonstelling, die is vormgegeven naar een ontwerp van Bosmans zelf en ook ander werk van hem omvat.</p> Sun, 26 Jun 2016 18:30:51 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Lee Kit - S.M.A.K. - May 28th - September 4th <p style="text-align: justify;">In his installations&nbsp;with ready-mades, videos and paintings he does on picnic blankets, kitchen towels, tablecloths, curtains and cardboard, Lee Kit incorporates elements of pop music and language.</p> <p style="text-align: justify;">The art of Lee Kit (1978, Hong Kong, China) opens up a zone between sculpture, painting and object that is both poetic and experienceable in spatial terms; its fragility reflects the artist&rsquo;s youth and life in the hybrid culture midway between Asia and Europe. He incorporates elements of language and pop music into the paintings he does on picnic blankets, kitchen towels, tablecloths, curtains and cardboard, combined with ready-mades and videos. Although his work radiates the atmosphere of everyday domesticity, he also uses it to express his views on social and political situations. These works, in subtle pastel tints, do not speak out loud, but whisper a refined perspicacity. The artist gently criticises the excessive pursuit of efficiency at a time of rapid economic growth. For the S.M.A.K. he is working on an installation comprising past and present work.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">In zijn installaties met readymades, video's en&nbsp;schilderijen op picknickdekens, keukenhanddoeken, tafelkleden, gordijnen en karton, verwerkt Lee Kit elementen uit de popmuziek en de taal.</p> <p style="text-align: justify;">De kunst van Lee Kit (&deg;1978, Hong Kong, China) opent een po&euml;tische en ruimtelijk ervaarbare zone tussen sculptuur, schilderij en object, die in haar fragiliteit de kunstenaars jeugd en leven in de hybride cultuur tussen Azi&euml; en Europa weerspiegelt. In zijn schilderijen op picknickdekens, keukenhanddoeken, tafelkleden, gordijnen en karton, gecombineerd met readymades en video&rsquo;s, verwerkt hij elementen uit de taal en de popmuziek. Hoewel Lee Kits werk de sfeer uitademt van dagelijkse huiselijkheid, drukt hij er zijn visie mee uit op maatschappelijke en politieke situaties. De werken in subtiele pasteltinten spreken niet luid voor zich uit maar fluisteren verfijnde scherpzinnigheid. Op een zachte manier levert de kunstenaar kritiek op het overmatig streven naar effici&euml;ntie in tijden van snelle economische groei. Voor S.M.A.K. ontwikkelt Lee Kit een installatie uit oud en nieuw werk.</p> Fri, 24 Jun 2016 07:51:01 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list