ArtSlant - Openings & events http://www.artslant.com/brx/Events/show en-us 40 Paul Delvaux - LE MUSEE D'IXELLES - October 22nd 6:30 PM - 9:00 PM <p style="text-align: justify;">After the resounding success of the 2010 exhibition <em>PAUL DELVAUX. Starting Points</em>, the Museum of Ixelles invites you on a liberating and sensitive journey into the artist&rsquo;s world. A selection of original works and pervasive concepts in his art &ndash; mystery, silence, femininity and seduction &ndash; will be the subject to the viewpoints of a collector, a curator and an art critic.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Na het grote succes van de tentoonstelling <em>PAUL DELVAUX. De bronnen van het oeuvre </em>nodigt het Museum van Elsene u opnieuw aan voor een vrije verkenning van de gevoelige wereld van de kunstenaar. Een verzamelaar, een museumconservator en een kunstcriticus maken een keuze uit Delvaux&rsquo; oeuvre en wisselen aan de hand hiervan indrukken uit over de thema&rsquo;s die de kunstenaar voortdurend uitdiepte - het geheim, de stilte, het beeld van de vrouw, de verleiding.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Apr&egrave;s l&rsquo;exposition au succ&egrave;s retentissant de 2010, <em>PAUL DELVAUX. Aux sources de l&rsquo;oeuvre</em>, le Mus&eacute;e d&rsquo;Ixelles vous invite &agrave; un cheminement libre et sensible dans l&rsquo;univers de l&rsquo;artiste. Une s&eacute;lection d&rsquo;oeuvres originales et les concepts omnipr&eacute;sents de son art &ndash; le myst&egrave;re, le silence, la f&eacute;minit&eacute;, la s&eacute;duction&hellip; &ndash; seront soumis aux regards crois&eacute;s d&rsquo;un collectionneur, d&rsquo;un conservateur de mus&eacute;e et d&rsquo;un critique d&rsquo;art.</p> Sat, 09 Aug 2014 09:33:12 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list David Claerbout, John Gerrard - MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp - October 23rd 7:00 PM - 8:00 PM <p style="text-align: justify;">In 2014, Lonely At The Top (LATT), located on the sixth floor of M HKA, is sure to become a place for dialogue. In this four-episode programme, established names from the Belgian art scene introduce a lesser-known artist. <strong>Anne-Mie Van Kerckhoven</strong>,<strong> Luc Tuymans</strong>,<strong> Ria Pacqu&eacute;e</strong> and <strong>David Claerbout </strong>host the series, as there is obviously nobody better placed than an artist to recognize important talent. The lesser-known artists, in turn, return the favour and select one or more works by the established name for the presentation. Both artists enter in conversation during the Thursday evening preview of a new <em>Dialogue.</em></p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;"><strong>David Claerbout</strong> introduces <strong>John Gerrard</strong>, an Irish artist who primarily works with computer-generated installations that take &rsquo;energy&rsquo; as their central theme. <em><em>&ldquo;</em>Gerrard&rsquo;s work is not uncontroversial, he represents one of the strongest positions I know. The way in which his work brings together &lsquo;energy&rsquo; and virtuality in a radical critique of capitalism, is of incredible beauty.<em>&rdquo;</em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Preview</strong> with artists&rsquo; talk on <strong>Thursday, 23.10.2014</strong> at&nbsp;<strong>19:00</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Lonely At The Top (LATT) op de zesde verdieping van M HKA is in 2014 een plek voordialoog. In vier afleveringen stelt een gevestigde naam uit de Belgische kunstsc&egrave;ne een hier minder bekende kunstenaar voor. <strong>Anne-Mie Van Kerckhoven</strong>,<strong> Luc Tuymans</strong>,<strong> Ria Pacqu&eacute;e</strong> en <strong>David Claerbout </strong>nodigen uit, want niemand beter dan kunstenaars zelf om aan te geven welke andere kunstenaars van belang zijn. De minder bekende kunstenaars op hun beurt kiezen in de presentatie telkens &eacute;&eacute;n of meerdere werken van de gevestigde naam. Op de donderdagavond van de preview van een nieuwe <em>Dialoog </em>gaan de beide kunstenaars in gesprek.</p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;"><strong>David Claerbout</strong> stelt <strong>John Gerrard</strong> voor, een Ierse kunstenaar die voornamelijk werkt met computer-gegenereerde installaties met &lsquo;energie&rsquo; als thema. <em>&ldquo;Gerrards werk is niet onbesproken, hij vertegenwoordigt &eacute;&eacute;n van de sterkste posities die ik ken. Hoe zijn werk &lsquo;energie&rsquo; en het virtuele samenbrengt tot een kritiek op radicaal kapitalisme, is van een ongelooflijke schoonheid.&rdquo;</em>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Preview</strong> met kunstenaarsgesprek op <strong>donderdag 23.10.2014</strong>&nbsp;om&nbsp;<strong>19:00</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">En 2014, Lonely At The Top (LATT), au sixi&egrave;me &eacute;tage du M&nbsp;HKA, est un lieu de dialogue. En quatre &eacute;pisodes, une valeur &eacute;tablie de la sc&egrave;ne artistique belge y pr&eacute;sente un artiste moins connu. <strong>Anne-Mie Van Kerckhoven</strong>,<strong> Luc Tuymans</strong>,<strong> Ria Pacqu&eacute;e</strong> et <strong>David Claerbout</strong>invitent, car, qui mieux que des artistes pour indiquer quels autres artistes comptent? Dans leur pr&eacute;sentation, les artistes moins connus s&eacute;lectionnent &agrave; leur tour une ou plusieurs &oelig;uvres de l&rsquo;artiste renomm&eacute;. Le jeudi soir du preview de <em>Dialogue</em>, les deux artistes engagent une discussion.</p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;"><strong>David Claerbout</strong> pr&eacute;sente <strong>John Gerrard</strong>, un artiste irlandais qui r&eacute;alise principalement des installations g&eacute;n&eacute;r&eacute;es par ordinateur, avec &laquo; &eacute;nergie &raquo; pour th&egrave;me majeur. <em>&laquo; L&rsquo;&oelig;uvre de John Gerrard ne laisse pas indiff&eacute;rent. Il adopte l&rsquo;une des positions les plus fortes que je connaisse. La mani&egrave;re dont il r&eacute;unit &lsquo;l&rsquo;&eacute;nergie&rsquo; et le virtuel en une critique radicale du capitalisme est d&rsquo;une beaut&eacute; incroyable. &raquo;</em></p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Preview</strong> et discussion entre les artistes le <strong>jeudi&nbsp;23.10.2014</strong> &agrave;&nbsp;<strong>19h00</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p><em>&nbsp;</em></p> Sat, 09 Aug 2014 09:41:20 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Olga Chernysheva - MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp - October 24th 10:00 AM - 5:00 PM <p style="text-align: justify;">M HKA is winding up the <em>Interventions</em> series, for which we have invited a series of contemporary artists to make an exhibition based on the M HKA collection and their own work. We have recently collaborated with English artist <strong>Emily Wardill</strong> (2011) and Flemish artist <strong>Maarten Vanden Eynde</strong> (2012).</p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;">Now we have invited the internationally renowned Russian artist <strong>Olga Chernysheva</strong> (born in 1962, lives in Moscow) to research the collection and respond to it. We acquired a major new work by her, the video installation <em>Screens </em>(2013). This is featured in the exhibition along with her recent audiovisual works, photographs and drawings.</p> <p style="text-align: justify;">Chernysheva is a leading artist in the generation that emerged in Moscow in the 1990s, a period of political and cultural vibrancy but also of difficult transition from the Soviet system and economic hardship for much of the population. Her work in different media &ndash; also including very short essays that she combines with still or moving images &ndash; is based on close observation of the reality around her.</p> <p style="text-align: justify;">Olga Chernysheva continues a long Russian tradition of <strong>social realism</strong> (very different from the Socialist Realism that was the official artistic doctrine of the USSR) and of art as a form of critical and compassionate narrative. Her work is both formally sophisticated and subtly humorous. She has had numerous solo exhibitions, most recently at Kunsthalle Erfurt, and participated in many international group exhibitions. Chernysheva represented Russia at the Venice Biennale in 2001.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">M HKA zet de reeks <em>Interventies in de Collectie</em> voort, waarbij hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd om een tentoonstelling te maken op basis van werken uit de M HKA-collectie, aangevuld met eigen werk. In 2011 werd samengewerkt met de Engelse kunstenares <strong>Emily Wardill</strong>, in 2012 met de Belgische kunstenaar <strong>Maarten Van den Eynde</strong>.</p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;">Voor de collectie-interventie van 2014 heeft het M HKA de internationaal gerenommeerde Russische kunstenares <strong>Olga Chernysheva</strong> (&deg;1962, woont in Moskou) uitgenodigd om de collectie te onderzoeken en er een respons op te ontwikkelen. Het &nbsp;M HKA verwerft een groot nieuw werk van haar, de video-installatie <em>Screens</em> (2013), dat samen met haar recente audiovisuele werken, foto's en tekeningen te zien is in de tentoonstelling,.</p> <p style="text-align: justify;">Chernysheva is een toonaangevend naam uit de in de jaren 90 opkomende Moskouse generatie, die opgang maakte tijdens een periode van grote politieke en culturele veranderingen, die echter ook werden bepaald door de moeilijke hervormingen van het Sovjetsysteem en de economische problemen die een groot deel van de bevolking troffen. Haar werk in verschillende media &ndash; waaronder ook zeer korte essays die ze combineert met stilstaande of bewegende beelden &ndash; is gebaseerd op een nauwkeurige observatie van de werkelijkheid om haar heen.</p> <p style="text-align: justify;">Olga Chernysheva zet de lange Russische traditie van <strong>sociaal realisme</strong> (zeer verschillend van het Socialistisch Realisme, de offici&euml;le artistieke doctrine van de voormalige Sovjet-Unie) en van kunst als een soort kritisch en medelevend narratief voort. Haar werk is zowel formeel verfijnd, als subtiel humoristisch. Ze heeft talloze solotentoonstellingen gehad &ndash; de meest recente in de Kunsthalle Erfurt &ndash; en heeft deelgenomen aan vele internationale groepstentoonstellingen. Chernysheva vertegenwoordigde Rusland op de Bi&euml;nnale van Veneti&euml; in 2001.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Le M&nbsp;HKA poursuit sa s&eacute;rie d&rsquo;<em>Interventions dans la Collection</em>, pour laquelle nous invitons des artistes contemporains &agrave; monter une exposition avec des &oelig;uvres s&eacute;lectionn&eacute;es dans la collection du mus&eacute;e et des &oelig;uvres &agrave; eux. En 2011, nous avons collabor&eacute; avec l&rsquo;artiste anglaise <strong>Emily Wardill</strong>, et en 2012, avec l&rsquo;artiste belge <strong>Maarten Van den Eynde</strong>.</p> <div class="span6"> <div class="body"> <p style="text-align: justify;">Cette fois, nous invitons l&rsquo;artiste russe de renomm&eacute;e internationale <strong>Olga Chernysheva</strong> (n&eacute;e en 1962, vit et travaille &agrave; Moscou) &agrave; se pencher sur la collection et lui r&eacute;pondre. &Agrave; cette occasion, le mus&eacute;e acquiert en outre une &oelig;uvre majeure de l&rsquo;artiste, &agrave; savoir l&rsquo;installation vid&eacute;o <em>Screens </em>(2013), qui figurera dans l&rsquo;exposition aux c&ocirc;t&eacute;s d&rsquo;autres &oelig;uvres r&eacute;centes&nbsp;: pi&egrave;ces audiovisuelles, photographies et dessins.</p> <p style="text-align: justify;">Chernysheva est une artiste pr&eacute;&eacute;minente de la g&eacute;n&eacute;ration qui a &eacute;merg&eacute; &agrave; Moscou dans les ann&eacute;es&nbsp;90, une p&eacute;riode de vitalit&eacute; politique et culturelle, mais aussi de transition difficile du syst&egrave;me sovi&eacute;tique vers le lib&eacute;ralisme et d&rsquo;adversit&eacute; &eacute;conomique pour une grande partie de la population. Son &oelig;uvre, qui s&rsquo;articule en divers m&eacute;dias, incluant aussi des textes tr&egrave;s courts qu&rsquo;elle combine avec des images fixes ou en mouvement, s&rsquo;appuie sur l&rsquo;observation attentive de la r&eacute;alit&eacute; qui l&rsquo;entoure.</p> <p style="text-align: justify;">Olga Chernysheva poursuit une longue tradition russe de <strong>r&eacute;alisme social</strong> (tr&egrave;s diff&eacute;rent du r&eacute;alisme socialiste qui fut la doctrine artistique officielle de l&rsquo;URSS) et de l&rsquo;art en tant que r&eacute;cit critique et compassionnel. Son &oelig;uvre est &agrave; la fois sophistiqu&eacute;e sur le plan formel et teint&eacute; d&rsquo;un humour subtil. Elle a de multiples expositions individuelles &agrave; son actif, dont la plus r&eacute;cente a eu lieu &agrave; la Kunsthalle Erfurt, et a particip&eacute; &agrave; maintes expositions collectives internationales. Chernysheva a repr&eacute;sent&eacute; la Russie &agrave; la Biennale de Venise en 2001.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Oct 2014 09:44:11 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Botanique - November 6th 12:00 PM - 8:00 PM Fri, 19 Sep 2014 15:30:40 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Thomas De Brabanter - Botanique - November 6th 12:00 PM - 8:00 PM Fri, 19 Sep 2014 15:32:35 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Museum of Fine Arts Gent - November 8th 10:00 AM - 6:00 PM <p>Love is expressed in several different ways. Firstly in letters, but also in the visual arts, on paper and on canvas, in photography and in cinema. &ldquo;Love Letters&rdquo; follows the visual traces of famous and lesser-known romances, from the prude Victorian society and the liberated yet defeatist gay Twenties to the elusive desire of the &ldquo;fin de si&egrave;cle&rdquo; and the insanity of the war years. Tender, devoted and hidden romances alternate with unrequited and forbidden love, which is recorded, painted, sculpted, photographed and filmed with admiration, ecstasy, desire or even despair. Lovers appeal to the imagination. We look and listen to what Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Camille Claudel, Hannah H&ouml;ch, F.T. Marinetti and Pablo Picasso have to say on the subject of love. And because love is an everyday occurrence, everyday stories also deserve a platform. As a consequence of literacy and the development of the mail system, the art of correspondence experienced an unprecedented growth during the First World War (1914-1918). The wartime love letters &ndash; handwritten messages to loved ones in remote destinations - which were written on and behind the frontlines and which helped the writers on either side of the frontline briefly forget about the horrors of war, are unknown but especially poignant. </p> <p>At the same time, the museum will exhibit the project of Mona Hatoum, an artist of Palestinian origin, in whose work the concept of love and war is always present in one way or another.</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Verliefdheid toont zich in velerlei vormen. Op de eerste plaats in briefvorm, maar ook in de beeldende kunsten, op papier en doek, in de fotografie en in de cinema. &lsquo;Love Letters&rsquo; volgt het visuele spoor van bekende en minder bekende romances, van de besloten Victoriaanse samenleving tot de vrijgevochten, maar ook defaitistische gay twenties, over het ongrijpbare verlangen in het fin de si&egrave;cle en de waanzinnige oorlogstijd heen. Prille, toegewijde en verborgen romances wisselen af met onbeantwoorde en verboden liefdes, opgetekend, geschilderd, gebeeldhouwd, gefotografeerd, gefilmd met bewondering, vervoering, verlangen of juist vertwijfeling. De verliefden spreken tot de verbeelding: onder meer Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Camille Claudel, Hannah H&ouml;ch, F.T. Marinetti en Pablo Picasso komen aan het woord. Omdat verliefdheid van alle dag is, verdienen ook alledaagse verhalen een stem. Door de alfabetisering en ontwikkeling van het postsystem, kent de briefwisseling een ongekende groei in het laatste kwart van de 19e eeuw, en reikt het een hoogtepunt tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18). Onbekend, maar bijzonder aangrijpend zijn de liefdesnoties tijdens de oorlog, geschreven aan en achter het front, die de gruwel aan beide zijden van de linies verdrongen, in handgeschreven boodschappen aan geliefden ver weg.</p> Fri, 19 Sep 2014 16:29:29 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Mona Hatoum - Museum of Fine Arts Gent - November 8th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">The museum will exhibit the project of Mona Hatoum, an artist of Palestinian origin, in whose work the concept of love and war is always present in one way or another.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Parallel is er het project van Mona Hatoum, een van oorsprong Palestijnse kunstenares, bij wie het begrip liefde en oorlog nooit veraf is.</p> Fri, 19 Sep 2014 16:30:08 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list