ArtSlant - Openings & events http://www.artslant.com/brx/Events/show en-us 40 Vincent Meessen - WIELS - February 18th 7:00 PM - 9:00 PM <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">Vincent Meessen&rsquo;s artistic practice consists in producing narrative and discursive installations articulated round hitherto overlooked or forgotten documents. In their new spatial scenario, they raise certain paradoxes that haunt Western rationality. Each work is conceived as an experience of a given text, image, sign or sound, put to the test of the present.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">In his WIELS exhibition Vincent Meessen proposes an expanded setting for <em>One.Two.Three</em>, the filmic, musical and performative installation created for the Belgian Pavilion at the latest Venice Biennial. Starting from an insurrectionary song written in May &lsquo;68 this work reveals a hitherto unknown connection between the Situationist International and the Congo. <em>One.Two.Three </em>questions the historiography of modernity&rsquo;s last international avant-garde, which upset so radically the prevailing view of the relationship between art, politics and everyday life. Through collaboration with young female musicians from Kinshasa, the rumba as a transcultural form serves as a vehicle for a meditation on emancipation, an undertaking that is fundamentally unresolved and condemned to repetition.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">The title of this exhibition links <em>One.Two.Three</em> to a recent research project presented at WIELS for the first time. It takes as its point of departure the Situationist International&rsquo;s unsuccessful plan to establish an experimental city on an uninhabited island off the coast of Italy. The sentence &ldquo;Sire, I am from another country&rdquo;, adapted by Meessen following the phonetic logic of Creole languages, echoes a founding text of the Situationist International, Ivan Chtcheglov&rsquo;s 1953 &ldquo;Formulary for a New Urbanism&rdquo;. The very idea of the island offers the possibility of an adventure, proposing both a separation from the world and its possible re-creation.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">Born in Baltimore (U.S.A.) in 1971, Vincent Meessen lives and works in Brussels.</p> <hr /> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">De artistieke praktijk van Vincent Meessen kenmerkt zich door verhalende en discursieve installaties die miskende of vergeten documenten weer actueel maken. In hun nieuwe enscenering stellen zij bepaalde paradoxen ter discussie die het westerse rationele denken achtervolgen. Zo is elk werk opgevat als de ervaring van een tekst, afbeelding, teken of geluid die tegen het licht van het heden gehouden&nbsp;wordt.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">Voor zijn tentoonstelling in WIELS cre&euml;ert Meessen een uitgebreide ruimtelijke omgeving voor <em>One.Two.Three</em>, de filmische, muzikale en performatieve installatie die het hart vormde van het Belgisch paviljoen op de voorbije Bi&euml;nnale van Veneti&euml;. Het uitgangspunt is een protestlied geschreven in mei &rsquo;68, dat een onbekende tak van de situationisten in Congo aan het licht brengt. <em>One.Two.Three</em> ondervraagt de geschiedschrijving van deze laatste internationale avant-garde van de moderniteit, die de conventionele verhoudingen tussen kunst, politiek en het dagelijks leven vergaand overhoop haalde. Centraal staat ook de transculturele muziekvorm van de rumba, die door Meessens samenwerking met jonge vrouwelijke muzikanten uit Kinshasa doet nadenken over het wezenlijk onvoltooide project van de emancipatie, dat zich voortdurend dient te herhalen.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">De titel van de tentoonstelling verbindt <em>One.Two.Three</em> met een recent onderzoek dat voor het eerst in WIELS zal worden getoond, gebaseerd op de mislukte onderneming van de situationisten om een experimentele stad te bouwen op een onbewoond eiland voor de kust van Itali&euml;. De uitspraak, vrij vertaald als &ldquo;Sire, ik kom van een ander land&rdquo; en aangepast door Meessen volgens de fonetische logica van creoolse talen, is een citaat uit de situationistische pionierstekst "Formulaire pour un urbanisme nouveau&rdquo; (1953). Maar ook in het algemeen verwijst het idee van het eiland naar een potentieel avontuur, of het nu gaat om een afscheiding van de wereld of een wederopbouw ervan.</p> <p class="Hoofdtekst" style="text-align: justify;">Vincent Meessen, geboren in 1971 in Baltimore in de Verenigde Staten, woont en werkt in Brussel.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 19 Jan 2016 17:56:02 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Daniel Buren - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - February 19th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">The exhibition <em>Daniel Buren: A Fresco </em>responds the question: &ldquo;How can you exhibit works of art which are connected to the place in which they were created, anywhere in the world?&rdquo;. Since the 1960s the French artist Daniel Buren (&deg;1938) has been developing an oeuvre characterised by the motif of 8,7 cm wide vertical white and coloured stripes in private homes, museums and public space. For his exhibition at the Centre for Fine Arts, Daniel Buren created a specific intervention in which his work enters into dialogue with that by artists who have inspired him (Paul C&eacute;zanne, Henri Matisse, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Jackson Pollock, Fernand L&eacute;ger, Marc Chagall, Sol LeWitt&hellip;). A new work in the form of a film offers a complete panorama of the artist&rsquo;s temporary and permanent installations. In combination with the exhibited works, the film summarises the essence of Buren&rsquo;s quest for beauty: a Fresco.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Curator:</strong> Jo&euml;l Benzakin.</p> <p style="text-align: justify;">With outstanding loans from the Pompidou Centre, National Museum of Modern Art.</p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">L&rsquo;exposition <em>Daniel Buren. Une fresque </em>r&eacute;pond &agrave; la question suivante : &laquo; Comment donner le plus large aper&ccedil;u possible d&rsquo;une oeuvre li&eacute;e au lieu m&ecirc;me de sa cr&eacute;ation ? &raquo; Depuis les ann&eacute;es soixante, l&rsquo;artiste fran&ccedil;ais Daniel Buren (&deg;1938) utilise des bandes verticales blanches et color&eacute;es de 8,7 cm de large pour d&eacute;velopper son travail dans toutes sortes de lieux priv&eacute;s et publics. Pour son exposition &agrave; BOZAR , Daniel Buren a con&ccedil;u une intervention sp&eacute;cifique dans laquelle se c&ocirc;toieront des oeuvres d&rsquo;artistes qui ont influenc&eacute; son parcours (Paul C&eacute;zanne, Henri Matisse, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Jackson Pollock, Fernand L&eacute;ger, Marc Chagall, Sol LeWitt&hellip;) avec ses propres travaux. Une nouvelle oeuvre sous forme d&rsquo;un film, sp&eacute;cialement cr&eacute;&eacute;e pour cette exposition, vous offrira un panorama complet des installations de cet artiste : une fresque.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Commissaire : </strong>Jo&euml;l Benzakin.</p> <p style="text-align: justify;">Avec les pr&ecirc;ts exceptionnels d&rsquo;&oelig;uvres du Centre Pompidou, Mus&eacute;e national d&rsquo;art moderne.</p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">De tentoonstelling <em>Daniel Buren. Een fresco </em>beantwoordt de vraag hoe je kunstwerken kan tentoonstellen die zijn verankerd op de plaats waar ze zijn gemaakt, waar ook ter wereld. De Franse kunstenaar Daniel Buren (&deg;1938) ontwerpt sinds de jaren &lsquo;60 een oeuvre dat gekenmerkt is door het vaste gebruik van witte en gekleurde verticale stroken van 8,7 cm breed in priv&eacute;woningen, musea en de openbare ruimte. Voor zijn tentoonstelling bij BOZAR maakte Daniel Buren een specifieke interventie waarin zijn werk een dialoog aangaat met de kunst van artiesten die hem hebben ge&iuml;nspireerd (Paul C&eacute;zanne, Henri Matisse, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Jackson Pollock, Fernand L&eacute;ger, Marc Chagall, Sol LeWitt&hellip;). Een nieuw werk in de vorm van een film geeft een overzicht van de vluchtige en permanente installaties van de kunstenaar. Samen met de tentoongestelde werken vat deze film de essentie samen van Burens zoektocht naar schoonheid.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Curator: </strong>Jo&euml;l Benzakin.</p> <p style="text-align: justify;">Met uitzonderlijke bruiklenen van het Centre Pompidou, Mus&eacute;e national d&rsquo;art moderne.</p> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2016 18:09:24 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Daniel Buren - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - February 19th 7:00 PM - 8:00 PM <p style="text-align: justify;">Take part in a fascinating discussion between the French artist Daniel Buren, the man behind <a href="http://www.artslant.com/brx/events/show/407508-a-fresco" target="_blank"><em>Daniel Buren: A Fresco</em></a>, and Jo&euml;l Benzakin, curator of the exhibition.<br /> &nbsp;<br /> Jo&euml;l Benzakin will begin by explaining the main themes of Daniel Buren&rsquo;s oeuvre, including his&nbsp;work in situ and his multiples, works of art which are created in large quantities and which, as a consequence, lose their unique value. Daniel Buren will then speak about the choice of artists represented in the exhibition and his work <em>A Fresco</em>, a film which provides an overview of some of the artist&rsquo;s most notable interventions. At the end you are also given a chance to get involved and ask the contributors questions about the issues raised by the exhibition. Don&rsquo;t miss this exceptional opportunity to meet Daniel Buren and take part in this debate about contemporary creation.<br /> &nbsp;<br /> We advise you to visit the exhibition <em>Daniel Buren: A Fresco </em>before coming to the talk.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Venez prendre part &agrave; une discussion passionnante entre Daniel Buren et Jo&euml;l Benzakin, commissaire de l&rsquo;exposition <a href="http://www.artslant.com/brx/events/show/407508-a-fresco" target="_blank"><em>Daniel Buren : Une fresque</em></a>, con&ccedil;ue par l&rsquo;artiste fran&ccedil;ais.</p> <p style="text-align: justify;">Jo&euml;l Benzakin exposera d&rsquo;abord les grandes th&eacute;matiques de l&rsquo;&oelig;uvre de Daniel Buren, dont la question du multiple et du travail <em>in situ</em>. Daniel Buren parlera ensuite du choix des artistes figurant dans l&rsquo;exposition et de son &oelig;uvre<em> Une fresque</em>, qui&nbsp; pr&eacute;sente sous forme de film les diff&eacute;rentes interventions marquantes de l&rsquo;artiste. Enfin, vous pourrez &eacute;galement prendre la parole et interroger les intervenants&nbsp; sur les enjeux de l&rsquo;exposition. Ne ratez pas cette occasion exceptionnelle de rencontrer Daniel Buren et de participer &agrave; ce d&eacute;bat sur la cr&eacute;ation contemporaine.</p> <p style="text-align: justify;">Nous vous conseillons de visiter l&rsquo;exposition <em>Daniel Buren : Une fresque </em>avant d&rsquo;assister &agrave; la rencontre.</p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Ben je na je bezoek helemaal ge&iuml;ntrigeerd door het werk van Dani&euml;l Buren? Volg dan zeker het diepgravende gesprek tussen de kunstenaar en Jo&euml;l Benzakin, de curator van de tentoonstelling.</p> <p style="text-align: justify;">Eerst belicht hij de grote thema&rsquo;s in het oeuvre van Daniel Buren, daarna zoomt hij in op het in-situwerk van de kunstenaar en zijn &lsquo;multipels&rsquo;, kunstwerken die in grote aantallen worden gemaakt waardoor ze hun unieke waarde verliezen. Nadien praat Buren over de tachtig kunstwerken die hij selecteerde voor zijn tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Hij belicht zijn nieuwste werk <em>Een fresco</em>, een film die hij speciaal maakte voor de tentoonstelling. Na het gesprek kan je vragen stellen aan de kunstenaar en de curator.</p> </div> </div> Tue, 19 Jan 2016 18:11:51 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Group Show - CAB - February 25th 6:00 PM - 8:00 PM Tue, 19 Jan 2016 17:45:00 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - February 26th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">The Italian writer Umberto Eco described the role that Brussels can play as capital of Europe as follows: &ldquo;The capital of the European Union should become a foyer culturel, a centre for the confrontation of diversities.&rdquo; For a number of years now the BOZAR programme has been helping to make this &lsquo;foyer culturel&rsquo; a reality. This spring<em> Imagine Europe. In Search of New Narratives </em>is once again inviting artists, scientists and thinkers to present their vision of a future Europe. In the discussion room debates, lectures and workshops will be focusing on subjects such as migration, borders, democracy, and the power of stories. In the video corner we will be presenting a series of documentaries, animated, fiction and experimental films that reflect on models for change. While along the installation route artists and architects including Filip Van Dingenen, Rem Koolhaas, Ingo Niermann, Louwrien Wijers and Chantal Akerman will be shedding their light on Europe.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">L&rsquo;auteur italien Umberto Eco a un jour d&eacute;crit le r&ocirc;le jou&eacute; par Bruxelles en tant que capitale de l&rsquo;Europe en ces termes : &laquo; La capitale de l&rsquo;Union europ&eacute;enne devrait devenir un &ldquo;foyer culturel&rdquo;, un centre consacr&eacute; aux diff&eacute;rentes expressions de la diversit&eacute;. &raquo; Depuis quelques ann&eacute;es d&eacute;j&agrave;, le programme de BOZAR contribue au d&eacute;veloppement de ce &laquo; foyer culturel &raquo;. Au printemps, dans le cadre d&rsquo;<em>Imagine Europe. In Search of New Narratives</em>, nous avons une nouvelle fois invit&eacute; des artistes, des scientifiques et des penseurs &agrave; r&eacute;fl&eacute;chir ensemble &agrave; l&rsquo;avenir de l&rsquo;Europe. Dans la discussion room, nous abordons des th&egrave;mes comme la migration, les fronti&egrave;res, la d&eacute;mocratie et le pouvoir de la narration, &agrave; travers des d&eacute;bats, des conf&eacute;rences et des ateliers. Dans la vid&eacute;oth&egrave;que, nous proposons une s&eacute;rie de documentaires, de films d&rsquo;animation et de fiction ainsi que des films exp&eacute;rimentaux qui s&rsquo;int&eacute;ressent &agrave; des mod&egrave;les de changement. Dans le parcours d&rsquo;installation, des artistes et architectes comme Filip Van Dingenen, Rem Koolhaas, Ingo Niermann, Louwrien Wijers, Chantal Akerman, etc. partagent leur vision de l&rsquo;Europe.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">De Italiaanse schrijver Umberto Eco omschreef de rol die Brussel als hoofdstad van Europa kan spelen als volgt: &ldquo;The capital of the European Union should become a foyer culturel, a centre for the confrontation of diversities.&rdquo; Al enkele jaren draagt het programma van BOZAR bij aan de totstandkoming van deze &lsquo;culturele foyer&rsquo;. Dit voorjaar nodigen we met <em>Imagine Europe. In Search of New Narratives </em>opnieuw kunstenaars, wetenschappers en denkers uit om het beeld voor een toekomstig Europa scherp te stellen. In de discussion room snijden we via debatten, lezingen en workshops onderwerpen aan als migratie, grenzen, democratie, de kracht van verhalen, &hellip;. In de videotheek bieden we een reeks documentaires, animatie-, fictie- en experimentele films aan die reflecteren over modellen voor verandering. In het installatieparcours werpen kunstenaars en architecten als Filip Van Dingenen, Rem Koolhaas, Ingo Niermann, Louwrien Wijers, Chantal Akerman,&hellip; hun licht op Europa.</p> Tue, 19 Jan 2016 18:16:17 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Rembrandt van Rijn - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - February 26th 10:00 AM - 6:00 PM <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Rembrandt was one of the most important Dutch painters and draftsmen of the seventeenth century. In addition to that, he also made masterly etchings. At BOZAR you can see eighty of his original black and white etchings from one and the same art collection. Alongside portraits of beggars and common people, landscapes and nudes, he depicted scenes from daily life and the Old and New Testament. The app which was developed specially for the exhibition enables you to look at the production process and the very smallest details from a whole new perspective.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>We are organising timeslots when visitors can be admitted so that you are able to enjoy this exhibition in the best possible conditions. In order to avoid long waiting times reservation is highly recommended. <br /> You will be provided with a user-friendly tablet so that you can study the etchings in more detail. <br /> There are no guided tours.</strong></p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Si Rembrandt &eacute;tait l&rsquo;un des peintres et dessinateurs hollandais les plus importants du dix-septi&egrave;me si&egrave;cle, il a &eacute;galement r&eacute;alis&eacute; de magnifiques gravures. BOZAR expose quatre-vingt pi&egrave;ces originales en noir et blanc appartenant &agrave; une seule collection d&rsquo;art. Mendiants, figures populaires, paysages et nus peuplent ses tableaux qui repr&eacute;sentent des sc&egrave;nes de la vie quotidienne ainsi que de l&rsquo;Ancien et du Nouveau Testament. Une application d&eacute;velopp&eacute;e sp&eacute;cialement pour l&rsquo;exposition vous propose de d&eacute;couvrir le processus de production dans les moindres d&eacute;tails et pr&eacute;sente une perspective in&eacute;dite.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Afin de vous assurer une exp&eacute;rience des plus agr&eacute;ables, l&rsquo;acc&egrave;s &agrave; l&rsquo;exposition est organis&eacute; en fonction de plages horaires. Il vous est conseill&eacute; de r&eacute;server pour &eacute;viter toute attente. <br /> Lors de la visite, nous vous fournirons une tablette facile &agrave; manipuler. <br /> En l&rsquo;absence de visite guid&eacute;e, cet outil vous permettra de d&eacute;couvrir plus en d&eacute;tail les gravures expos&eacute;es.</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Rembrandt was een van de belangrijkste Hollandse schilders en tekenaars van de zeventiende eeuw. En dat niet alleen, hij maakte ook meesterlijke etsen. Bij BOZAR zie je tachtig van zijn originele etsen in zwart-wit die behoren tot een en dezelfde kunstverzameling. Naast portretten van bedelaars en volkse figuren, landschappen en naakten, verbeelden ze taferelen uit het dagelijkse leven en sc&egrave;nes uit het Oude en Nieuwe Testament. Met een app die speciaal voor de tentoonstelling werd ontwikkeld kan je de etsen bekijken tot in de kleinste details.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Om de tentoonstelling in de meest comfortabele omstandigheden te bezoeken, plannen we tijdsblokken waarop bezoekers worden toegelaten. </strong><strong>Het is aangewezen te reserveren zodat je niet hoeft te wachten. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Je krijgt ook een gebruiksvriendelijke tablet waarmee je de etsen tot in de details kan ontdekken. Rondleidingen zijn er niet.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2016 18:18:39 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Theo van Doesburg - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - February 26th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">Travel back to the beginning of the twentieth century with Theo van Doesburg and inhale the revolutionary atmosphere of the avant-garde in the exhibition <em>Theo van Doesburg: A New Expression of Life, Art and Technology</em>. Having founded the art movement De Stijl in the Netherlands with Piet Mondrian in 1917, Van Doesburg set off across Europe to promote their abstract visual language internationally. In Paris he encountered the art of the Dadaists and began writing Dadaist poetry himself. In Weimar he presented his new awareness of beauty to the Bauhaus architects. He travelled round Europe and made his pioneering visual language appear not only in paintings, but also in buildings, clothing, furniture and interiors.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">L'artiste Theo van Doesburg vous fait remonter le temps et revisiter le d&eacute;but du vingti&egrave;me si&egrave;cle. Il vous invite &agrave; go&ucirc;ter &agrave; l'atmosph&egrave;re r&eacute;volutionnaire de l'avant-garde &agrave; l&rsquo;occasion de cette exposition qui lui est consacr&eacute;e. En 1917, il fonde aux Pays-Bas avec Piet Mondrian le courant artistique &laquo; De Stijl &raquo;. Pour faire la promotion de leur langage imagier abstrait, Van Doesburg voyage &agrave; travers toute l'Europe. &Agrave; Paris, il d&eacute;couvre le dada&iuml;sme et se lance dans l'&eacute;criture de vers dada&iuml;stes. &Agrave; Weimar, il pr&eacute;sente son nouvel id&eacute;al de beaut&eacute; aux architectes du Bauhaus. Van Doesburg a sillonn&eacute; nos pays et son langage novateur a influenc&eacute; les toiles des peintres, mais aussi l'architecture, la mode, le mobilier et la d&eacute;coration int&eacute;rieure.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Reis met kunstenaar Theo van Doesburg naar het begin van de twintigste eeuw en snuif de revolutionaire sfeer op van de avant-garde in deze tentoonstelling <em>Theo van Doesburg. Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie</em>. In 1917 richtte hij samen met Piet Mondriaan de kunststroming De Stijl op in Nederland. Om hun abstracte beeldtaal internationaal te promoten trok Van Doesburg door Europa. In Parijs kwam hij in aanraking met de kunst van de dada&iuml;sten en begon zelf dada&iuml;stische po&euml;zie te schrijven. In Weimar stelde hij zijn nieuwe schoonheidsbewustzijn voor aan de architecten van het Bauhaus. Hij reisde Europa rond en zorgde ervoor dat zijn vooruitstrevende beeldtaal niet alleen opdook in schilderijen, maar ook in gebouwen, kledij, meubels en interieurs.</p> Tue, 19 Jan 2016 18:21:06 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Haseeb Ahmed, Emmanuel Van der Auwera, Ella Littwitz, & Benjamin Verhoeven - Harlan Levey Projects - February 26th 5:30 PM - 8:30 PM <div>A group exhibition featuring Haseeb Ahmed, Emmanuel Van der Auwera, Ella Littwitz, &amp; Benjamin Verhoeven. The exhibition explores research based practice and the use of emerging science and technology in contemporary art.</div> <p>&nbsp;</p> Tue, 26 Jan 2016 12:55:54 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - March 4th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">The architects of OFFICE Kersten Geers David Van Severen go in search of the essence of architecture. According to them, this takes its form from geometric blocks, open spaces and straight lines. Photos, paintings, plans, images and drawings in all shapes and colours paint an impressive picture of the Brussels architectural firm.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Les architectes du bureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen recherchent l'essence de l'architecture. Selon eux, celle-ci prend la forme de blocs g&eacute;om&eacute;triques, d'espaces ouverts et de lignes droites. Des photographies, peintures, plans, images et croquis de toutes sortes et multicolores donnent un aper&ccedil;u impressionnant du travail r&eacute;alis&eacute; par ce bureau d'architecture bruxellois.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">De architecten van OFFICE Kersten Geers David Van Severen gaan op zoek naar de essentie van de architectuur. Die neemt volgens hen de vorm aan van geometrische blokken, open ruimtes en strakke lijnen. Foto&rsquo;s, schilderijen, plannen, beelden en tekeningen in alle vormen en kleuren schetsen een indrukwekkend beeld van het Brusselse architectenbureau.</p> Tue, 19 Jan 2016 18:27:16 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Daniel Buren - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - April 23rd 4:00 PM - 5:00 PM <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">The French contemporary artist Daniel Buren will be putting on the performance <em>Couleurs Superpos&eacute;es </em>in the Centre for Fine Arts during the <em>Art Brussels </em>weekend (22 - 24 April 2016).</p> <p style="text-align: justify;">He invites five actors to paste sheets of paper with alternating white and coloured stripes to a wall. Colours and shapes are constantly appearing before immediately disappearing again. Only the white stripes remain. During the final 20 minutes the actors tear off the freshly pasted sheets of paper, so that little by little fragments of the previous layers are revealed. The spectator is witness to the evolution of a work that is never complete.<em>Couleurs superpos&eacute;es </em>was initially staged in Genazzano, Italy, in 1982 in the group project &lsquo;La Zattera di Babele&rsquo; (The Raft of Babel).</p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Daniel Buren vous invite &agrave; assister &agrave; sa performance <em>Couleurs superpos&eacute;es</em>. Pendant une quarantaine de minutes, cinq acteurs colleront sur un mur des papiers ray&eacute;s de blanc et de couleurs en suivant les instructions de l&rsquo;artiste et en faisant se superposer exactement les bandes blanches. Vous d&eacute;couvrirez des couleurs et des formes qui appara&icirc;tront puis dispara&icirc;tront lors de chaque nouvelle superposition. Durant les vingt autres minutes, les acteurs, toujours en suivant les indications de l&rsquo;artiste, d&eacute;chireront les papiers qui auront &eacute;t&eacute; coll&eacute;s, faisant r&eacute;appara&icirc;tre les couches pr&eacute;c&eacute;dentes par fragments.</p> <p style="text-align: justify;">Vous serez les t&eacute;moins de l&rsquo;&eacute;volution du travail, sur un tableau qui n&rsquo;est jamais fini et dont les diff&eacute;rentes &eacute;tapes prendront la forme de souvenirs.</p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">De Franse hedendaagse kunstenaar Daniel Buren nodigt je uit naar de performance <em>Couleurs superpos&eacute;es </em>in het Paleis voor Schone Kunsten.</p> <p style="text-align: justify;">Hij vraagt vijf acteurs op een muur vellen papier met afwisselend witte en gekleurde stroken te kleven. Voortdurend komen kleuren en vormen tevoorschijn en ze verdwijnen onmiddellijk weer. Alleen de witte stroken blijven hangen. De laatste 20 minuten scheuren de acteurs de pas gekleefde vellen papier weer weg, waardoor je de vorige lagen stukje bij beetje weer kan zien. Je bent getuige van de evolutie van een werk dat nooit af is.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Couleurs superpos&eacute;es </em>werd voor het eerst opgevoerd in Genazzano (Itali&euml;) in 1982 bij het groepsproject &lsquo;La Zattera di Babele&rsquo; (Het vlot van Babel). In het weekend van <em>Art Brussels </em>(22 - 24 april 2016) herneemt Buren deze performance in het Paleis voor Schone Kunsten.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2016 18:24:56 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list