STREET now open! Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
Amsterdam

Huis Marseille Museum voor Fotografie

Exhibition Detail
In Conference. Portraits of Dutch Administrative Boards
Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam
Netherlands


June 14th - September 7th
Opening: 
June 14th 11:00 AM - 6:00 PM
 
Moslim women\'s organisation Al Nisa, Taco AnemaTaco Anema,
Moslim women's organisation Al Nisa,
2013
© Courtesy of the Artist and Huis Marseille Museum voor Fotografie
> QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.huismarseille.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@huismarseille.nl
PHONE:  
31 20 5318989
OPEN HOURS:  
Tuesday - Sunday, 11.00 - 18.00 h (closed on Mondays)
> DESCRIPTION

The exhibition Dutch Committees [Nederlandse Besturen] is about a peculiarly Dutch phenomenon: there is a core population that develops initiatives in sectors of society in which government and business are either inactive or ineffective. To get things done in this country, the Dutch surround themselves with like-minded people, go to a notary, and start an association or a foundation. They do this work voluntarily, they do it unpaid, and they are utterly confident that they will succeed. And they’ve been doing this for centuries. One encounters this phenomenon in all layers of Dutch society, irrespective of social, religious or geographic background, and the Netherlands’ ‘newcomers’ are no exception. It has become an inherent part of Dutch identity.

In 2009 Taco Anema started working on a series about Dutch committees. In his words: “The country seemed confused. On the one hand government was asking prominent historians to work out what made the Dutch Dutch, and on the other hand the same government was confidently putting the ‘polder model’ forward in Europe as a realistic solution to the [financial] crisis.” Whether the polder model will indeed provide a solution for today’s economic malaise is open to question, but Taco Anema is showing that it is, in any event, one of the pillars of an undimmed Dutch self-confidence.

In 2009 Huis Marseille showed Hollandse Huishoudens, an exhibition of Taco Anema’s family portraits.

As there are...Election Committee of Groenendael Tennis Club, General Meeting of the Chalk Committee (responsible for football field marking), University Council, Board of Directors, Association Meeting, Advisory Council, Network, Neighbourhood Dads, Advisory Board, Supervisory Board, High Council of Nobility, Editorial Board, Social Committee, Year Club, Students’ Union, Student Senate, Church Community, Classis Synod, Youth Association, Men’s Association, Mosque Administrative Board, Women’s Refuge, Cabinet, Provincial Executive, Municipal Executive, Parliamentary Party, States General, Upper and Lower Chamber, Water Board, Dike Board, private cultural club De Kring...

Taco Anema, Nederlandse besturen, publication in preparation by NAi, Rotterdam


 

De tentoonstelling Nederlandse Besturen gaat over het verschijnsel dat een essentieel deel van de Nederlandse bevolking initiatieven ontplooit in sectoren van de samenleving waarin de overheid en het bedrijfsleven niet actief zijn, of tekortschieten. Om in dit land iets gedaan te krijgen omringen Nederlanders zich met gelijkgestemden, ze gaan naar de notaris en richten een vereniging of een stichting op. Zij doen dit vrijwillig, onbezoldigd en in het volle vertrouwen dat ze daarin succesvol zullen zijn. En, ze doen het al eeuwen. Je komt het tegen in alle lagen van de bevolking, los van sociale, religieuze of geografische achtergronden. De nieuwe Nederlanders vormen hierop geen uitzondering. Het is een onvervreemdbaar deel geworden van de Nederlandse identiteit.

In 2009 is Taco Anema aan de serie over Nederlandse besturen begonnen: ‘het land leek toen in de war. Enerzijds kregen prominente historici van de overheid de opdracht uit te zoeken wat ons Hollanders tot Hollanders maakt, anderzijds schoof diezelfde overheid binnen Europa vol zelfvertrouwen het poldermodel naar voren als een reële oplossing voor de crises.’ Of het poldermodel inderdaad de oplossing zal zijn voor de huidige malaise is nog maar de vraag. Taco Anema laat zien dat het in ieder geval één pijler is van het blakende, Hollandse zelfvertrouwen.

In 2009 waren onder de titel Hollandse Huishoudens de familieportretten van Taco Anema in Huis Marseille te zien. 

Zoals er zijn: ...ballotage commissie Tennisclub Groenendael, de kalkcommissie (de groep die verantwoordelijk is voor de belijning van het voetbalveld) ledenraad, universiteitsraad, directie, verenigingsvergadering, Raad van Advies, Netwerk, wijkvaders, College van Advies, College van Toezicht, Hoge Raad van Adel, Redactieraad, feestcommissie, Jaarclub, Corps, Senaat (studenten), Gemeente (van kerk), Classis Synode, Jongelingsvereniging, mannenvereniging, bestuur van de Moskee, Blijf van mijn Lijf huis, Kabinet, Gedeputeerde staten, College van B en W, Fractie, Staten Generaal, Eerste en Tweede Kamer, Waterschapsbestuur, Heemraden, De Kring...

Taco Anema, Nederlandse besturen, publicatie in voorbereiding bij het NAi, Rotterdam


Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.