ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 Mycke Benschop, Martine Berkenbosch, Johanna Mutter, Jeanine Wubbels, Miriam Bonder, Moniek Rutten, José van Veen - TETEM kunstruimte - September 18th - September 18th <p style="text-align: justify;"><strong>Opening door Frits van der Lee met ritmische oer-geluiden gemaakt met zijn percussie-instrument de Hang. Nodig ook je vrienden uit via het <a href="https://www.facebook.com/events/654616111303769/" target="_blank">opening event</a>.</strong><br /> <br /> <strong>Kunstenaarscollectief ZT uit Enschede laat zich inspireren door hun gezamenlijke achtergrond: de opleiding aan de AKI en hun band met de stad in een tentoonstelling over oorsprong, inspiratie en begin.</strong><br /> <br /> ZT: &ldquo;We beginnen met de titel, die zet ons aan het denken en inspireert ons tot het maken van nieuw werk, deze keer over oorsprong, inspiratie en begin. Zoals Louise Bourgeois zegt: "Ik ben niet wat ik ben, ik ben wat ik doe met mijn handen". De bezoekers van OER-SPRONG gaan naar huis met een nieuwe kijk op alles wat ooit begonnen is.&rdquo;<br /> <br /> De volgende kunstenaars presenteren hun werk: Mycke Benschop, Martine Berkenbosch, Johanna Mutter, Jeanine Wubbels en gastkunstenaars Miriam Bonder, Moniek Rutten en Jos&eacute; van Veen.<br /> <br /> ZT is een collectief van kunstenaars uit Enschede die met uiteenlopende disciplines werken. Zij hebben zich voor deze tentoonstelling laten inspireren door hun gezamenlijke achtergrond: de opleiding aan de kunstacademie AKI ArtEZ en hun band met de stad. In de tentoonstelling laten zij daarmee hun persoonlijke associaties zien.</p> Tue, 16 Sep 2014 06:32:25 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Wen Chin Fu, Mariska de Groot, Matteo Marangoni, Jonathan Reus, Jeroen Uyttendaele, Dieter Vandoren, Dewi de Vree - TETEM kunstruimte - September 18th - November 16th <p style="text-align: justify;"><strong>Opening performance: "City Sondols" van Matteo Marangoni</strong><br /> <br /> <strong>Het is algemeen bekend dat we leven in een cultuur die gedomineerd wordt door visuele beelden. Maar kunnen we een andere balans vinden tussen de zintuigen door het anders verbeelden van de technologie&euml;n die we gebruiken?</strong> <br /> <br /> <em>Het licht wordt gedimd en de scherpte van ons gezichtsvermogen vermindert. Onze verbeelding opent zich. De grenzen tussen het echte en het imaginaire vervagen. We herontdekken de gevoeligheid van het gehoor die wordt afgestemd op de geluiden van de omgeving. We luisteren naar de echo's van onze voetstappen die van verre oppervlakten weerkaatsen. We voelen de textuur van materialen: de warmte van hout, de kilte van metaal, de leeftijd van de mensen om ons heen door de ruwheid van hun huid met onze vingers af te tasten&hellip;</em> <br /> <br /> Toen de moderne Westerse technologie&euml;n Japanse huizen in de eerste helft van de 20e eeuw binnendrongen, publiceerde Jun'ichirō Tanizaki &ldquo;In Praise of Shadows&rdquo;: een essay over de Japanse esthetiek, afgezet tegen de westerse, waarbij de schrijver zich concentreert op de schoonheid van het donker en de schaduw in de Japanse traditie. Het boek bevat overwegingen over architectuur, de inrichting van een huis, verlichting, papier, techniek, eten en de vrouwelijke schoonheid. In Praise of Shadows beschrijft niet alleen Tanizaki&rsquo;s heimwee naar de duisternis van de traditionele Japanse huizen, maar ook zijn inspanningen om nieuwe technologie&euml;n te combineren met oude materialen en gewoontes. Zo vond hij manieren om papieren lantaarns met gloeilampen te harmoniseren, houten wc armaturen met modern sanitair en glas met papier in schuifdeuren. De werken in deze tentoonstelling volgen een soortgelijke aanpak. Een zorgvuldige selectie van materialen, eenvoudige vormen en persoonlijke combinaties van nieuwe en oude technologie&euml;n nodigen ons uit om onze zintuigen open te stellen, om ruimte te cre&euml;ren met onze lichamen en actief de details te verkennen die zich in de diepte van onze perceptie bevinden.<br /> <br /> <em>In Praise of Shadows</em> is een groepstentoonstelling samengesteld door het internationale kunstenaarscollectief iii met de steun van Stroom Den Haag en de Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. <br /> <br /> <a href="http://www.iiinitiative.org" target="_blank">www.iiinitiative.org</a></p> Tue, 16 Sep 2014 06:30:29 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Anya Janssen - Torch Gallery - October 18th - November 22nd <p style="text-align: center;">With new paintings, a black photo album and the voice of a medium.<br />Many thanks to John Johnson.</p> <p style="text-align: justify;">In&nbsp;<em>The House</em>&nbsp;(2013 onwards) Anya Janssen distorts a linear experience of time. She lets the&nbsp;past coincide with the present and by doing so she tells the tale of a house. The villa and&nbsp;park she lives in also form the subject of her studies. The location itself has been marked by a&nbsp;turbulent and long history. The first residents were a wealthy family from the city of Arnhem.&nbsp;Then the house was transformed into a monastery for the 'Sisters of Love', only to end up as&nbsp;the headquarters for the German SS. In 1944 the house was bombed and destroyed during&nbsp;the final years of The Second World War.<br /><br />Janssen adopted the thought that memories and events attach&nbsp;themselves to physical locations, and from this perspective she has studied the history of this&nbsp;place. She doesn't want to describe consecutive events in a chronological way, but sees&nbsp;them appear simultaneously on location. A compressed image of time is created by layering&nbsp;both time and event in a deja-vu like experience. By interviewing residents, searching&nbsp;through various archives and even by employing the help of a Scottish medium&nbsp;she tries to unwrap&nbsp;and interpret these layered images of time as they appear to her.&nbsp;<br /><br />Janssen's work tells tales through impressions. In series of narrative paintings and drawings she&nbsp;achieves a very intimate, direct relationship with her subject matter. The painted objects,&nbsp;bodies and places are given a simmering tension below the painterly surface. Her meticulous&nbsp;style lets her imbue lifeless objects with a balanced sense of both whim and resignation. She&nbsp;uses the word 'begeesterd' or&nbsp;<em>spirited</em>for the essence of the physical world that she captures.&nbsp;Objects carry a multitude of meanings within them and the mere fact of their existence&nbsp;makes them into carriers of the past and the future. By using distortion, transparency and an&nbsp;alienating light Janssen translates reality and all its facets to the canvas.&nbsp;<br /><br /><em>The House</em>&nbsp;is not just a wondrous telling of history. The series shows a coming and leaving of&nbsp;life, contrasted with the existing moment. Janssen describes how every new group of&nbsp;inhabitants drops a new layer of meaning on top of the tangible reality of the house.&nbsp;Thoughts of beauty, violence and decay are projected onto lifeless objects until they are&nbsp;imprinted with suggested&nbsp;meaning. The objects themselves remain without life, but&nbsp;become animated witnesses of humanity. These traces of use -&nbsp;specific points of time&nbsp;anchored to a place or object -&nbsp;stand testament of the relativity of a human life. Within an&nbsp;indeterminate span of time we can influence the world around us, but all we do is subject to&nbsp;an unstoppable entropy.<br /><br />This relativity, the idea that time only starts with the experience of it, is supported by the time&nbsp;theories of Gilles Deleuze. He describes the appearance of an image of time as looking&nbsp;through the facets of a cut crystal. Every experience of the present is split in the conservation&nbsp;of the past, the multiple potentiality of the future and the moment which lets them both&nbsp;coincide. The ideas of this French philosopher serve as source of inspiration for The House.&nbsp;That which we experience as 'seeing' actually is an amalgam of factual observation, virtual&nbsp;memory and subconscious projection. For Janssen, this thought opens up the potential for&nbsp;esoteric and metaphysical descriptions. This in turn explains her use of the Scottish medium&nbsp;John Johnsson, whose findings are included in the exhibition as an audio recording.&nbsp;<br /><br />Anya Janssen lives and works in Arnhem, the Netherlands. She is represented by TORCH&nbsp;gallery Amsterdam. Her work is exhibited worldwide and part of several collections, including&nbsp;the Museum of Modern Art in Arnhem, DELA, ABN/AMRO, Diesel, Delta Loyd, Ohra and&nbsp;Menzis.&nbsp;<em>The House</em>&nbsp;will travel to multiple museums and venues as a travelling exhibition.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">In&nbsp;<em>The House</em>&nbsp;(vanaf 2013) verstoort Anya Janssen een lineaire beleving van de tijd. Ze laat het&nbsp;verleden samenvallen met het heden en vertelt zo het verhaal van een huis. De villa en het park wat ze onderzoekt en zelf bewoont dragen een bewogen geschiedenis in zich. De eerste&nbsp;bewoners van het landgoed waren leden van een welvarende Arnhemse familie. Vervolgens&nbsp;werd het een klooster voor de 'Zusters van Liefde', om daarna dienst te doen als hoofdkwartier&nbsp;voor de SS. Uiteindelijk werd de villa vernietigd door een bombardement tijdens de laatste jaren van&nbsp;De Tweede Wereldoorlog.<br /><br />Janssen concentreert zich op de geschiedenis van deze plek vanuit de gedachte dat&nbsp;herinneringen en gebeurtenissen blijven rondwaren op fysieke locaties. Ze wil opeenvolgende&nbsp;voorvallen niet chronologisch beschrijven, maar ziet ze gelijktijdig verschijnen op de plaats zelf.&nbsp;Een samengebald tijdsbeeld ontstaat door de opeenstapeling van tijd en gebeurtenissen,&nbsp;ervaren als een deja-vu. Middels interviews, archiefonderzoek en zelfs met behulp van een Schots&nbsp;medium tracht ze deze tijdsbeelden te ontwaren en te interpreteren terwijl ze aan haar verschijnen.<br /><br />Het werk van Anya Janssen vertelt verhalen vanuit indrukken. In reeksen van narratieve&nbsp;schilderijen en tekeningen gaat ze een intieme, zeer directe relatie aan met haar onderwerp. De&nbsp;geschilderde objecten, lichamen en plekken krijgen door haar minutieuze schilderstijl een&nbsp;pulserende spanning onder het oppervlak. Al het geschilderde schommelt voortdurend tussen&nbsp;bevlieging en berusting. Zelf gebruikt ze het woord 'begeesterd' voor de essentie van de fysieke&nbsp;wereld die zij vastlegt. Objecten dragen een veelvoud van betekenissen in zich, en worden door&nbsp;het feit van hun bestaan dragers van het verleden en de toekomst. Door gebruik te maken van&nbsp;vervormingen, transparantie en vervreemdend licht vertaalt Janssen een werkelijkheid in al haar&nbsp;voelbare facetten naar het doek.<br /><br /><em>The House</em>&nbsp;is niet enkel een wonderlijke vertelling van de geschiedenis. De reeks werken toont een&nbsp;komen en gaan van leven, gecontrasteerd met het bestaan van het moment. Janssen beschrijft&nbsp;al schilderend de wijze waarop er met iedere nieuwe bewonersgroep een betekenislaag over de&nbsp;waar te nemen werkelijkheid valt. Gedachten van schoonheid, geweld en verval worden&nbsp;geprojecteerd op levenloze objecten, totdat deze zaken de impressie van betekenis&nbsp;daadwerkelijk in zich dragen. De objecten zelf blijven levenloos, maar raken 'bezielt' en getuigen&nbsp;op hun wijze van menselijkheid. Deze gebruikssporen -&nbsp;specifieke punten van tijd verankert aan&nbsp;een plek of object&nbsp;-&nbsp;tonen dan ook de relativiteit van een mensenleven. Binnen de&nbsp;onbepaalde&nbsp;tijdspanne van ons bestaan be&iuml;nvloeden we de wereld, maar alles&nbsp;wat we doen is onderhevig&nbsp;aan een onstuitbare entropie.<br /><br />Deze relativiteit, het idee dat tijd pas begint met de ervaring ervan, wordt onderschreven door de&nbsp;tijdstheorie&euml;n van Gilles Deleuze. Hij omschrijft het ontstaan van tijdsbeelden als kijken door de&nbsp;facetten van een geslepen kristal. Iedere ervaring van het nu wordt gesplitst in de conservatie&nbsp;van het verleden, de veelvoudige potentie van de toekomst en het heden dat verleden en&nbsp;toekomst samen laat komen. De idee&euml;n van deze Franse filosoof dienen als inspiratie voor The&nbsp;House. Wat we ervaren als 'zien' is in feite een amalgaam van feitelijke waarneming, virtuele&nbsp;herinnering en onbewuste projectie. Deze constatering opent voor Janssen de deuren naar&nbsp;esoterie en metafysische beschrijvingen. Dit verklaart ook de inzet van het Schotse medium John&nbsp;Johnson, wiens bevindingen als audio-opname zijn opgenomen in de tentoonstelling.&nbsp;<br /><br />Anya Janssen woont en werkt in Arnhem. Ze wordt vertegenwoordigd door TORCH gallery in&nbsp;Amsterdam. Haar werk wordt wereldwijd tentoongesteld en is onder andere deel van de&nbsp;collecties van het Museum Arnhem, DELA, ABN/AMRO, Diesel, Delta Loyd, Ohra en Menzis.<em>The&nbsp;House</em>&nbsp;zal, net als haar voorganger The Shapeshifter , als rondreizende tentoonstelling meerdere&nbsp;musea en instituten aandoen.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 12 Sep 2014 15:04:17 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list lotte geeven - momart - September 20th - October 19th <p style="text-align: justify;">Imagine. You are halfway a transatlantic flight and look down on the vast sea nine kilometer below you. You see nothing but sea. What are the odds two things will meet there in the middle of this 76.762.000 km2 territory? Zero. Or maybe not? This question motivated artist Lotte Geeven to put things to the test. She brought in an international team of scientists specialized in studying the behavior of the sea and made a plan together with the National Oceanic and Atmospheric Administration (US), the Louisiana Universities Marine Consortium (US), the Marine Institute (IR) and Unidad de Tecnolog&iacute;a Marina (SP) to search for an answer. Two sensory robots named 127109 &amp; 127110 where brought to life and where deployed 7000 kilometer apart in the currents on two sides of the Atlantic Ocean. One in The Gulf of Mexico and the other far out the Portuguese coast. The location and time of the deployment of both objects has been carefully calculated in order to optimize the chances of an encounter. At the mercy of the sea&rsquo;s slow choreography 27109 &amp; 127110 are predicted to meet in the middle within the time span of a year, a place where two giant currents curl around. The moment the two robots touch the water the projects outcome is entirely ruled by the forces of nature.</p> <p style="text-align: justify;">Simultaneous with this happening the story about 127109 &amp; 127110 will unfold in several chapters in the form of presentations and events around this journey. The first chapter is presented at Momart Project Space [MPS]. Here Geeven created an audio-based environment that forecasts a journey. A minimal total installation as an incantatory prediction.</p> <p style="text-align: justify;">A complementary publication designed by Studio Adriaan Mellegers will be presented during the opening, forming an abstract map of the ocean.</p> <p style="text-align: justify;">Chapter two will run parallel to the exhibition at MPS and is a collaborative sound piece of Lotte Geeven and Dr. Thomas Grĭll above the city of New Orleans. This work will be situated at two different venues in New Orleans, namely Tulane and May. The project is part of the Prospect P3+ International Biennial Satellite Program (opening October 25th, 2014).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Besides the exhibition one can follow the year-long journey of the two robots and their observations on their expedition to the center of this 76.762.000 km2 area live on the project website. The website is launched on the opening at MPS, September 20th, 2014.</p> <p style="text-align: justify;">The web-address will be published on the Momart website before the opening.</p> <p style="text-align: justify;">ABOUT MPS</p> <p style="text-align: justify;">Momart functions as a platform for presentation, research and production of contemporary art. It offers emerging and independent artists the opportunity to work in an interdisciplinary environment together with other young and more experienced art professionals such as writers, curators, critics and scientists.</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Stel je voor. Je kijkt tijdens een trans-Atlantische vlucht uit het raam naar de immense zee negen kilometer beneden je. Wat denk je dat de kans is dat daar, in die uitgestrekte blauwe vlakte, twee objecten elkaar ontmoeten? Nul. Of toch niet? Deze vraag was aanleiding voor Lotte Geeven om de proef op de som te nemen. Ze schakelde wetenschappers gespecialiseerd in het bestuderen van het gedrag van de oceaan in en beraamde samen met The National Oceanic and Atmospheric Administration (US), the Louisiana Universities Marine Consortium (US), the Marine Institute (IR) &amp; Unidad de Tecnolog&iacute;a Marina (SP) een zoektocht naar het antwoord op haar vraag.</p> <p style="text-align: justify;">Twee robots genaamd 127109 &amp; 127110 werden in het leven geroepen en aan weerszijde van de Atlantische oceaan - 7000 kilometer van elkaar verwijderd- in de stromingen van de zee geplaatst. De eerste aan de rand van de Mexicaanse golf en de tweede ver buiten de kust van Portugal. Plaats en tijd van de tewaterlating van beide objecten werd uitvoerig doorgerekend om zo de kans op een ontmoeting te optimaliseren. Overgeleverd aan de choreografie van de zee zullen ze binnen de tijdsspan van een jaar naar elkaar toe zullen worden gevoerd door de stromingen die vanuit beide kanten van de oceaan richting het midden draaien. Althans, dat is de voorspelling.</p> <p style="text-align: justify;">Dit trage en minimale project wordt geheel bepaald door de krachten van de natuur en vormt het komende jaar de kern voor een reeks presentaties en evenementen die parallel zullen plaatsvinden. In deze eerste prestatie zal de toeschouwer kennismaken met 127109 &amp; 127110. Een minimale totaalinstallatie in Momart vormt een bezwerende voorspelling.</p> <p style="text-align: justify;">Een aanvullende publicatie, vormgegeven door Studio Adriaan Mellegers vormt een abstracte kaart van de zee en zal tijdens de tentoonstelling worden gepresenteerd.</p> <p style="text-align: justify;">In het komende jaar zal het verhaal over 127109 &amp; 127110 zich ontvouwen in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk twee, welke word gepresenteerd parallel aan de tentoonstelling in MPS, is een audio werk ontstaan uit de samenwerking tussen Lotte Geeven en Dr. Thomas Grĭll op twee verschillende locaties in New Orleans, Tulane en May. Dit project is onderdeel van het Prospect P3+ International Biennial Satellite Program (opening 25 oktober, 2014).</p> <p style="text-align: justify;">Naast de tentoonstelling kan de reis en de registraties van de twee robots op hun expeditie naar het midden van het 76.762.000 km2 grote gebied, een jaar lang live worden gevolgd op de project website. Deze word gelanceerd op de opening in MPS, 20 september, 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Het webadres zal op de website van Momart worden gepubliceerd voor de opening.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Momart Project Space is een platform voor presentatie, onderzoek en productie van hedendaagse kunst. Het bied opkomende en onafhankelijke kunstenaars de mogelijkheid om te werken in een interdisciplinaire omgeving, samen met andere jonge en meer ervaren kunst professionals zoals schrijvers, curators, critici en wetenschappers.</p> Sun, 14 Sep 2014 21:18:00 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Peter Keizer - Galerie De Twee Pauwen - September 14th - October 19th <p align="center">PETER KEIZER&nbsp;<br />signeert !</p> <p align="center">op zondag 14 september na de opening om 15:00 uur<br />van zijn solo expositie bij De Twee Pauwen zijn nieuwe boek:<br /><br />Het boek is te koop bij De Twee Pauwen en wordt u op deze dag aangeboden&nbsp;<br />voor de speciale prijs van 15 euro (normaal 20 euro)<br /><br />De galerie is zondag 14 september geopend van 13:00 tot 17:00 uur</p> Tue, 09 Sep 2014 16:32:57 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Igor Tishin - Galerie De Twee Pauwen - September 14th - October 19th Tue, 09 Sep 2014 16:29:42 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list