ArtSlant - Openings & events http://www.artslant.com/brx/Events/show en-us 40 Group Show - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - September 29th 10:00 AM - 9:00 PM <p style="text-align: justify;">Avant-garde is a concept that stems from both warfare and art. Avant-garde flourished in a society in full transition. Artists anticipate social revolutions. In visual art the heyday of the avant-garde is situated between 1895 and 1920, with the First World War as an international fault line. But how relevant is this pioneering art today? Around 15 leading contemporary artists enter into dialogue with colleagues from the historical avant-garde, from Ensor and Munch to the new movements just after the war. Today&rsquo;s artists often feel a strong affinity with specific avant-garde works of art. Their choice and the dialogue with their own work forces us to look at these key works from modern art in a different light. The power of the avant-garde seems to have plenty more in reserve.</p> <p style="text-align: justify;">With works by, amongst others, Alexander Archipenko, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand L&eacute;ger, Kazimir Malevich, August Macke, Gino Severini in dialogue with David Claerbout, Marlene Dumas, William Forsythe, Gerhard Richter, Sean Scully and Luc Tuymans.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">L&rsquo;avant-garde est un terme issu &agrave; la fois du monde de la guerre et de l&rsquo;art. Elle prosp&egrave;re dans des soci&eacute;t&eacute;s en plein d&eacute;veloppement. Les artistes sont les visionnaires des r&eacute;volutions sociales. Dans l&rsquo;art plastique, l&rsquo;&acirc;ge d&rsquo;or de l&rsquo;avant-garde se situe entre 1895 et 1920, la Premi&egrave;re Guerre mondiale symbolisant une fracture &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle internationale. Quelle est, aujourd&rsquo;hui, la pertinence de cette forme d&rsquo;art innovatrice? Une quinzaine d&rsquo;artistes contemporains r&eacute;put&eacute;s engagent le dialogue avec leurs pr&eacute;d&eacute;cesseurs, d&rsquo;Ensor et Munch aux mouvements qui virent le jour au lendemain de la guerre. Les artistes d&rsquo;aujourd&rsquo;hui se sentent souvent profond&eacute;ment li&eacute;s &agrave; des oeuvres avant-gardistes sp&eacute;cifiques. Leurs choix, r&eacute;sonnant avec leurs propres oeuvres, nous ouvrent les yeux sur un cadre r&eacute;f&eacute;rentiel in&eacute;dit de l&rsquo;art moderne. L&rsquo;avant-garde a encore de beaux jours devant elle.</p> <p style="text-align: justify;">Avec notamment des oeuvres de Alexander Archipenko, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand L&eacute;ger, Kazimir Malevich, August Macke, Gino Severini en dialogue avec David Claerbout, Marlene Dumas, William Forsythe, Gerhard Richter, Sean Scully et Luc Tuymans.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Avant-garde is een begrip uit de oorlogvoering &eacute;n de kunst. Avant-garde floreert in samenlevingen in volle verandering. Kunstenaars voorvoelen maatschappelijke revoluties. In de beeldende kunst situeren<br /> we de hoogdagen van de avant-garde tussen 1895 en 1920, met de Eerste Wereldoorlog als internationale breuklijn. Hoe relevant is die baanbrekende kunst nog? Vijftien toonaangevende hedendaagse kunstenaars gaan de dialoog aan met collega&rsquo;s uit de historische avant-garde, van Ensor en Munch tot de nieuwe bewegingen net na de oorlog. Kunstenaars van nu voelen vaak een nauwe verwantschap met specifieke avantgardekunstwerken. Hun keuze en de dialoog met eigen werk doen je met andere ogen kijken naar ijkpunten uit de moderne kunst. De kracht van de avant-garde is nog lang niet uitgewerkt.</p> <p style="text-align: justify;">Met werk van o.a. Alexander Archipenko, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand L&eacute;ger, Kazimir Malevich, August Macke, Gino Severini in dialoog met David Claerbout, Marlene Dumas, William Forsythe, Gerhard Richter, Sean Scully en Luc Tuymans.</p> Mon, 12 Sep 2016 17:19:30 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Damián Ortega - Gladstone Gallery (Brussels) - September 29th 6:00 PM - 8:00 PM Tue, 16 Aug 2016 18:21:59 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Erik van Lieshout - WIELS - September 29th 7:00 PM - 9:00 PM <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout first became known in the early 2000s for his visceral videos in which he often plays a central role, shown in environments of his own making: installations whose rough, bricolaged forms belie their sophistication. Whilst his immediate subject matter is often directly influenced by the political and social context of the Netherlands, van Lieshout&rsquo;s work provocatively raises issues that are relevant across Europe and beyond: immigration and integration, class and gentrification. Despite these weighty topics, his work can be outrageously funny, using satire to reveal the failings of our society. With equally brutal honesty, he explores his own failings, both as a human being and as an artist. In recent works, he particularly questions art&rsquo;s direct social impact and its potential to do good.</p> <p style="text-align: justify;">Van Lieshout&rsquo;s show at WIELS is his first institutional solo presentation in Belgium. It features work made since 2009, including several video installations, their accompanying maquettes and works on paper. In the selection of projects and their articulation through the gallery spaces, the exhibition embodies van Lieshout&rsquo;s attempts to remove himself from centre stage, to withdraw, to disappear.</p> <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout (b. 1968, NL) lives and works in Rotterdam.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>With the support of&nbsp;the Netherlands Embassy</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout acquiert sa renomm&eacute;e au d&eacute;but des ann&eacute;es 2000 pour ses vid&eacute;os visc&eacute;rales, dans lesquelles il joue souvent un r&ocirc;le central, et qu&rsquo;il pr&eacute;sente dans des d&eacute;cors qu&rsquo;il r&eacute;alise lui-m&ecirc;me : des installations bien plus sophistiqu&eacute;es que ne laissent para&icirc;tre leurs formes brutes et leur aspect bricol&eacute;. Alors que son travail para&icirc;t souvent directement influenc&eacute; par le contexte politique et social des Pays-Bas, van Lieshout soul&egrave;ve, non sans provocation, des questions qui s&rsquo;av&egrave;rent pertinentes &agrave; travers l&rsquo;Europe et au-del&agrave; : l&rsquo;immigration et l&rsquo;int&eacute;gration, les diff&eacute;rences de classes et le ph&eacute;nom&egrave;ne de gentrification. Malgr&eacute; le s&eacute;rieux de ces sujets, l&rsquo;oeuvre peut &ecirc;tre excessivement dr&ocirc;le, utilisant la satire pour r&eacute;v&eacute;ler les points n&eacute;vralgiques de notre soci&eacute;t&eacute;. C&rsquo;est avec le m&ecirc;me regard mordant qu&rsquo;il explore ses propres limites ou d&eacute;fauts, &agrave; la fois en tant qu&rsquo;&ecirc;tre humain et artiste. Dans ses oeuvres r&eacute;centes, van Lieshout interroge tout particuli&egrave;rement l&rsquo;impact social de l&rsquo;art et son potentiel &eacute;mancipateur.</p> <p style="text-align: justify;">L&rsquo;exposition de van Lieshout au WIELS est sa premi&egrave;re pr&eacute;sentation individuelle institutionnelle en Belgique. Elle inclut des oeuvres r&eacute;alis&eacute;es depuis 2009 : des vid&eacute;os, des installations et leurs maquettes, ainsi que des oeuvres sur papier. Dans la s&eacute;lection des oeuvres et dans leur articulation &agrave; travers les espaces du WIELS, l&rsquo;exposition incarne les tentatives de van Lieshout de s&rsquo;&eacute;carter du centre de la sc&egrave;ne, de se retirer, de dispara&icirc;tre.</p> <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout (n&eacute; en 1968, Pays-Bas) vit et travaille &agrave; Rotterdam.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout verwierf begin jaren 2000 zijn eerste bekendheid met zijn frappante video&rsquo;s, waarin hij zelf vaak een centrale rol speelt. Ze worden vertoond in omgevingen die hij zelf maakt: installaties die veel geraffineerder zijn dan hun ruwe, geknutselde vorm doet vermoeden. Hoewel de onderwerpen in van Lieshouts werk vaak rechtstreeks be&iuml;nvloed zijn door de politieke en maatschappelijke context in Nederland, zijn de kwesties die hij op provocatieve wijze aan de orde stelt relevant voor heel Europa en daarbuiten: immigratie en integratie, sociale klassen en gentrificatie. Ondanks deze gewichtige thema&rsquo;s is zijn werk vaak waanzinnig grappig: hij gebruikt satire om de kwalen van de samenleving aan het licht te brengen. Met een al even genadeloze eerlijkheid houdt hij zijn eigen tekortkomingen als mens en als kunstenaar tegen het licht. In recentere werken stelt hij vooral de directe maatschappelijke impact van de kunst en haar vermogen om de wereld ten goede te veranderen ter discussie.</p> <p style="text-align: justify;">Van Lieshouts tentoonstelling bij WIELS is zijn eerste institutionele solotentoonstelling in Belgi&euml;. Er zal werk te zien zijn dat hij maakte sinds 2009, waaronder verschillende video-installaties, de bijbehorende maquettes en werken op papier. De selectie van de werken en hun ordening in de ruimtes van de galerie reflecteren van Lieshouts pogingen om zichzelf uit de schijnwerpers te halen, zich terug te trekken, te verdwijnen.</p> <p style="text-align: justify;">Erik van Lieshout (1968, Nederland) woont en werkt in Rotterdam.<strong> <br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Met steun van de Nederlandse ambassade</strong></p> Tue, 16 Aug 2016 18:31:06 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - October 7th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">Just like music and dance, popular painting is inextricably linked to daily life; and this is also the case in the Democratic Republic of Congo. It gives us an impression of the collective memory and this is clear to see in this exhibition of paintings from 1968-2012. Portraits, landscapes and allegorical paintings alternate with urban scenes, historical figures and critical reflections on religion, politics and social problems. Humour is never far away. Historical objects, photos, drawings and archive footage provide a broader perspective and similarities to older art and other genres from Congo are clearly visible. The meaning behind popular paintings doesn&rsquo;t seem to be fundamentally different from the role which older art forms played in Congolese society.</p> <p style="text-align: justify;">Curators: Bambi Ceuppens (anthropologist) and Sammy Baloji (artist)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>An exhibition of the Royal Museum for Central Africa, in collaboration with the Centre for Fine Arts Brussels.</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Au m&ecirc;me titre que la musique et la danse, la peinture populaire est profond&eacute;ment li&eacute;e &agrave; la vie quotidienne. La R&eacute;publique d&eacute;mocratique du Congo ne fait pas exception &agrave; la r&egrave;gle. L&rsquo;univers de la peinture porte l&rsquo;empreinte de la m&eacute;moire collective, comme l&rsquo;illustre &agrave; merveille cette exposition pr&eacute;sentant des tableaux r&eacute;alis&eacute;s entre 1968 et 2012. Portraits, paysages et peintures all&eacute;goriques y c&ocirc;toient des toiles d&rsquo;inspiration urbaine et historique, suscitant une r&eacute;flexion critique sur la religion, la politique et les probl&egrave;mes sociaux, souvent teint&eacute;e d&rsquo;une l&eacute;g&egrave;re touche humoristique. Une s&eacute;lection d&rsquo;objets historiques, de photographies, dessins et pi&egrave;ces d&rsquo;archives &eacute;largiront votre perspective en &eacute;tablissant des liens avec des formes d&rsquo;art congolaises plus anciennes, tous horizons confondus. Il semble d&rsquo;ailleurs que le message port&eacute; par les toiles populaires ne d&eacute;vie que tr&egrave;s peu du r&ocirc;le pr&ecirc;t&eacute; par la soci&eacute;t&eacute; congolaise &agrave; ces formes artistiques ant&eacute;rieures.</p> <p style="text-align: justify;">Commissaires&nbsp;: Bambi Ceuppens (anthropologue) et Sammy Baloji (artiste)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Une exposition du Mus&eacute;e Royal de l'Afrique Centrale, en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.</strong></p> <hr /> <div class="body-content"> <div class="text"> <p style="text-align: justify;">Populaire schilderkunst is net als muziek en dans onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven, ook in de Democratische Republiek Congo. Ze vormt een afdruk van het collectieve geheugen. Dat zie je goed in deze tentoonstelling die schilderijen toont uit 1968-2012. Portretten, landschappen en allegorische schilderijen wisselen af met stedelijke taferelen, historische figuren en kritische reflecties op religie, politiek en maatschappelijke problemen. Humor is daarbij nooit ver weg. Met historische voorwerpen, foto&rsquo;s, tekeningen en archiefstukken krijg je een breder perspectief en zie je gelijkenissen met oudere kunst en andere genres uit Congo. De betekenis van populaire schilderijen blijkt niet fundamenteel af te wijken van de rol die oudere kunstvormen speelden in de Congolese samenleving.</p> <p style="text-align: justify;">Curatoren: Bambi Ceuppens (antropologe) en Sammy Baloji (kunstenaar)<br /> <br /> <strong>Een tentoonstelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, in samenwerking met het Paleis Voor Schone Kunsten Brussel.</strong></p> </div> </div> Mon, 12 Sep 2016 17:21:58 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Group Show - Argos Centre for Art and Media - October 8th 6:00 PM - 9:00 PM Tue, 16 Aug 2016 18:14:06 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Mira Sanders - Argos Centre for Art and Media - October 8th 6:00 PM - 9:00 PM Tue, 16 Aug 2016 18:14:51 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - CAB - October 8th 7:00 PM - 9:00 PM <p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Verdana; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">The CAB is pleased to announce its second collaboration with the festival ARTONOV.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Verdana; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">On the Saturday 8th October several interdisciplinary performances will follow each another in the space of the CAB.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Varying groups of young artists will present their own creations.</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Fashion performance</strong></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">The duo Erhart-Le Thanh will present their collection called &laquo;&nbsp;ARTONOV 2016&nbsp;&raquo; at the Museum van Buuren which will culminate in performance art instead of a fashion show. This fashion performance, held at CAB, aims to display all disciplines such as photography, music, voice, makeup and of course fashion clothing. Such a combination of disciplines captures the fundamental spirit of the festival.</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">The staging addresses issues such as transformation or metamorphosis, psychoanalysis of dreams and nightmares, the transition from life to death&hellip;All of these elements are integrated discreetly in the collection and will be explored by the protagonists during the performance.</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>PAGINE: Scarbo + DANCE</strong></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">PAGINE is the collaboration between the Scarbo saxophone quartet and Yuika Hashimoto, a talented dancer with the company Rosas. PAGINE refers to the collection of transcriptions using the same name, developed by the Italian composer Salvatore Sciarrino who managed to combine diverse styles in a bright musical arrangement.</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">During the festival, we will offer a selection of highlights by PAGINE.</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Scarbo:</strong></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Asagi Ito, <em>soprano saxophone</em></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Bart van Beneden, <em>alto saxophone</em></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Nele Tiebout, <em>tenor saxophone</em></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Pieter Pellens, <em>baritone saxophone</em></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><em>&nbsp;</em></span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Dancer:</span></p> <p style="margin: 0px; font-family: Verdana; color: #0b0b0b; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Yuika Hashimoto</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></div> <p class="link_events" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://festival-artonov.eu/en/programme-2016/" target="_blank">http://festival-artonov.eu/en/programme-2016/</a></span></p> Tue, 16 Aug 2016 18:20:12 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Jafar Panahi - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - October 13th 10:00 AM - 9:00 PM Mon, 12 Sep 2016 17:25:54 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Shiryu Morita, Shigeya Fudo, Jiro Yoshihara, Osamu Suzuki, Yoshishige Saito - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - October 14th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">During the turbulent years following the Second World War, Japan became a haven for influential artists. Some of their revolutionary experiments and performances exercised a powerful influence over artistic movements in the western underground scene in the 1960s and 1970s. BOZAR is presenting a selection of these artistic movements, including the Japanese avant-garde collective, the Guta&iuml; group. The exhibition is part of a cultural programme which celebrates the 150-year diplomatic friendship between Japan and Belgium.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Durant les ann&eacute;es turbulentes qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le Japon devint le port d&rsquo;attache d&rsquo;artistes influents, dont certaines exp&eacute;rimentations et performances r&eacute;volutionnaires exerc&egrave;rent une influence sur les courants artistiques de la sc&egrave;ne &laquo; underground &raquo; occidentale des ann&eacute;es 1960 et 1970. BOZAR en pr&eacute;sente une s&eacute;lection comprenant notamment l&rsquo;&oelig;uvre du collectif japonais avant-gardiste Guta&iuml;. L&rsquo;exposition s&rsquo;inscrit dans le cadre d&rsquo;un programme culturel c&eacute;l&eacute;brant les 150 ans d&rsquo;amiti&eacute; diplomatique entre le Japon et la Belgique.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">In de turbulente jaren na de Tweede Wereldoorlog trok Japan een bonte veelheid aan invloedrijke kunstenaars aan. Sommige van hun revolutionaire experimenten en performances oefenden een sterke invloed uit op artistieke bewegingen in de westerse underground scene van de jaren &rsquo;60 en &rsquo;70. BOZAR toont een greep uit deze artistieke bewegingen waaronder het Japanse avant-gardecollectief Guta&iuml;. De tentoonstelling maakt deel uit van het culturele programma waarmee Japan en Belgi&euml; hun 150-jarige diplomatieke vriendschap vieren.</p> Mon, 12 Sep 2016 17:30:43 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - CAB - October 25th 6:00 PM - 9:00 PM Mon, 12 Sep 2016 17:44:26 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list Pablo Picasso - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - October 26th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">&ldquo;Large, ambitious and unavoidably, dizzyingly peripatetic&rdquo;, wrote <em>The New York Times </em>about the <em>Picasso Sculpture</em> exhibition at the MoMA. The Mus&eacute;e Picasso in Paris, in collaboration with BOZAR, builds on the theme. Over&nbsp;80 sculptures represent the staggering creative power of an artist who really went to town experimenting with a range of materials and techniques. The sculptures conduct a dialogue with paintings, ceramics, photographs and objets d&rsquo;art from Picasso&rsquo;s private collection. The exhibition takes a fresh look at a less familiar but very personal aspect of the artist&rsquo;s oeuvre.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&laquo; Grandiose, ambitieuse, vertigineuse &raquo;. Ces qualificatifs &eacute;logieux de l&rsquo;exposition <em>Picasso&nbsp;Sculpture </em>au MoMA sont du <em>New York Times</em>. En partenariat avec le Mus&eacute;e Picasso de Paris, BOZAR poursuit sur la m&ecirc;me lanc&eacute;e. Nous pr&eacute;sentons plus&nbsp;de 80&nbsp;sculptures exprimant &agrave; merveille la force cr&eacute;atrice insondable d&rsquo;un artiste qui ne cessa d&rsquo;innover par le recours &agrave;&nbsp; de nombreux&nbsp; mat&eacute;riaux et de multiples techniques. Les sculptures entrent en dialogue avec les toiles, les c&eacute;ramiques, les photographies et les objets d&rsquo;art de la collection priv&eacute;e de Picasso. L&rsquo;exposition pose ainsi un nouveau regard sur un aspect moins connu et tr&egrave;s personnel de l&rsquo;&oelig;uvre de l&rsquo;artiste.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Groots, ambitieus en duizelingwekkend&rdquo;, schreef <em>The New York Times </em>over de tentoonstelling<em> Picasso Sculpture </em>in het MoMA. Samen met het Mus&eacute;e Picasso in Parijs bouwt BOZAR verder op het thema. Meer dan&nbsp;80 beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die volop experimenteerde met een waaier aan materialen en technieken. Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, foto&rsquo;s en kunstvoorwerpen uit Picasso&rsquo;s priv&eacute;verzameling. De tentoonstelling werpt een frisse blik op een minder bekend maar zeer persoonlijk aspect uit het oeuvre van de kunstenaar.</p> Mon, 12 Sep 2016 17:35:20 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list - Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles - November 16th 10:00 AM - 6:00 PM <p style="text-align: justify;">With the 2016 NIKON Monography Series Award, NIKON and BOZAR reward a high-profile series by a Belgium-based photographer. A jury selects the most powerful or most original images from the numerous entries. In return the winner gets a solo exhibition from 16 November 2016 till 08 January 2017.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Le NIKON Monography Series Award 2016 est une r&eacute;compense d&eacute;cern&eacute;e par NIKON et BOZAR pour une s&eacute;rie de clich&eacute;s saisissants pris par un photographe r&eacute;sidant en Belgique. Un jury s&eacute;lectionne les images les plus fortes ou originales. Le laur&eacute;at exposera en solo &agrave; BOZAR du 16 novembre 2016 au&nbsp;08 janvier 2017.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">Met de NIKON Monography Series Award 2016 bekronen NIKON en BOZAR een spraakmakende reeks van een fotograaf die in Belgi&euml; verblijft. Een jury selecteert uit de vele inzendingen de krachtigste of meest originele beelden. De winnaar krijgt een solotentoonstelling van 16 november 2016 tot&nbsp;08 januari 2017.</p> Mon, 12 Sep 2016 17:37:10 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list